1 / 43

Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Новости в наукометричните инструменти на Thomson Reuters. Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България rumi@bikam.com ; office@bikam.com. В УСЛУГА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Бази данни, до които имаме достъп от 01.01.20 12 г.:

varana
Télécharger la présentation

Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Новости в наукометричните инструменти на Thomson Reuters Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България rumi@bikam.com; office@bikam.com

 2. В УСЛУГА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Бази данни, до които имаме достъп от 01.01.2012г.: • Web of Sciencewith Conference Proceedings (1985-present) • BIOSIS Citation IndexSM– (1985-present) • MEDLINE – (1950- present) • Journal Citation Reports – (2004-2012) НОВ РЕСУРС:InCites • SciELO Citation Index (1997-present)

 3. Web of Science на Томсън РойтерсЛесен за употреба портал до най-практичната информация, свързана с научни изследвания: достоверна, интегрирана, мултидисциплинарна Унифицирана тематична класификация Web of Science Conference Proceedings Citation Index Повече от 51 милионапатенти Book Citation Index Data Citation Index Цитатни справки от 1900г. насам Current Chemical Reactions Thomson ReutersWeb of Science BIOSIS Citation Index Index Chemicus Повече от 18,000 научни списания Derwent Innovation Index Current Contents Connect Повече от 90 милионазаписи Zoological Record Medline Regional Citation Indexes 49% от европейски издателства

 4. От къде идват цитиранията? • Web of Science (WoS): Най-често използваният източник за библиометрични данни се счита Web of Science на Thompson Reuters • По-голямата част от изследваниятаползват основно данните, получени от WoS • Притежава записи за всички цитати на публикации в повече от 18000 списания и обхваща доклади от 12 000 годишни конференции • Ясно определени списъци на одобрени научни списания • Предварително определена схема за тематична класификация на списанията и базирана на цитирания информация, свързана с тези списания • Покритие на статии от 1864 г. и цитатни справки от 1900г. • Всяко търсене осигуряваточни и надеждни резултати • Отлично покритие в областта на природнитенауки и тези за живата природа (например физика и химия, астрономия, молекулярна биология и биохимия, клиничната медицина, и т.н.) • Добро покритие в приложните науки, приложна физика, химия, математика, инженерство, наукиза земята, социални науки, свързаните с медицина и здравеопазване науки, икономика и т.н. • Умерено покритие в други социални науки, изкуствата и хуманитарните науки

 5. НОВИЯТ WEB OF SCIENCE: В КРАЧКА С РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ОТКРИТИЯ НАУЧНИ И АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 6. ЕВОЛЮЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИновации за засилване на Търсенето & Откритията • Имаме удоволствието да представим няколко ключови подобрения в Web of Science, които ще помогнат на нашите клиенти да променят начина, по който осъществяват търсене и оценяване на качеството на научното съдържание. RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONS Web of Science и Google Scholar осъществиха едно уникално сътрудничество, с цел да направят Web of Science бързо достъпен и да осигурят силата на своите цитатни връзки в отворената интернет среда. Потребителите на Web of Science ще могат да виждат и да имат достъп до Times Cited информацията и записите в Web of Science директно от търсене, което са осъществили в Google Scholar. Реципрочни връзки ще осигурят лесен път обратно към пълния текст в Google Scholar. • От януари 2014 Web of Science има изцяло нов вид и усещане. Новата платформа директно отразява исканията на клиентите за по-интуитивно и лесно търсене, като същевременно с това поддържа и усъвършенстваните възможности за търсене, които нашите опитни изследователи и напреднали потребители очакват. • Разработена в крак с нуждите на изследователя, новата платформа осигурява по-прости възможности за търсене и анализ на информацията с доказаното качество на Web of Science. Добавено е ново регионално съдържаниие за нуждите на клиентите на Web of Science и достигането до пълен текст е безпроблемно осигурено за списания с отворен достъп. Стартиралият през октомври нов SciELO Citation Index (латино-американски индекс с списания изцяло с отворен достъп), пробният достъп до база данни Chinese Science Citation и предстоящия старт през 2014 на новата база данни с корейски научни публикации носи още повече качество и въздействащо регионално съдържание към това, което вече е най-големият и най-авторитетен ресурс с цитатни връзки. По-лесно откриване на научна информация Най-лесно достъпното съдържание от цитатни връзки По-добър инструмент за изследвания STRONG BRAND

 7. По-добър инструмент за изследвания • Следващото поколение на Web of Science обединява най-достоверният източник на научно съдържание и новите стандарти в онлайн търсенето в една проста среда, основана на принципите на цитатните връзки . Осигурява ясни резултатите от търсенето, които правят лесно откриването на цитатни връзки Доставя опростени възможности за търсене и същевременно запазва разширените Интегрира метрики и показатели за по-бързи, базирани на анализ открития RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONS Същите тези връзки предоставят основата за най-достоверните усреднени показатели, използвани за измерване и оценка на въздействието и научните изследвания чрез InCites. Показатели, които сега са внедрени във възможностите за търсене, за да подпомогнат лесното откриване на желаната информация

 8. НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания • Модерен, Опростен, Интуитивен, Ефикасен • Обновен потребителски интерфейс • По-лесно е да се започне търсене • По-проста и интуитивна навигация • Ясна идентификация в коя база данни търсите и лесна възможност за промяната й

 9. НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания • Интуитивно търсене • Опростено търсене ‘с едно поле’ с възможност да се увеличи броят им или типът на търсенето • Опростено управление и групиране на функции • Увеличаване на броя полета за търсене с едно кликване

 10. НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания • По-ясни резултати • Подобрена подредба на страницата и по-лесни за разглеждане резултати от търсене • Нова фунционалност за проверка на правописа “did you mean” („може би имахте предвид“) • По-лесни връзки до пълен текст

 11. НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания • По-ясни резултати • Нова подредба на страницата с пълен запис за по-лесно разглеждане • Предложени връзки • Нова организация на връзките към свързани записи в панел “Citation Network” („Цитатна мрежа“)вдясно • Връзки кам Citing Articles (Цитиращи статии), Cited References (Цитирани източници), Related Records (Подобни записи)в Web of Science и други колекции

 12. НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания • Интегрирани метрики и показатели • Нов панел с информация за списанието, включващJournal Impact Factor (Импакт-фактор на списанието) от Journal Citation Reports • Нови “Горещи” and “Силно-цитирани” индикатори, взети от Essential Science Indicators • Subscription to InCites required

 13. Научни публикации

 14. ДОПЪЛВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ДОБАВЯНЕ НА КНИГИ КЪМ WEB OF SCIENCE Цитирана от над 3,000 статии в Web of Science

 15. BOOK CITATION INDEXСЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМWEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

 16. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КНИГИ В ДАДЕНА ОБЛАСТ И ТВОРБИ, КОИТО ГИ ЦИТИРАТ Можете да намирате подходящи за проучването Ви книги и всички цитиращи ги документи

 17. Данните от Web of Science осигуряват основата за продуктите за анализ на научните публикации • Повече от 4 десетилетия Thomson Reuters е осигурявала широк набор от инструменти и услуги в подкрепа на точната и ефективна оценка на научната дейност. • Нашите специалисти работят с данни от Web of Science, за да осигурят максимално стандартизиране и уеднаквяване на данните, преди да ги представят на клиентите. • Thomson Reuters предлага не просто цифри и средни стойности, но реални показатели, основани на статистики за сравнение и усредняване на данните.

 18. INCITES Библиометричен анализ на резултатите от научни изследвания и въздействие на ниво съответстващи си сравнения. 32

 19. InCites – За какво са ни усреднени показатели?

 20. Новият InCites:Сравнение и Анализ • Една обща дестинация позволява оценка на научни изследвания и библиометричен анализ, достъп до подобрен вариант за динамично изследване на показателите за оценка на представянето на научните изследвания. Правете повече с InCites. • Създайте ясна картина на изследователската дейност на Вашата институция, организация или агенция като индикатор за бъдещ успех • Измервайте и сравнявайте научната продукция на своите хора, програми и конкуренти, за да разпределите правилно финансирането и да привличате нови таланти • Улеснете сътрудничества, повишаващи репутацията Ви и подкрепяйте вътрешния поглед, отчитане и промоционални процеси

 21. Имате достъп до всички ресурси от най-горното меню. Директен достъп до всяка услуга и безпроблемна връзка между тях. Всички ресурси разчитат на едни и същи източници на данни за постигане на последователност и съпоставимост. Интерфейсът на новия InCites използва общ дизайн с други ресурси на Thomson Reuters. Познаването на този дизайн дава възможност на потребителите да започнат да използват инструмента веднага.

 22. Това е пример на доклад. Всеки доклад е колекция от различни „плочки“ Това са „плочки“. Всяка „плочка“ представлява различен анализ или визуализация. „Плочките“ са лесни за тълкуване и много адаптивни Кликнете върху иконата, за да видите повече подробности, пояснения или за достъп до основните данни

 23. За актуализиране на доклада за различна институция. Просто започнете да въвеждате името на институцията, програмата ще попълни името автоматично и ще актуализира целия доклад. Бързо, просто и лесно

 24. Страницата "Explore Organizations" (Изследвай организации) Ви позволява да правите сложни анализи, да разглеждате институции и да сравнявате резултатите си с тези на конкурентите

 25. Можете също да ограничите търсенето си до определени научноизследователски области, видове документи, специфични списания или статии в списания със свободен достъп.

 26. Открийте и оценете стойността на изследователските си сътрудничества.

 27. • Публикации, патенти, грантове и др. • Интелигентна система за препоръка • Подобрява качеството на данните • Намалява ръчното въвеждане • Интеграция с настоящите системи чрез API • Дава възможност да бъде представен пълният обхват на факултетни дейности • Пълна картина InCites / Converisпрофил Въвеждане на данни по факултети Данни от институцията Данни от ресурсите на Thomson Reuters Възможности за доклади в InCites Експорт на данни към други системи (вътрешни)

 28. Благодаря! • Румяна Соколова-Димитрова • БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България • rumi@bikam.com; office@bikam.com • 02/843 52 40

More Related