1 / 6

David Sancho Royo

II Congres Català de Gestió Pública Barcelona 5 – 6 de Juliol Grup de treball 6 Títol: "L'avaluació de les iniciatives d'eGovern: reptes i oportunitats". David Sancho Royo Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Avaluació.

vashon
Télécharger la présentation

David Sancho Royo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. II Congres Català de Gestió PúblicaBarcelona 5 – 6 de JuliolGrup de treball 6Títol:"L'avaluació de les iniciatives d'eGovern: reptes i oportunitats" David Sancho Royo Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

  2. Avaluació • Tipologies d’avaluacions: • Avaluació per objectius: • descriptiva – experimental • Avaluació pluralista: • valors, opinions, consens

  3. L’avaluació de les iniciatives d’eGovern • L’anàlisi del cost-benefici • El “Benchmarking” • Classificació del nivell de desenvolupament • Avaluació de les percepcions (organització / usuaris)

  4. Inversió – retorn Característiques tècniques del sistema Millora de la qualitat de la gestió interna: temps, capacitat de control, automatització, disminució errors, millora en la presa de decisions, major valor de la informació Augment del valor rebut pel ciutadà Percepció del treballador Clima laboral Integració de mesures

  5. L’avaluació a un entorn polític • Les preferències no sempre són explícites i canvien al llarg del procés • Informació: és limitada i costosa • Cicle electoral • Imatge política i la seva repercussió

  6. Idees clau • L'avaluació és un element bàsic per a configurar l’estratègia d’acció d’una organització • Tenir en compte l’entorn “polititzat” • Hi ha diferents metodologies d’avaluar, la tria ha de respondre als objectius de l’avaluació: per a que es fa? • Incorporar la visió del treballador públic i del ciutadà en l'avaluació: participació • A pesar de les dificultats, els beneficis derivats de les avaluacions superen els seus costos

More Related