1 / 86

KAMU İHALE KANUNU

KAMU İHALE KANUNU. Hazırlayan Eflatun YILMAZ Muh. Uzm. KAMU İHALE KANUN. 1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Getirilen Yenilikler 1- Sadece Harcamaya Konu İşler Kapsama Alınmıştır.

vega
Télécharger la présentation

KAMU İHALE KANUNU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KAMU İHALE KANUNU Hazırlayan Eflatun YILMAZ Muh. Uzm.

 2. KAMU İHALE KANUN 1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Getirilen Yenilikler 1- Sadece Harcamaya Konu İşler Kapsama Alınmıştır. Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile Danışmanlık Hizmetleri'ne ilişkin ihale mevzuatı; Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların uygulamaları ve çağdaş standartları ihale mevzuatına paralel hale getirilmiş ve tek bir kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Kapsamdaki kuruluşların gelir elde edilmesine ilişkin işlerinin, 2886 sayılı Kanun kapsamında veya 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan kuruluşların kendi mevzuatına göre yürütülmesine devam edilecektir.

 3. 2- İhale Süreci İki Aşamaya Bölünmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, uluslararası uygulamalar ve çağdaş standartlar gereği sadece sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümlere yer verilmiş, sözleşme sonrası hükümler ise 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda düzenlenmiştir. 3- Kanunun Kapsamı Genişletilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler dahil iken 4734 sayılı Kanuna Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ( 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleridir) ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet teşekkülleri de dahil edilmiştir.

 4. 4-Yerli İsteklilere ve Yerli Mala Avantaj Sağlanması Esası Getirilmiştir. AB müktesebatında yer alan eşik değer uygulaması ile paralellik sağlamak amacıyla kanun kapsamındaki işlerin türüne ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler (eşik değerler) getirilmiştir. 5-Mevcut Kanunda Yer Almayan, İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri Ayrıntılı Olarak Düzenlenmiş, Müteahhitlik Karnesi Uygulamadan Kaldırılmıştır 6- Tahmini Bedel Uygulaması Kaldırılarak Yerine Yaklaşık Maliyet Uygulaması Getirilmiştir. Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arz eden, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle piyasa fiyatlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmadığı görülen tahmini bedel uygulamadan kaldırılmış, yaklaşık maliyetin idarelerce belirlenmesi ve belirlenen yaklaşık maliyete, hesap cetvelinin eki dışında veya ihale/ön yeterlik ilanlarında yer verilmemesi getirilmiştir.

 5. SORU 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılmamaktadır? A.      İş deneyim belgesi B.      Bilanço C.      Müteahhitlik karnesi D.      Oda kaydı belgesi

 6. Kapsam (Madde 2) a) 1) Genel bütçe ve özel bütçeye dahil daireler, 2) Özel idareler ve belediyeler ile, 3) Bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler. Ancak; (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

 7. Kapsam (Madde 2) c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. d) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler. 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri) ileenerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

 8. Soru Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı kanuna tabi değildir? a) Ankara Büyükşehir belediyesi b) Bursa il özel idaresi c)Verem savaş derneği d)Vakıflar Genel müdürlüğü

 9. Soru Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale kanuna tabidir? İller bankası Türk hava kurumu Türkiye Kızılay derneği Vakıflar bankası

 10. İSTİSNALAR ( Madde 3) Doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, Güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

 11. İSTİSNALAR ( Madde 3) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

 12. İSTİSNALAR ( Madde 3) • Özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, • Kanunun Kapsamındaki kuruluşların ; • Ceza infaz kurumlarında • Tutukevlerinden • Shçek Döner Sermaye yapılan alımlar • İş Yurtları Kurumları • Meb ait üretim yapan okullardan yapılan alımlar • DMO yapılan alımlar • Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

 13. SORU Hangisi K,İ.K, kapsamında değildir? a) Bağımsız bütçeli kuruluşlar b)Özel idareler c)Tüzel kişiler d)Mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları

 14. SORU Aşağıdaki işlerden hangisi KİK kapsamına girmez? a) Cezaevi yiyecek ihalesi b) Merkez bankası bina yapımı işi c) Banknot basımı için malzeme alımı işi d) İlköğretim okulu kalorifer yakıtı alımı

 15. SORU Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesinde sayılan istisnalardan değildir?  A.Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri B.İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları C.Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılacak mal ve hizmet alımları D.Ulusal araştırma - geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma - geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları

 16. TANIMLAR ( Madde 4) Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Tedarikçi :Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Yapım müteahhidi :Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri 

 17. TANIMLAR ( Madde 4) İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

 18. TANIMLAR ( Madde 4) • İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, • İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, • Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,  • İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

 19. TANIMLAR ( Madde 4) Ön ilan : Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,  Elektronik Kamu Alımları Platformu : İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,  Dinamik alım sistemi :İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, 

 20. Soru TANIMLAR ( Madde 4) Elektronik eksiltme :Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, Çerçeve anlaşma : Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,  İfade eder. Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye ne denir?  A.      Hizmet sunucusu B.      Yapım müteahhidi C.      Tedarikçi D.      Yüklenici

 21. Soru 4734 Kamu İhale Kanunundaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, b) Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, c) Başvuru belgesi : Pazarlık ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, d) Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

 22. TANIMLAR ( Madde 4) Esas Usullerdir • Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,  • Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, • Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, • Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, İhale Usulü Değildir.

 23. Temel İlkeler (Madde 5) İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; • Saydamlığı, • Rekabeti, • Eşit muameleyi, • Güvenirliği, • Gizliliği, • Kamuoyu denetimini, • İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

 24. Temel İlkeler (Madde 5) • Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. • Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

 25. İhale Komisyonu (Madde 6) • İhale yetkilisi Tarafından görevlendirilen • Biri Başkan olmak üzere İkisi İhale Konusu işin uzmanı olması şartıyla İlgili idare personellerinden en az dört kişi, Muhasebe ve Mali işlerden sorumlu bir personel olmak üzere en az Beş Kişi oluşan komisyonu ifade eder. • Yeterli Sayıda Personel yoksa Diğer idarelerden temin edilebilir. (Kanun Kapsamındaki İdareleden ) • Gerekli incelemeyi yapmak üzere İlan veya Daveti izleyen üç gün içinde İhale Komisyonu üyelerine verilir. • Komisyon eksikisiz toplanır, karar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz, kullanılan oydan sorumludurlar,

 26. Soru • 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre, ihale komisyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • A) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. • B) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. • C) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. • D) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Not : 25/11/2008 Muh. Uzm. Sorusu

 27. İhale İşlem Dosyası (Madde 7) • Her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. BU DOSYADA • Onay Belgesi ve Eki Yaklaşık Maliyete ilişkin hesap cetveli • İhale dokümanı • İlan Metinleri • Adaylar veya isteklilerin tarafından sunulan başvuruları veya teklifler • Diğer belgeler ( İhale Kom.. Tutanak, ihale süreci belgeler ) Not:İdare, o aşamaya kadar yapılmış işlem ve belgelerden oluşan ihale işlem dosyasının birer örneğini, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verir.

 28. SORU İhale işlem dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) geçici teminat makbuzu b) onay belgesi c) ilan metinleri d) yaklaşık maliyet cetveli

 29. SORU Aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonu üyesi olamaz? a) Muhasebe Müdürlüğünde görevli maliye memuru b) Mali işlerden sorumlu idare personeli c) İlgili idarenin herhangi bir personeli d) Ticaret odası çalışanı

 30. SORU İhale komisyonunun çalışma esaslarıyla ilgiliaşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İhale komisyonu eksiksiz toplanır. B) Başkan ve üyeler oy ve kararlarından sorumludur. C)Oylamada eşitlik hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu almış olur. D) Komisyona katılan başkan ve üyeler kararı imzalamak zorundadırlar.

 31. Eşik Değerler (Madde 8) Bu Kanunun 13(İlan Süreleri ) ve 63 (Yerli İstekliler ile İlgili Düzenleme) üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacaktır.

 32. Yaklaşık Maliyet (Madde 9) • Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyet aşağıda sayılan işlemlerden hangisinde kullanılmaz?  A.      Katılım kriterlerinin belirlenmesi B.      İlan süresi ve ilan yerleri C.      İhale komisyon üyelerinin tespiti D.      İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı

 33. Soru Yaklaşık maliyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece; A.  Her türlü fiyat araştırmasının yapılması B.  Daha sonra bulunan maliyete Katma Değer Vergisinin dahil edilerek yaklaşık maliyetin belirlenmesi C.  Bulunan maliyetin dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilmesi D. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmemesi, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaması gerekir.

 34. İhaleyekatılımdayeterlikkuralları (Madde-10) • İhaleye Katılacak İsteklilerden, • Ekonomik ve malî yeterlik • Bankadan Temin edilecek mali durum belgesi • Bilanço veya Eşdeğer Belgeler • İş Hacmini gösteren toplam cirosunu gösteren belgeler • Mesleki veya Teknik Yeterlilik • Oda kaydı veya Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge • İş veya benzer işlerde Mal ve Hizmet Alımları için son beş yıl içinde Yapım İşleri işlerinde son onbeş yıl içindedeneyimini gösteren belgeler • İsteklinin üretim veya kapasitesini gösteren belgeler. • Personel durumu gösterir belgeler • Tesis makine vb.

 35. SORU İhaleye katılımda, isteklinin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesi için aşağıdaki belgelerden hangisi istenemez?  A.Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler B.İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri C.İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler D. Kişisel mali yeterlik taahhüdü

 36. SORU Mesleki ve teknik yeterlilik, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmez? a)Bankalardan temin edilecek mali durum belgesi b)İlgili odaya kayıtlı ve teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin belge c) Üretim-imalat kapasitesine ilişkin belge d)Personelin eğitim ve niteliğine ilişkin belge

 37. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Madde-10)

 38. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Madde-10)

 39. İhaleye Katılamayacak Olanlar (Madde-11)

 40. Soru • Aşağıdakilerden hangisi doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılabilir? • A) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi • B) İhale yetkilisi kişilerin sermayesinin %8’ine sahip olduğu anonim şirketler • C) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamakla görevli olanlar • D) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar • Not : 25/11/2008 Muh. Uzm. Sorusu

 41. Şartnameler (Madde-12)

 42. İlan Süreleri (Madde-13) • Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, İhale tarihinden en az kırk gün önce, • Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, • Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, • Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 40 14 25

 43. İlan Süreleri (Madde-13) • İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. • Uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir. 

 44. Soru • Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlamalıdır? • A.      Kırkbeş gün önce • B.      Kırk gün önce • C.      Yirmibeş gün önce • D.      Ondört gün önce

 45. Ortak Girişimler(Madde-14) • Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir • iş ortaklığı Üyeleri :hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, • Konsorsiyum Üyeleri : Hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar • Not: İş Ortaklıkları Her türlü İhaleye Teklif Verebilir. • Not: İdareler İşin Farklı Uzmanlık Gerektirdiği durumlarda konsorsiyumların teklif verip vermeyeceğini ihale dokumanıda belirtmesi gerekir.

 46. Alt yükleniciler(Madde-15) İhale Saatinden Önce İhalenin iptal edilmesi (Madde-16) • İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, • sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir, • sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir, • Ancak; bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 47. Yasak Fiil Ve Davranışalar (Madde-17) • Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek. • İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. • Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, • Birden Fazla Teklif Vermek • ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak

 48. Uygulanacak İhale Usulleri (Madde-18) Açık İhale Usulü (Madde-19) Açık ihale usulü.  Belli istekliler arasında ihale usulü. Pazarlık usulü. Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

 49. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Madde-20) • Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. • Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez, • İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir,

 50. Soru Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlamalıdır? A.      Kırkbeş gün önce B.      Kırkgün önce C.      Yirmibeş gün önce D.      Ondört gün önce

More Related