Download
swift n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SWIFT PowerPoint Presentation

SWIFT

369 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SWIFT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Nataša Milić

 2. SWIFT - Pojam • SWIFT - Svetsko udruženje za međunarodne bankarske telekomunikacije • SWIFT tehnologija omogućava razmenu poruka vezanih za plaćanje, trgovinu, HOV itd. između finansijskih institucija. • Sve te institucije moraju da ispune zahteve SWIFT-a da bi se priključili toj mreži.

 3. Istorija SWIFT-a • SWIFT je 1973. osnovan od strane 239 banaka iz 15 zemalja sa ciljem kreiranja zajedničke svetske mreže za obradu podataka i komunikaciju između finansijskih institucija. • Prvi operativni centri otvoreni su 1976. u Belgiji i Holandiji, a 1977. je poslata prva poruka i SWIFT je zvanično postao operativan. • Danas SWIFT čini preko 10 000 finansijskih institucija iz 212 zemalja koje razmenjuju milione poruka dnevno.

 4. Sedište SWIFT-a, La Hulpe, Belgija

 5. Korisnici SWIFT-a • SWIFT korisnici se dele na 3 vrste: • Članovi (akcionari) - kvalifikovane organizacije koje poseduju vlasništvo nad akcijama SWIFT-a • Podčlanovi - organizacije sa 50% direktnog ili 100% indirektnog vlasništva akcionara • Učesnici - mogu da koriste specifiers service kompanije ako ispune određene kriterijume

 6. Korisnici SWIFT-a

 7. Mogućnosti SWIFT tehnologije • Unificiranost jezika komunikacije i postupaka • Ažuran prenos poruka • Veći stepen pouzdanosti i tajnosti u prenosu transakcija • Efikasnija kontrola postupka plaćanja • Direktno povezivanje sa bilo kojom bankom koja se nalazi u SWIFT mreži • Znatno veća efikasnost upravljanja sredstvima • Automatizovana obrada podataka • Smanjenje troškova poslovanja

 8. Struktura SWIFT poruka • Struktura SWIFT poruka je definisana sa 5 blokova: • {1: BASIC HEADER BLOCK} • {2: APPLICATION HEADER BLOCK} • {3: USER HEADER BLOCK} • {4: TEXT BLOCK} • {5: TRAILER BLOCK}

 9. Tipovi SWIFT poruka • Customer trasnfer – transferi između komitenata i banaka • Bank transfer – transferi između banaka • Foreign exchange – berzanske transakcije sa podgrupom kredita i depozita • Collectione – čiste naplate • Securities – HOV • Document Credits – akreditivi • Special Messages – razmena posebnih poruka među bankama (razne potvrde, provere salda, izvodi, zahtevi itd.)

 10. Grupe SWIFT-a • Marketing - pruža informacije o kupcima • IT sektor - omogućava razmenu poruka i odgovoran je za bezbednost i zaštitu podataka • Finansijsko-administrativni sektor - zadužen za finansije, upravljanje, fakturisanje podataka, cene usluga

 11. Regioni SWIFT-a • SWIFT je organizovan u 3 regije: • Amerika • Azija i Pacifik • EMEA (Evropa, Bliski Istok i Afrika) • Menadžment svakog regiona ima određenu autonomiju koja je specifična za svaku regiju. • Ta specifičnost omogućava da SWIFT zadovolji potrebe različitih klijenata.

 12. Rukovodstvo SWIFT-a Gottfried Leibbrandt Direktor marketinga Michael Fish Direktor IT sektora Yawar Shah Predsednik Lazaro Campos Generalni direktor Francis Vanbever Direktor finansija Chris Church Region Amerika Ian Johnston Region Azija Alain Raes Region EMEA

 13. Hvala na pažnji.