Download
tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma 2007 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010

86 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille”

 2. Sisältö • Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä • Aluekeskusohjelman painopisteet • Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen • Palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen • Seudullisen elinkeinopolitiikan vahvistaminen • Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö • Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi

 3. Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Aluekeskusohjelma toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun strategiaa Ohjelman ydinviesti: ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille” Ohjelman rooli: Aluekeskusohjelma kasvattaa Tampereen kaupunkiseudun sosiaalista pääomaa • luomalla uusia yhteistyömalleja • edistämällä luottamusjohdon roolia kaupunkiseudun strategisessa kehittämisessä • vahvistamalla kaupunkiseudun toimijoiden välistä kumppanuutta

 4. Aluekeskusohjelman painopisteet • Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen • Palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen • Seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen

 5. KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 1/2 • Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena, jossa eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa • Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: • Pitkän aikavälin tavoitteena on seudullinen yleiskaavatarkastelu, jota kohti edetään maankäytön suunnittelun yhteistyötä tiivistämällä. Mukana myös asuntopoliittinen tarkastelu. • Seudulla on yhteinen, toimiva ja hallittua kasvua sekä kestävän kehityksen periaatteita tukeva maankäytön suunnittelu. • Liikennejärjestelmät tukevat seudun toimivuutta ja tasapainosta kasvua.

 6. KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 2/2 Aluekeskusohjelman toimenpiteet • maankäyttö- ja rakennetyöryhmän työn koordinointi • kaupunkiseudun rakennemallitarkastelun eteenpäin vieminen • innovatiivisten toimintamallien edistäminen kaupunkiseudun rakenteen kehittämisessä

 7. PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JA PALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 1/2 • Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Kaupunkiseutu uudistaa asukkaiden arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä • Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: • Asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja järjestetään yhteistyössä. • Seutuyhteistyö on merkittävä toimintatapa kunnan oman palvelutuotannon kehittämisessä. • Palvelumarkkinoita kehitetään seudullisesti.

 8. PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JA PALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 2/2 Aluekeskusohjelman toimenpiteet • hyvinvointipalvelutyöryhmän työn koordinointi • hyvinvointiklusterissa syntyneiden innovaatioiden käytäntöön vieminen (yhteistyö OSKEn kanssa) • osaamisperustan vahvistaminen palvelujen tilaamisessa ja tuottamisessa • asukkaiden ja yritysten arkea helpottavien palveluinnovaatioiden käyttöönoton edistäminen • palvelumarkkinoiden kehittäminen

 9. SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 1/2 • Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kansainvälisenä kasvukeskuksena • Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: • Kaupunkiseudun osaamisperusta on vahva ja monipuolinen. Se uudistuu edelläkävijänä toimintaympäristön muutoksia ennakoivasti. • Yrityselämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyö on tiivistä ja tuloksellista. Innovaatioympäristö on kansainvälisesti korkeatasoinen ja tuottaa seudun yrityselämälle kilpailuetua. • Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä palvelutuotannon toimintatapojen uudistamisessa. Se hyödyntää seudun innovaatioympäristöä uudistumisessaan.

 10. SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 2/2 Aluekeskusohjelman toimenpiteet • elinkeino- ja osaamistyöryhmän työn koordinointi • seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallien uudistaminen aiempaa yrityslähtöisemmiksi ja yritysten elinkaaren eri vaiheita palveleviksi • koko seutua palvelevien kehittämiskokonaisuuksien edistäminen - mm. liiketoimintaosaamisen ja markkinointiviestinnän edistäminen

 11. Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö • verkostoyhteistyöllä tuetaan kaupunkiseudun strategian tavoitteiden toteutumista • aluekeskusohjelman keskeiset verkostot ovat a) aluelähtöiset verkostot • suurten kaupunkiseutujen verkostoyhteistyö • Helsinki-Tampere-Turku –kasvukolmioalueen yhteistyöhön yhteisten teemojen ja niissä määriteltyjen tavoitteiden mukaan b) teemaverkostot • kulttuuri (luovat toimialat) • hyvinvointi (hyvinvointiyrittäjyys)

 12. Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi • Aluekeskusohjelmalle asetetaan vuosittain tavoitteet, jotka konkretisoidaan seudullisten työryhmien kautta koordinoidusti. • Koordinaattorit avustavat seudullisia työryhmiä laatimaan itselleen työohjelmat. • Työohjelmat toteuttavat kuntayhtymän talousarviossa asetettuja vuositavoitteita. • Talousarvio perustuu seutustrategiaan, jota päivitetään valtuustokausittain. • Ohjelman toiminnallinen ja taloudellinen seuranta on osa kuntayhtymän toiminnan aikaista osavuosiseurantaa ja arviointia. Toiminnasta ja taloudesta raportoidaan säännöllisesti työryhmien kautta kuntayhtymän työvaliokunnalle, seutuhallitukselle, yhtymäkokoukselle sekä muille sidosryhmille.