1 / 48

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur. Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14. Vem är jag?. neurolog i Uddevalla fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset ordförande SFMI ledamot SIS/HSI AG II

vic
Télécharger la présentation

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14

 2. Vem är jag? • neurolog i Uddevalla • fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset • ordförande SFMI • ledamot SIS/HSI AG II • ordförande CEN TC 251 WG II • projektledare svenska CONTSYS och SAMBA , medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys

 3. Samba – en dans?

 4. Vad är Samba? • Processmodell för vård av enskild patient • Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv • Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid olika typer av verksamhetsutveckling • Förhoppningen är att modellen kan utgöra en samlad och generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige

 5. Utgångspunkt • Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting • Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete • POINT • SITHS • Tagit del av olika internationella modeller och standarder • CONTsys • HL7 • HISA

 6. Samba – dokument och förvaltning • aktuell revision 2.3 2003-09-07 • sammanfattning 2.4 2003-11-05 • modellversion • vårdprocess 1.91 • begrepp 1.9 • patientprocess 1.1 • www.sfmi.org/samba • remiss till landstingen, samordnas av Carelink, t.o.m. 2004-02-29 • förvaltningsgrupp ska utses

 7. Nytta och användning • verksamhetsanalys • organisationsutveckling • vårdplanering • kvalitetsledning • kvalitetskontroll • verksamhetsuppföljning • kostnadsberäkning • informationsstrukturering • analys av kommunikation • säkerhetsutveckling • säkerhetskontroll • standardisering

 8. Vad skall vi se på nu? • hur Samba-verktyget är konstruerat • Sambas processanalys av vården • förhållandet mellan patient och process • kostnadsmätning med hjälp av Samba

 9. Process Mål Aktör ansvarig för processen Process Tillstånd Tillstånd Förädlingsobjekt Förädlingsobjekt Utsträckning i tiden

 10. Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan-de aktiviteter som omformar insatser till utfall” • SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process” • värdehöjande för någon • har ett förädlingsobjekt • definierat mål • någon är ansvarig • disponerar resurser • har en utsträckning i tiden • en tydlig start och ett tydligt slut • skall kunna repeteras helt eller delvis

 11. Process Mål Aktör ansvarig för processen Process Tillstånd Tillstånd Förädlingsobjekt Förädlingsobjekt Utsträckning i tiden

 12. Process

 13. Process Vårdprocess

 14. Process Vårdprocess Klinisk process

 15. Process

 16. Processpaket

 17. Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process Kommunikationsprocess Processpaket

 18. Processpaket Patientprocess Resursprocess Klinisk producentprocess Process på annan vårdenhet

 19. Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

 20. Modellens byggstenar

 21. Process i aktiviteten Kärnprocess

 22. Process i aktiviteten Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Kommunikationsprocess

 23. Process i aktiviteten

 24. Process i aktiviteten

 25. Begrepp i processen

 26. vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande Kommunikationsprocess - information Kommunikationsprocess - information En vandring genom processen

 27. Kostnad per process? • Patient (VPA 98, CONTsys): person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård • täcker inte hela processen CONTsys: europeisk standard som definierar begrepp i vårdkontinuiteten

 28. Vårdbegärandirekt hänvisning • Här finns en vårdsökande person! Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran hänvisad vård- begäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran hänvisa Kommunikationsprocess - information

 29. Adm.karaktär Adm.data Vårdbegäran bedöms Klinisk process - uppfattat tillstånd bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess- information

 30. Matchning mot vårdutbudvårdåtagande görs vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd identifiera hälsoproblem Arbetet före vårdåtagandet måste kunna kostnadsberäknas. Då tillgodoräknas de processer som inte inkluderar utredning och behandling. Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårds- mandat besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat beslut att att bedöma vårdbegäran Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran

 31. Grov planering Problemkomplex, mål i vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd hälsoproblem inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd behovs- bedömt tillstånd bedöma vårdbehov Styrprocess - mandat avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat hälso- och sjukvårds- mandat problem- komplex prioritera, formulera mål i vårdplan Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran matcha mål mot till- gängliga aktiviteter

 32. Anpassa till individ Vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd behovsbedömt tillstånd välja aktiviteter tillstånd med aktivitetsplaner Om varje aktivitet har ett pris kan vårdplanen ligga till grund för vård-åtagandets budget. Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat vårdplan planerings- beslut besluta att planera vård fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet resurssatt aktivitetslista boka resurser aktivitets- lista Kommunikationsprocess - information

 33. Hälso- och sjukvårdspersonal deltar i 1..n English term = health care professional kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst Kontakter (CONTsys) Patientkontakt 0..n English term = contact

 34. Hälso- och sjukvårdspersonal deltar i 1..n English term = health care professional patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient Direkt patientkontakt English term = encounter Indirekt patientkontakt Patient English term = subject of care patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient Kontakter (CONTsys) Patientkontakt 0..n English term = contact 0..n inbegriper 1

 35. Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional deltar i Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n Indirekt patientkontakt Kontakter Patientkontakt deltar i 1..n 0..n English term = contact 0..n Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care

 36. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Kontaktkomponent English term = contact element definierar tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat 0..n Problemkomplex English term = health issue thread Kontakter 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party

 37. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Kontaktkomponent English term = contact element 0..n 1..n definierar ingår i hanterar 0..n 1 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1 0..n Kontakter 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..* 1..*

 38. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet Kontaktkomponent utförs inom English term = health care service English term = contact element 1..n 1 0..n 0..n 1..n definierar används mot ingår i hanterar CONTsys: samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 0..n 1..n 1 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1 0..n Kontakter vårdepisod (LF1998, förslag): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent ABC: Patientkontakten medför ingen kostnad. Kostnaden ligger på de aktiviteter som utförs under kontakten. Även indirekt patientkontakt är tillfälle för aktiviteter/tjänster. English term = health care party 1..* 1..*

 39. Kontaktperiod, process och patient Kontaktperiod Producentprocess

 40. … … vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran avslutsmed- delande meddela avslut av vårdåtagande Kommunikationsprocess - information Kommunikationsprocess - information Vårdepisod • En vårdepisod kan sträcka sig över flera vårdprocesser och flera kontaktperioder • Vårdepisoder kan bilda vårdkedja

 41. Aktiviteter - utredning Utredande aktiviteter Klinisk process - uppfattat tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner utföra un- dersökan- de aktivitet undersökt tillstånd bedöma tillstånd bedömt tillstånd beslut att utföra aktivitet mål i vårdplan i HoS- mandat ompröva mål i vårdplan Styrprocess - mandat resurssatt aktivitetslista matcha mål mot tillgängliga tjänster Kommunikationsprocess- information

 42. Aktiviteter - åtgärder Riktade insatser Klinisk process - uppfattat tillstånd bedömt tillstånd utföra åtgärdan- de aktivitet åtgärdat tillstånd Uppdatera mål och vårdplan Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet beslut att utföra aktivitet förnya vårdplan resurssatt aktivitetslista boka resurser aktivitets- lista Kommunikationsprocess- information

 43. Kvalitetskontroll Utvärdering Klinisk process - uppfattat tillstånd utvärdera resultat bedömt tillstånd kvarvarande vårdbehov åtgärdat tillstånd matcha till- ståndsutfall mot mål Styrprocess - mandat beslut att utföra aktivitet kvalitets- utfall ompröva mål i vårdplan kontrollera kvalitet resurssatt aktivitetslista Kommunikationsprocess - information

 44. Avslut Slut på processenmålet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat avslut av vårdåtagande besluta att vård- åtagande skall avslutas mål i vårdplan i HoS- mandat meddela avslut av vårdåtagande vårdin- formation avslutsmed- delande Kommunikationsprocess - information

 45. Vårdinformation kring en patient Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Utredande Aktiviteter Status Bedömning Mål Vårdplan Riktade Insatser Behandlande åtg. Resultat Utvärdering Kvalitetssäkring Avslut Epikris Process-kostnad Prissatt verksamhet Kostnads-uppföljning Dokumentation och uppföljning

 46. Sammanfattning • KPP: kostnad per patient eller kostnad per process? • verksamhet från det vårdbegäran mottas måste värderas även om det inte görs vårdåtagande • kostnader bör beräknas på aktiviteter/tjänster och inte kontakter (ABC) • även indirekta patientkontakter är tillfälle för aktiviteter/tjänster

 47. Samba – en dans? • Ja, en dans på rosor • den började på törnena • vi gick i mål på kronbladen

 48. Tack! Granskningoch grafisk bearbetningav Samba processmodell:Lars Björkman lars.bjorkman@vgregion.se Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg maria.areblad@lio.se magnus.fogelberg@vgregion.se

More Related