Download
samba samverkan begrepp och arkitektur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI Stockholm 2003-11-14

 2. Vem är jag? • neurolog i Uddevalla • fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset • ordförande SFMI • ledamot SIS/HSI AG II • ordförande CEN TC 251 WG II • projektledare svenska CONTSYS och SAMBA , medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys

 3. Samba – en dans?

 4. Vad är Samba? • Processmodell för vård av enskild patient • Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv • Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid olika typer av verksamhetsutveckling • Förhoppningen är att modellen kan utgöra en samlad och generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige

 5. Utgångspunkt • Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting • Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete • POINT • SITHS • Tagit del av olika internationella modeller och standarder • CONTsys • HL7 • HISA

 6. Samba – dokument och förvaltning • aktuell revision 2.3 2003-09-07 • sammanfattning 2.4 2003-11-05 • modellversion • vårdprocess 1.91 • begrepp 1.9 • patientprocess 1.1 • www.sfmi.org/samba • remiss till landstingen, samordnas av Carelink, t.o.m. 2004-02-29 • förvaltningsgrupp ska utses

 7. Nytta och användning • verksamhetsanalys • organisationsutveckling • vårdplanering • kvalitetsledning • kvalitetskontroll • verksamhetsuppföljning • kostnadsberäkning • informationsstrukturering • analys av kommunikation • säkerhetsutveckling • säkerhetskontroll • standardisering

 8. Vad skall vi se på nu? • hur Samba-verktyget är konstruerat • Sambas processanalys av vården • förhållandet mellan patient och process • kostnadsmätning med hjälp av Samba

 9. Process Mål Aktör ansvarig för processen Process Tillstånd Tillstånd Förädlingsobjekt Förädlingsobjekt Utsträckning i tiden

 10. Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan-de aktiviteter som omformar insatser till utfall” • SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process” • värdehöjande för någon • har ett förädlingsobjekt • definierat mål • någon är ansvarig • disponerar resurser • har en utsträckning i tiden • en tydlig start och ett tydligt slut • skall kunna repeteras helt eller delvis

 11. Process Mål Aktör ansvarig för processen Process Tillstånd Tillstånd Förädlingsobjekt Förädlingsobjekt Utsträckning i tiden

 12. Process

 13. Process Vårdprocess

 14. Process Vårdprocess Klinisk process

 15. Process

 16. Processpaket

 17. Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process Kommunikationsprocess Processpaket

 18. Processpaket Patientprocess Resursprocess Klinisk producentprocess Process på annan vårdenhet

 19. Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

 20. Modellens byggstenar

 21. Process i aktiviteten Kärnprocess

 22. Process i aktiviteten Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Kommunikationsprocess

 23. Process i aktiviteten

 24. Process i aktiviteten

 25. Begrepp i processen

 26. vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande Kommunikationsprocess - information Kommunikationsprocess - information En vandring genom processen

 27. Kostnad per process? • Patient (VPA 98, CONTsys): person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård • täcker inte hela processen CONTsys: europeisk standard som definierar begrepp i vårdkontinuiteten

 28. Vårdbegärandirekt hänvisning • Här finns en vårdsökande person! Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran hänvisad vård- begäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran hänvisa Kommunikationsprocess - information

 29. Adm.karaktär Adm.data Vårdbegäran bedöms Klinisk process - uppfattat tillstånd bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess- information

 30. Matchning mot vårdutbudvårdåtagande görs vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd identifiera hälsoproblem Arbetet före vårdåtagandet måste kunna kostnadsberäknas. Då tillgodoräknas de processer som inte inkluderar utredning och behandling. Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårds- mandat besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat beslut att att bedöma vårdbegäran Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran

 31. Grov planering Problemkomplex, mål i vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd hälsoproblem inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd behovs- bedömt tillstånd bedöma vårdbehov Styrprocess - mandat avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat hälso- och sjukvårds- mandat problem- komplex prioritera, formulera mål i vårdplan Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran matcha mål mot till- gängliga aktiviteter

 32. Anpassa till individ Vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd behovsbedömt tillstånd välja aktiviteter tillstånd med aktivitetsplaner Om varje aktivitet har ett pris kan vårdplanen ligga till grund för vård-åtagandets budget. Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat vårdplan planerings- beslut besluta att planera vård fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet resurssatt aktivitetslista boka resurser aktivitets- lista Kommunikationsprocess - information

 33. Hälso- och sjukvårdspersonal deltar i 1..n English term = health care professional kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst Kontakter (CONTsys) Patientkontakt 0..n English term = contact

 34. Hälso- och sjukvårdspersonal deltar i 1..n English term = health care professional patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient Direkt patientkontakt English term = encounter Indirekt patientkontakt Patient English term = subject of care patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient Kontakter (CONTsys) Patientkontakt 0..n English term = contact 0..n inbegriper 1

 35. Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional deltar i Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n Indirekt patientkontakt Kontakter Patientkontakt deltar i 1..n 0..n English term = contact 0..n Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care

 36. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Kontaktkomponent English term = contact element definierar tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat 0..n Problemkomplex English term = health issue thread Kontakter 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party

 37. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Kontaktkomponent English term = contact element 0..n 1..n definierar ingår i hanterar 0..n 1 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1 0..n Kontakter 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..* 1..*

 38. Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet Kontaktkomponent utförs inom English term = health care service English term = contact element 1..n 1 0..n 0..n 1..n definierar används mot ingår i hanterar CONTsys: samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 0..n 1..n 1 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1 0..n Kontakter vårdepisod (LF1998, förslag): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent ABC: Patientkontakten medför ingen kostnad. Kostnaden ligger på de aktiviteter som utförs under kontakten. Även indirekt patientkontakt är tillfälle för aktiviteter/tjänster. English term = health care party 1..* 1..*

 39. Kontaktperiod, process och patient Kontaktperiod Producentprocess

 40. … … vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran avslutsmed- delande meddela avslut av vårdåtagande Kommunikationsprocess - information Kommunikationsprocess - information Vårdepisod • En vårdepisod kan sträcka sig över flera vårdprocesser och flera kontaktperioder • Vårdepisoder kan bilda vårdkedja

 41. Aktiviteter - utredning Utredande aktiviteter Klinisk process - uppfattat tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner utföra un- dersökan- de aktivitet undersökt tillstånd bedöma tillstånd bedömt tillstånd beslut att utföra aktivitet mål i vårdplan i HoS- mandat ompröva mål i vårdplan Styrprocess - mandat resurssatt aktivitetslista matcha mål mot tillgängliga tjänster Kommunikationsprocess- information

 42. Aktiviteter - åtgärder Riktade insatser Klinisk process - uppfattat tillstånd bedömt tillstånd utföra åtgärdan- de aktivitet åtgärdat tillstånd Uppdatera mål och vårdplan Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet beslut att utföra aktivitet förnya vårdplan resurssatt aktivitetslista boka resurser aktivitets- lista Kommunikationsprocess- information

 43. Kvalitetskontroll Utvärdering Klinisk process - uppfattat tillstånd utvärdera resultat bedömt tillstånd kvarvarande vårdbehov åtgärdat tillstånd matcha till- ståndsutfall mot mål Styrprocess - mandat beslut att utföra aktivitet kvalitets- utfall ompröva mål i vårdplan kontrollera kvalitet resurssatt aktivitetslista Kommunikationsprocess - information

 44. Avslut Slut på processenmålet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat avslut av vårdåtagande besluta att vård- åtagande skall avslutas mål i vårdplan i HoS- mandat meddela avslut av vårdåtagande vårdin- formation avslutsmed- delande Kommunikationsprocess - information

 45. Vårdinformation kring en patient Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Utredande Aktiviteter Status Bedömning Mål Vårdplan Riktade Insatser Behandlande åtg. Resultat Utvärdering Kvalitetssäkring Avslut Epikris Process-kostnad Prissatt verksamhet Kostnads-uppföljning Dokumentation och uppföljning

 46. Sammanfattning • KPP: kostnad per patient eller kostnad per process? • verksamhet från det vårdbegäran mottas måste värderas även om det inte görs vårdåtagande • kostnader bör beräknas på aktiviteter/tjänster och inte kontakter (ABC) • även indirekta patientkontakter är tillfälle för aktiviteter/tjänster

 47. Samba – en dans? • Ja, en dans på rosor • den började på törnena • vi gick i mål på kronbladen

 48. Tack! Granskningoch grafisk bearbetningav Samba processmodell:Lars Björkman lars.bjorkman@vgregion.se Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg maria.areblad@lio.se magnus.fogelberg@vgregion.se