Download
wyniki ekonomiczne wybranych produkt w rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczychw 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach systemu AGROKOSZTY Poświętne, 22-23.02.2007 r. dr inż. Aldona Skarżyńska, aldona.skarzynska@fadn.pl

 2. W 2005 roku badaniami objęto działalności

 3. Dla działalności ekologicznychw porównaniu do konwencjonalnych odnotowano:

 4. Udział w strukturze kosztów bezpośrednich, w %

 5. Rola dopłat uzupełniających i ekologicznych

 6. Możliwości w zakresie prezentacji wyników • średnio w zbiorze gospodarstw prowadzących daną działalność, • dla poszczególnych działalności badanych w danym gospodarstwie, • według różnych kryteriów grupowania, np: • poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jednostki powierzchni, • poniesionych kosztów bezpośrednich na jednostkę powierzchni, • skali produkcji w gospodarstwie, • regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności.

 7. Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniejbadanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najlepsze wynikała z: • najwyższego poziomu plonu , • najwyższej ceny sprzedaży produktów, • relatywnie niskiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności.

 8. Najniższy poziom nadwyżki bezpośredniej badanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najsłabsze wynikała z: • najniższego poziomu plonu, • najniższej ceny sprzedaży produktów, • relatywnie wysokiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności.

 9. W gospodarstwach najlepszychw porównaniu do najsłabszych odnotowano:

 10. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia ze 100 kg żywca wieprzowego brutto

 11. Porównanie działalności w regionach

 12. Porównanie działalności w regionach Najwyższa wartość NB dla produktów w ujęciu regionalnym Pszenica jara > Mazowsze i Podlasie M-ka zbożowa jara > Wielkopolska i Śląsk Owies > Pomorze i Mazury Kukurydza > Wielkopolska i Śląsk Buraki cukrowe > Pomorze i Mazury Ziemniaki jadalne > Wielkopolska i Śląsk Żywiec wieprzowy > Mazowsze i Podlasie

 13. Dochody z produkcji żywca wieprzowego w latach 2005-2006

 14. Dochody z uprawy rzepaku w latach 2005-2006

 15. Celem badań jest: • stworzenie bazy danych –ilościowychi wartościowych o: - poziomie produkcji, - poniesionych nakładach, - kosztach bezpośrednich, dla poszczególnych działalności: • produkcji roślinnej - np. pszenica ozima, kukurydza, • produkcji zwierzęcej - np. krowy mleczne, tuczniki prowadzonych w gospodarstwach: • konwencjonalnych, • ekologicznych.

 16. Zgromadzone dane umożliwiają • wykonywanie rachunków nadwyżki bezpośredniej zgodnie z metodyką UE, • ocenę i analizę wyników produkcyjno-ekonomicznych badanych działalności, w gospodarstwach ukierunkowanych produkcyjnie na tle produkujących na małą skalę, • analizę poziomu kosztów wytwarzania produktów rolniczych, • wykazanie korzyści wynikających ze zwiększenia skali, • ocenę efektywności wykorzystania poniesionych nakładów materialnych oraz nakładów pracy, • dodatkowo, wielka szczegółowość zgromadzonych danych pozwala na objaśnianie obserwowanych zjawisk i zmian. Jednolitość metodyczna gromadzonych danych, ma ogromne znaczenie dla przeprowadzania poprawnych analiz i wyciągania właściwych wniosków.

 17. Wykorzystanie wyników badań • przez rolników do podejmowania różnych decyzji w gospodarstwie rolnym, • rolnik ma możliwość poznania słabych i mocnych stron prowadzonej produkcji, • dostarczają rolnikowi informacji przydatnych do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej jak i planowanej działalności w gospodarstwie. • przez służby doradztwa rolniczego, • przez instytucje i związki branżowe (np. związki plantatorów), • przez inne jednostki wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, • przez jednostki naukowe i badawcze.

 18. Wykorzystanie wyników badań Uzyskane wyniki pozwalają na symulację bieżących, ekonomicznych warunków produkcji. Kalkulacje dotyczące produkcji rolniczej, przeprowadzane są w celu: • ustalenia skutków zmian w gospodarstwie, • określenia najkorzystniejszej dla gospodarstwa działalności, • ustalenia optymalnego poziomu intensywności produkcji poszczególnych działalności, • wyboru technologii produkcji.

 19. Produkty systemu • Raporty kosztów i dochodów • dla działalności badanych w gospodarstwach, • dla działalności pogrupowanych według zadanego kryterium, np. skali produkcji, regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności, • raporty porównawcze – dla działalności prowadzonej w danym gospodarstwie, w zestawieniu z wynikami uzyskanymi dla tej samej działalności w grupie gospodarstw wyodrębnionej według przyjętych kryteriów.

 20. Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszamy na stronę www.agrokoszty.pl