Download
a tervez sben alkalmazhat k rnyezeti szempontokat el t rbe helyez m dszerek tiszt bb termel s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek Tisztább Termelés PowerPoint Presentation
Download Presentation
A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek Tisztább Termelés

A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek Tisztább Termelés

69 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek Tisztább Termelés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerekTisztább Termelés

 2. Miért van szükség környezettudatos terméktervezésre?

 3. Hagyományos vagy környezettudatos terméktervezés

 4. A környezettudatos terméktervezés és a Tisztább Termelés kapcsolata Összhangban állnak egymással: - mind a folyamatokat, mind a termékeket fontosnak tartják. De a környezettudatos terméktervezés: - az egész életciklust vizsgálja és - a termék funkcióira és a szolgáltatásokra is kiterjed.

 5. A környezettudatos terméktervezés eszközei - 1 Tervezés Új termékkoncepció kidolgozása (pl. dematerializálás, közös használat) Termék helyett szolgáltatás nyújtása A termékek felépítésének a fejlesztése (pl. könnyű karbantartás és javíthatóság) A felhasználó és a termék kapcsolatának erősítése Termelés A nyersanyag felhasználás optimalizálása ( pl. tisztább nyersanyagok) A termelési technikák optimalizálása (pl. a termelési lépések számának a csökkentés) Elosztási rendszerek optimalizálása (pl. energiatakarékos szállítási módok előnyben részesítése, energiahatékony logisztikai megoldások)

 6. A környezettudatos terméktervezés eszközei - 2 A termékek használata - A használat során keletkező hatások mérséklése • Alacsonyabb energiafelhasználás • Tisztább energiahordozók használata • Kisebb anyagfelhasználás a termék használata során • Tisztább fogyóeszközök és segédanyagok • Rendeltetésszerű használat “End-of-Life” – Végső hasznosítási lehetőségek optimalizálása • Újrahasználás • A szétszerelhetőség biztosítása • Újra-termelhetőség • Újrahasznosítás • Biztonságosabb égetés

 7. Az ökodesign vállalati alkalmazásának lépései

 8. Funkciók integrálása - Electrolux: KitchenSinkDishwasher

 9. Nyersanyag felhasználás csökkentés IKEA A.I.R. felfújható bútor • nem mérgező, újrahasznosítható műanyag • nyersanyag és hely takarékos

 10. Nyersanyag felhasználás csökkentése Fisher and Parkley: DishDrawer • AAA víz takarékosság; •  energia takarékosság; • helytakarékos; • alacsony mosószer fogyasztás.

 11. Nyersanyag felhasználás csökkentése Electrolux: EssentialRange mosógép • helytakarékos; • víztakarékos - víztároló tartály.

 12. Csomagolás átgondolása Danon Group • 1996-tól 8,2 %-os súlycsökkentést - 145 g  135g és 128g. • 1995-ben 24%-os súlycsökkentést - 42g  35g, majd 35g  32g.

 13. Termékek helyett szolgáltatások

 14. Közös használat - gépkocsik

 15. Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúly kerül a környezetbarát termékek tervezésére és előállítására, • Egyik eszköze az életciklus-elemzés, mely a termékek és szolgáltatások környezeti hatásait méri fel a „bölcsőtől a bölcsőig” • A termékek újratervezésén kívül szolgáltatásokkal való kiváltásuk is ígéretes eszköznek bizonyulhat.

 16. Környezettudatos eszközök a tervezésben • Leegyszerűsített életciklus-elemzés (kisvállalkozások) • Életciklus-elemzés (közép-és nagyvállalatok) • Szénlábnyom elemzés • Környezettudatos tervezés alapelvei

 17. Életciklus-elemzés

 18. Életciklus-elemzés • Környezeti teljesítményértékelő eszköz • Célja a felelős és környezettudatos vállalati döntések előkészítése és támogatása • Összegzi a termék, folyamat vagy szolgáltatás környezeti hatásait a teljes életcikluson keresztül – a nyersanyagtól a hulladékká válásig • Azon tényen alapul, hogy minden fázisnak van környezeti hatása • Elemzés: bemeneti és kimeneti adatok (anyagok, energia, víz) gyűjtése • Adatok – környezeti hatások kapcsolata

 19. Életciklus-elemzés fogalma Egy termékrendszerhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és értékelése annak teljes életciklusa során.

 20. Termékrendszer: Anyag és termékáramlással rendelkező egységfolyamatok összessége. Egy vagy több meghatározott funkcióval bír, a termék életciklusát modellezi. • Teljes életciklus: Egy termékrendszer egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.

 21. Bútor teljes életciklusa

 22. Az életciklus-elemzés jelentésével azonos egyéb kifejezések • életciklus becslés • termék életút elemzés/vizsgálat • környezetvédelmi termék-életciklus vizsgálat • bölcsőtől a sírig elmélet • bölcsőtől a bölcsőig elmélet • ökomérleg=leltárelemzés

 23. Használatos rövidítések • LCA (Life CycleAnalysis, LifeCycleAssessment) – Életciklus-elemzés • LCI (Life CycleInventory) – Életciklus-leltár • LCIA (Life CycleImpactAssessment) – Életciklus-hatáselemzés

 24. Az LCA története 1960-as évek Az USA-ban elkezdik használni a termékek energetikai elemzésére. 1970-es évek Kibővítik a környezeti hatások elemzésével. Elsősorban csomagolóanyagok környezeti elemzésére alkalmazzák. 1980-tól A szemléletmódot Európa is átveszi energia-, nyersanyaghasználat és szilárd hulladék termelés elemzésére.

 25. Az LCA története 1990 SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) ülés SETAC: nemzetközi szervezet, mely infrastrukturális háttérrel támogatja az LCA elterjedését a tudományok és a gyakorlati alkalmazások területén. Átfogó programot dolgoztak ki az LCA kutatások koordinálására.

 26. Az LCA története 1993 Az ISO (International Organization for Standardization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) elkezdi a szabványok kidolgozását A 90-es évektől átveszik a módszert a környezetvédelmi szervezetek és egyetemek, kialakítva saját módszereiket.

 27. LCA szabványok MSZ EN ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek MSZ EN ISO 14044:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók

 28. Az elemzések fejlődése

 29. Az életciklus-szemlélet A környezeti hatások értékelésekor figyelembe kell venni a termék teljes életútját a „bölcsőtől a sírig”.

 30. A hazai LCA SWOT analízise

 31. Az életciklus-szemléletA teljes életút lépései

 32. Az életciklus-szemlélet • Az LCA minden fázisban összegyűjti a környezeti hatásokra vonatkozó adatokat, majd azokat összegzi. • Az összesített eredményeket értelmezi, majd súlyozza és értékeli a környezeti hatások jelentősége szempontjából. • A kapott eredményeket egyszerűsített mutatóba sűríti.

 33. Az életciklus-szemlélet A szemlélet jövőbeni folytatása a „bölcsőtől a bölcsőig” felfogás: A termékhez szükséges alapanyagokat olyan termékek adják, melyek már túl vannak a hasznos élettartamon, tehát hulladékká válnának.

 34. Az LCA céljai • Ipari termelés által okozott környezeti terhelés csökkentése • Környezetkímélőbb alternatívák (anyag, energia, folyamat, termék, szolgáltatás) felkutatása – vállalati döntés támogatás • Termék, folyamat vagy szolgáltatás környezeti hatásainak összegzése • Teljes életciklus feltérképezése • Életciklus lépések során anyag és energiamérleg (ökomérleg) készítése

 35. Az LCA alkalmazási lehetőségei • Környezettudatos terméktervezés • Termékfejlesztés és javítás • Stratégiai tervezés, döntés előkészítés • Termékek környezeti szempontú összehasonlítása • Csomagolórendszerek közti választás • Zöld beszerzés • Környezeti termékjelek elnyerése • Környezeti adók, díjak (termékdíj) rendszerének kidolgozása • Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés elősegítése • Marketing

 36. Az életciklus-elemzés szakaszai

 37. Cél és rendszer határok kijelölése • Legyen világosan megfogalmazva • Legyen összhangban a felhasználással • Az eredmény csak ennek tükrében értelmezhető • Lépései: - cél meghatározása - funkció egység meghatározása - rendszerhatárok kijelölése - adatminőség megadása

 38. Demonstrációs ábra:

 39. Leltárelemzés • Adatokat kell gyűjtenünk és számításokat kell végeznünk, hogy számszerűsíteni tudjuk a lényeges inputokat és outputokat.

 40. Leltárelemzés • Az adatokat leltártáblázatban foglaljuk össze

 41. Leltárelemzés • Az LCA leltár az energia és a nyersanyag szükségletek meghatározásának egy objektív, adatokon alapuló folyamata. • Ezen túl tartalmazza a vízi és légköri emissziók, a szilárd hulladékok és más környezeti hatások meghatározását a termék életciklusa során.

 42. Hatáselemzés • Jellemzi, számszerűsíti és értékeli a leltárelemzésben azonosított terhelések környezetre gyakorolt hatását. • A leltáradatokat hatáskategóriákhoz rendeli

 43. Hatáselemzés • A környezeti hatások kategóriái a CML 2001 rendszer szerint

 44. Hatáselemzés feladatai • Hatáskategóriák meghatározása • Osztályozás: a leltár adatok hozzárendelése a hatáskategóriákhoz • Jellemzés: a leltáradatok modellezése a hatáskategórián belül • Értékelés, súlyozás: az eredmények relatív fontosságának meghatározása

 45. Hatáselemzés feladatai • Hatáskategóriák meghatározása: - a módszertől függően változnak - az input-output adatokat kell ide besorolni - 4 csoportba oszthatók: globális hatás kontinentális hatás regionális hatás lokális hatás

 46. Hatáselemzés feladatai • Osztályozás: - minőségi lépés - a környezeti folyamatok tudományos analízisén alapul

 47. Hatáselemzés feladatai • Jellemzés: - számszerűsítő lépés - a környezetben lejátszódó folyamatok elemzésén alapul - célja: a hatáskategóriák indikátorokkal történő modellezése

 48. Hatáselemzés feladatai • Értékelés, súlyozás: - az eredmények relatív fontosságának megállapítása (pl. hatásbecslési módszerek összegzésével) - sokszor szubjektív módon történik, dokumentálni kell (a súlyozási faktorok országonként eltérnek)

 49. Hatáselemzés feladatai