1 / 11

Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques. Conèixer, dissenyar i experimentar propostes d’aplicació de les TIC a l'àrea de Matemàtiques. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques. Generalitats activitats integrades a la unitat de programació

viet
Télécharger la présentation

Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques Conèixer, dissenyar i experimentar propostes d’aplicació de les TIC a l'àrea de Matemàtiques

 2. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Generalitats • activitats integrades a la unitat de programació • integrar les competències TIC a la pràctica diària • implicació de tot el professorat sense l'exclusivitat dels “conversos” • definició dels objectius curriculars en les activitats • avaluació: (quan més definit tenim l’objectiu més fàcil resulta) • del mitjà • de l'aprenentatge • del rendiment en funció de l'aprenentatge (temps) • adaptacions del disseny curricular marc a la realitat actual del centre • formació del professorat (destresa) • maquinari a disposició • nivell d’usuari de l’alumnat: progressiu pla d’integració

 3. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Blocs temàtics • càlcul • numeració • geometria • mesura • estadística • probabilitat i combinatòria • problemes

 4. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Tipologia de les activitats • activitats comuns a la unitat didàctica • activitats d’aprofundiment i d’ampliació • activitats de reforç

 5. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

 6. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • CLIC • multitud de possibilitats • paquets que funcionen sols • tendència final a l'èxit, però amb excés d’assaig • paquets massa llargs • toquen masses continguts • demanen sessions molt llargues • disseny propi de paquets

 7. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • CLIC • avaluació, què i com ho podem avaluar? • només reforç, avaluem a classe • activitat concreta d’avaluació: • treball amb els alumnes (grup) • imprimir pantalla (fitxa) • preguntes orals concretes

 8. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • NO CLIC • activitats que demanen el disseny de fitxes de treball • entorn més obert • cal definir amb més precisió els objectius: • per a la realització • per a l’avaluació

 9. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari matemàtic • Calculadora que parla: • calculadora • exercicis de càlcul • problemes • cal adaptacions (so, teclat i escaneig automàtic)

 10. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari matemàtic • WinLogo i Cabri-geometre • Els alumnes necessiten aplicar tot el que saben • Jocs • Tetris, blocs, quatre en ratlla, buscamines • Programari edu365 • Monedes, triangle, Mud’s • Discs cd-rom • Anaya interactiva • Pipo

 11. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari no matemàtic • editor de textos: • taules (petita iniciació a les formules) i gràfics • bases de dades o fulls de càlcul • editors gràfics: • eines geomètriques i de dibuix • programes d’altres àrees • Win Logo: construccions amb ordres • Wingeo: bases de dades per a treballs estadístics i problemes. Aporten possibilitats d’interdisciplinarietat. • Internet

More Related