Download
zasada kontynuacji dzia ania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasada kontynuacji działania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasada kontynuacji działania

Zasada kontynuacji działania

388 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasada kontynuacji działania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasada kontynuacji działania Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta

 2. Zasady rachunkowości zasada kontynuacji działania memoriału współmierności, kasowa, ciągłości, ostrożności (ostrożnej wyceny), przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu.

 3. Pojęcie zasady kontynuacji działania Zasadę kontynuacji działania reguluje art.5 ust.2 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym: „Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym…”

 4. Zasada kontynuacji działania Gdy założenie kontynuacji działania jest realistyczne, wycena posiadanych przez jednostkę: • aktywów - opiera się na rzeczywistych cenach (kosztach) poniesionych na ich nabycie, • pasywów - w kwotach wymagających zapłaty,

 5. Uzasadnienie kontynuacji działania na bazie rachunkowości • każdy podmiot gospodarczy aby działać musi posiadać niezbędne aktywa, • wiele podmiotów rachunkowości jak np. spółek kapitałowych bazuje na stałych źródłach finansowania, zwłaszcza na kapitałach własnych, • każdy podmiot rachunkowości prowadząc działalność gospodarczą, może z jednej strony osiągać wierzytelności zaś z drugiej wywiązywać się z zobowiązań,

 6. Zasada kontynuacji działania w ujęciu MSR Zgodnie z tym standardem, kierownictwo jednostki, przygotowując sprawozdanie finansowe, powinno dokonać oceny jej zdolności do kontynuacji działania.

 7. Brak zasady kontynuacji działania Natomiast zdarzyć się może, że założenie kontynuacji działania nie jest zasadne, wówczas aktywa wycenia się zgodnie z art.29 ust.1 UoR- “po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości”. Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania

 8. Brak realizacji zasady kontynuacji działania Brak realizacji tej zasady ma miejsce w jednostkach, które są: • w stanie likwidacji, • upadłości, • zmiany formy prawnej.

 9. Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania • Zjawiska niefinansowe • Zjawiska finansowe

 10. Zjawiska niefinansowe • utrata przez jednostkę znaczącego rynku zbytu na sprzedawane towary lub produkty, • istotna zmiana warunków rynkowych • wystąpienie uzależnienia się jednostki od jednego odbiorcy bądź wytwarzanie jednego lub wąskiego asortymentu produktów, • występowanie na rynku niedoborów podstawowych surowców lub utrata kluczowego dostawcy, • nierozstrzygnięte sprawy sądowe i administracyjne,

 11. Zjawiska finansowe • bliski termin spłat kredytów, pożyczek przy równoczesnym braku realnych perspektyw ich spłaty, • trudności w wypełnianiu wymaganych przez bank warunków umów, przekroczenie limitów kredytowych, • nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi, • trwałe straty ponoszone przez jednostkę na działalności operacyjnej, • występujące lub przewidywane niedobory środków pieniężnych, • utrata zdolności terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli jednostki, • niemożność sfinansowania uruchomienia produkcji nowych produktów, zakończenia inwestycji rzeczowych, • brak perspektyw wymiany zużytych środków trwałych,

 12. Model Altmana Model Altmana bazuje na funkcji pięciu wskaźników finansowych, które mają nadane odpowiednie wagi. Wskaźnikami tymi są: • płynność i skuteczność aktywów, • rentowność skumulowanych zysków zatrzymanych, • rentowność działalności gospodarczej, • efekt wspomagania finansowego, •  stopień wykorzystania aktywów.

 13. Model Altmana • Wskaźniki modelu: • X1 = kapitał obrotowy / aktywa • X2 = zysk zatrzymany / aktywa • X3 = zysk przed opodatkowaniem i spłatą odsetek / aktywa • X4 = rynkowa wartość kapitału akcyjnego / księgowa wartość zadłużenia • X5 = przychody ze sprzedaży /aktywa

 14. Kwalifikacja zagrożenia upadłością według E. Altmana

 15. Przykład Pan Sklepikarz prowadzi sieć sklepów obuwniczych (15 sklepów). Od następnego roku ze względu na małe obroty planuje on likwidację 4 z nich. Likwidacja części firmy (4 sklepów) spowoduje, iż nie jest zachowana zasada kontynuacji działania, co może mieć konsekwencje w wycenie towarów w sklepach.

 16. Przykład Jednostka posiada następujące składniki aktywów i pasywów: -środki trwałe 200 000 zł, dla których wartość dotychczasowego umorzenia wynosi 50 000 zł, -wartości niematerialne i prawne 15 000 zł, które są zużyte w wysokości 7 000 zł, -materiały 17 000 zł, -produkty gotowe 56 000 zł, -należności z tytułu dostaw 19 000 zł, dla których utworzono odpisy aktualizujące wartość w kwocie 6 000 zł, -środki pieniężne 1 000 zł, -zobowiązania z tytułu dostaw 48 000 zł, -kredyty bankowe (krótkoterminowe) 125 000 zł, -kapitał podstawowy 50 000 zł, -kapitał zapasowy 34 000 zł, -wynik finansowy (strata) 12 000 zł,

 17. Analiza przykładu W wyniku utraty zdolności do kontynuowania działalności wyceniono składniki po cenach sprzedaży netto. Spowodowało to dodatkowe obniżenie wartości: -         środków trwałych o 20 000 zł, -         wartości niematerialnych i prawnych o 8 000 zł, -         materiałów o 4 000 zł, -         produktów gotowych o 14 000 zł, Utworzono również rezerwę na przewidywane odprawy dla pracowników w kwocie 12 000zł.

 18. Dziękujemy za uwagę