1 / 16

Fietsoversteek turborotonde Wijchen

Fietsoversteek turborotonde Wijchen. Henrie Wolf. Opbouw. Organisatie Project Turborotonde Oversteekvoorzieningen Bijkomende factoren Afwegingen Uitwerking. Organisatie. Bijzondere situatie Opdrachtgever: gemeente Wijchen Medewerking: provincie Gelderland RGV (recreatiegebied).

Télécharger la présentation

Fietsoversteek turborotonde Wijchen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fietsoversteek turborotonde Wijchen Henrie Wolf

 2. Opbouw • Organisatie • Project • Turborotonde • Oversteekvoorzieningen • Bijkomende factoren • Afwegingen • Uitwerking

 3. Organisatie • Bijzondere situatie • Opdrachtgever: gemeente Wijchen • Medewerking: • provincie Gelderland • RGV (recreatiegebied)

 4. Verkeersstromen in beeld Motorvoertuigen Langzaam verkeer Keuze rotonde vorm Oversteek fietsvoorzieningen Ongelijkvloers Gelijkvloers Relatie netwerk Bijkomende aspecten Communicatie Planning Alternatieven afwegen Inpasbaarheid Verkeersveiligheid Sociale veiligheid locaties Gelijkvloerse oversteekvoorziening met fietsers uit de voorrang Project

 5. Eerste turborotonde Gelderland Leesbare vormgeving Compact, beperkte ruimte Rijstrook indelingen Turborotonde

 6. Provinciaal Verkeer en Vervoers Plan (PVVP) Regionale verbindingsweg Gebiedsontsluitingsweg (GOW) Beter Bereikbaar Knooppunt Arnhem Nijmegen (‘BBKAN’) Regionale fietsverbinding ‘de rode loper’ noordzijde Oversteekvoorzieningen (1)

 7. Oversteekvoorzieningen (2) VRI kruispunt VRI kruispunt

 8. Oversteekvoorzieningen (3)

 9. G3 G2 O2 G1 O3 O4 O1 Oversteek voorzieningen (4) O = ongelijkvloers G = gelijkvloers

 10. Bijkomende factoren • Beïnvloeding proces door: • Communicatie belanghebbenden (o.a. bewoners) • …… tot aan de Kneuterdijk • Toegevoegde waarde • Verminderen bezwaren • Versnellen proces • Tijdsplanning i.v.m. subsidie

 11. Afwegingen (1) • Relatief weinig oversteekbewegingen ter hoogte van de rotonde • Belangrijkste verkeersverbindingen op relatie Nijmegen – Nieuweweg – Woeziksestraat • Fietsoversteekvoorziening verkeersluwere tak rotonde

 12. G3 G2 O2 G1 O3 O4 O1 Afwegingen (2)

 13. Uitwerking rotonde en fietsvoorzieningen

 14. Uitwerking rotonde en fietsvoorzieningen

 15. Afsluiting • Vragen…..?

More Related