1 / 13

MAPA CONCEPTUAL-XARXES SOCIALS

MAPA CONCEPTUAL-XARXES SOCIALS. Tecnologies de la Informació. Internet. ÉSSER HUMÀ. Necessitat d’associació. Piràmide de Maslow . & Necessitat de Comunicació. XARXES SOCIALS. Anàlisis Cas FACEBOOK. AVANTATGES Rapidesa comunicativa Compartir informació Interactivitat Instantaneïtat

vivi
Télécharger la présentation

MAPA CONCEPTUAL-XARXES SOCIALS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MAPA CONCEPTUAL-XARXES SOCIALS Tecnologies de la Informació. Internet ÉSSER HUMÀ Necessitat d’associació. Piràmide de Maslow. & Necessitat de Comunicació XARXES SOCIALS Anàlisis Cas FACEBOOK • AVANTATGES • Rapidesa comunicativa • Compartir informació • Interactivitat • Instantaneïtat • Asincronicitat • Tipus de Xarxes Socials • Dirigides a Socialitzar i comunicar • Interessos comuns • Continguts • Agrupacions de Col·lectius • Utilitzada pel 87% enquestats. • Valorada per connectar amb amics i vells coneguts. • Valorada per veure fotografies d’amics • DESAVANTATGES • llenguatge no verbal • Inseguretat en el sistema • Aïllament dels usuaris • Pèrdua de privacitat. • Pèrdua del contacte Personal • L’ús generalitzat d’Internet, especialment de les xarxes socials, ha comportat un canvi en els hàbits socials • Tasques que abans es realitzaven presencialment, actualment, les podem dur a terme a distància • Sovint es consideren les xarxes socials (i Internet) com les culpables de certes actituds o comportaments de la societat • Aquesta associació, al nostre parer, és errònia. Sempre han existit aquestes conductes, només n’ha variat el medi.

 2. INTRODUCCIÓ A LES XARXES SOCIALS • Definició: és l'entramat generat per les relacions que mantenen entre sí els diferents membres del grup que la conformen, a través d'Internet. • Petita història: • 1994: Inici de la Web 2.0 (interacció entre webs i usuaris) • 1995: Neix Classmate.com, la primera xarxa social • 2002: Es creen Linkedin,Friendster i Tribe, les primeres grans xarxes socials a nivell mundial. • 2004: Neix Facebook amb 1 milió d’usuaris

 3. TIPOLOGIES DE LES XARXES SOCIALS

 4. ESTUDI PARTICULAR DEL FACEBOOK • Motivacions i Avantatges es corresponen: • Mantenir contacte amb gent que fa temps no veiem: vells amics • Mantenir contacte amb amics habituals • Veure fotografies d’amics i coneguts: entreteniment. Les motivacions principals d’ús d’Aquesta Xarxa són: El 87% dels enquestats estan registrats al Facebook. Els principals Avantatges valorats pels enquestats són:

 5. Un dels entreteniments bàsics del Facebook és:la publicació d’imatges. El 91% dels usuaris pengen fotografies. ESTUDI PARTICULAR DEL FACEBOOK Les temàtiques més exposades són: Les Fotografies complementen la comunicació verbal amb la visual i el tipus d’imatges més publicades (Amics), ens verifica que els contactes principals són amics i coneguts.

 6. PRIVACITAT DE FACEBOOK • Conclusions Sobre La Privacitat: • Més del 75% dels usuaris enquestats: • coneix i utilitza les configuracions de privacitat • NO agreguen persones desconegudes al seu compte

 7. INCONVENIENTS DE FACEBOOK Pèrdua d’intimitat: Considerem que aquest inconvenient és una fal·làcia: Nosaltres escollim els contactes i els continguts exposats. Pèrdua de Privacitat: Aquesta sí és real quan un internauta extern al nostre grup hi entra de forma il·lícita.

 8. CONCLUSIONS ESTUDI FACEBOOK És la Xarxa Social més emprada i utilitzada majoritàriament entre amics i coneguts que ja ho eren anteriorment i de forma presencial. Els usuaris intercanvien la comunicació verbal amb la visual. Considerem que la pèrdua d'intimitat no és real: nosaltres escollim els contactes i decidim mostrar la informació. En general els usuaris fan ús de les configuracions de privacitat que facilita la Xarxa i són prudents a l’hora d’escollir els seus contactes, delimitant-los a les persones conegudes. Pensem que aquesta Xarxa és perseguida per una sèrie de tòpics: pèrdua de privacitat, aïllament, etc. Però l’ús que d’ella se'n faci, no el marca la pròpia Xarxa sinó l’usuari en particular o els internautes en general. Els perills del Facebook no són més que la manifestació virtual de la conducta humana. 9

 9. AVANTATGES DE LÚS DE LES XARXES SOCIALS • Perquè tenim la necessitat de comunicar-nos, i de pertànyer a un grup? • Maslow va definir que les necessitats del esser humà estan jerarquitzades i escalonades, de forma que quant queden cobertes les necessitats d’un ordre és quan comencen les necessitats d’ordre superior. • Una vegada l'individu se sent físicament segur, comença a buscar l’acceptació social. Vol identificar-se i compartir aficions d’un grup social i vol que aquets grup l’accepti com a membre. • Les Xarxes Socials,permeten a l’usuari comunicar-se amb les persones desitjades en el moment desitjat i faciliten l’accés a la informació i a la formació • Rapidesa comunicativa • Compartir informació • Interactivitat • Instantaneïtat • Asincronicitat

 10. DESAVANTATGES DE L’ÚS DE LES XARXES SOCIALS • Els principals desavantatges de les Xarxes Socials són: • Absència de llenguatge no verbal. • La incertesa en quant al nivell de seguretat de les Xarxes. • Perill d’aïllament dels seus usuaris. En l’àmbit psicològic el perill d’aïllament es pot donar quan una persona perd la capacitat o el interès de relacionar-se presencialment per fer-ho virtualment. Aquest cas el podem trobar en persones molt introvertides, poc sociables o amb grans complexos, que els hi fa difícil una relació presencial.

 11. REFLEXIÓ FINAL L’ús generalitzat d’Internet, especialment de les xarxes socials, ha comportat un canvi en els hàbits socials. Tasques que abans es realitzaven presencialment, actualment, les podem dur a terme a distància: Mantenir el contacte amb antics companys de classe, buscar feina, realitzar operacions bancàries; conèixer nova gent... Les Xarxes Socials faciliten l’accés a la formació i a la informació i permeten mantenir el contacte amb persones tant properes com llunyanes. Aquestes facilitats proporcionen un estalvi de temps que en condicions normals es tradueix en una societat més activa i social. Sovint es consideren les xarxes socials (i Internet) com les culpables de certes actituds o comportaments de les persones. Aquesta associació, al nostre parer, és errònia. Sempre han existit aquestes conductes, només n’ha variat el medi.  Algun exemple: Assetjament; Robatori; Conductes obsessives; Aïllament social, etc. El problema no és l’aparició de noves tecnologies o eines, sinó l’ús que se’n fa d’aquestes. La solució no és deixar-les d’emprar, ja que també proporcionen uns beneficis, sinó educar als seus usuaris per fer-ne un bon ús. 12

 12. PREGUNTES PER REFLEXIONAR Penseu que els perills del Facebook són reals o són tòpics atribuïts? Pot l'ésser humà acabar sent un ésser solitari que només es comuniqui virtualment? Poden les noves tecnologies ser més addictives, que no pas altres maneres de comunicar-se, relacionar-se o entretenir-se? 13

More Related