Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT - NÁŠ DŮM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT - NÁŠ DŮM

PROJEKT - NÁŠ DŮM

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROJEKT - NÁŠ DŮM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKT - NÁŠ DŮM

 2. Členové týmu • Kateřina Škarecká • Tomáš Kolek • Lucie Hanková • Karolína Stiskalová • Tereza Veselská

 3. ÚKOLY • 1. Společenství bytových jednotek – co o tom víme? • 2. Výpočet velikosti jednotlivých bytových jednotek a stanovení poměru vlastnictví v bytovém domě • 3. Došlá faktura – zařazení do účetnictví, zaúčtování • 4. Vyčíslení spotřeby tepla jednotlivým bytovým jednotkám • 5. Pozvání na schůzi – jednu z bytových jednotek vlastní cizinec

 4. 1. úkol - společenství bytových jednotek Účel vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ) • Hlavním účelem vzniku společenství vlastníků jednotek by mělo být zajištění péče o společný majetek jednotlivých vlastníků bytových jednotek a k zastupování vlastníků "navenek". Fungování společenství vlastníků jednotek upravuje Zákon č. 72/1994 Sb., jinak také Zákon o vlastnictví bytů (ZOVB). • Společenství vlastníků jednotek je specifickou právní osobou, která je oprávněna zastupovat vlastníky ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. • Společenství je podle zákona oprávněno k: • uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek, • sjednání pojištění domu, • uzavírání smluv, evidenci a vybírání nájemného v případech, kdy společné části domu jsou dále pronajímány, • vedení účetnictví.

 5. Společenství vlastníků jednotek vzniká v bytových domech, které mají alespoň pět bytů ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů. Společenství tak vznikne např. při převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo v případech, kdy majitel bytového domu rozprodává samostatně jednotlivé byty. • Vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ) vyplývá ze zákona a není možné se mu vyhnout. Za den vzniku je považován den, kdy katastr nemovitostí doručí třetímu majiteli listinu osvědčující nabývací právo k bytové jednotce • Vznikem společenství ovšem povinnosti jeho členů nekončí - naopak začínají. Členové společenství se musí shromáždit na shromáždění, což je nejvyšší orgán společenství, nejpozději do 60 dnů, aby • schválili stanovy společenství a • zvolili orgány společenství (výbor). Jak vzniká společenství

 6. ORGÁNY • Společenství vlastníků jednotek vytváří povinně dva orgány - shromáždění vlastníků jednotek a výbor společenství. Další orgány mohou určit stanovy společenství. • Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství a je obdobou členské schůze družstva či valné hromady obchodních společností. První schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství a svolává ji původní vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí výbor společenství a případně další orgány společenství určené stanovami. • Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu. Pokud neexistuje žádný takový většinový vlastník, plní funkci výboru ti vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku, tedy zakládající členové. Pokud však došlo k převodům bytových jednotek do vlastnictví ze strany bytového družstva, jež zároveň nadále vykonává správu objektu, plní funkci výboru toto družstvo až do doby, kdy bude výbor shromážděním zvolen.

 7. 2. ÚKOL - VÝPOČET VELIKOSTI BYTOVÝCH JEDNOTEK A STANOVENÍ POMĚRU VLASTNICTVÍ V BYTOVÉM DOMĚ

 8. Rozměry bytů

 9. Poměr vlastnictví v bytovém domě

 10. 3. úkol Došlá faktura- zařazení do účetníctví, zaúčtování

 11. Došlá faktura za teplo a následná její úhrada z BÚ MD/D DOFA za teplo bez DPH… 63 949,- 502/ 20% (DPH)… 12 790,- 343/ Celkem… 76 739,- /321 VBÚ úhrada faktury za teplo 76 739,- 321/221

 12. 4. úkol- vyčíslení spotřeby tepla jednotlivým bytovým jednotkám

 13. Vyčíslení spotřeby tepla

 14. Vyčíslení tepla jednotlivým nájemníkům

 15. Pozvání na schůzi

 16. SVJ – Náš Dům Jeseník Dukelská 1240 790 01 Czech Republic John Taylor Lincoln street 62D BF 520 69 London UK 3rd October 2012 Dear Mr. Taylor, The reason why we write you is that we want to invite you to an average meeting of our company. We will talk about correction, maintenance, etc. It will take place in the seat of our company ,,Náš Dům”, on 5th February 2013 at 3:00p.m.Let as know if you arrive or no. We are looking forward to hearing from you soon. Your Sincirely. Katerina Skarecka

 17. Hodnocení • Pracovalo se nám dobře, byla dobrá spolupráce ve skupině i s učiteli. • Nejvíce času nám asi zabral úkol č.1, protože jsme museli vyhledávat spoustu informací na internetu. • Nejvíc nás bavil úkol č.5, protože máme rádi angličtinu.

 18. Děkujeme za pozornost!