1 / 33

PINTURA

PINTURA. LA PINTURA La pintura, com el dibuix, ha sigut un dels mitjans expressius més utilitzats al llarg de la història.

walker
Télécharger la présentation

PINTURA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PINTURA

 2. LA PINTURA La pintura, com el dibuix, ha sigut un dels mitjans expressius més utilitzats al llarg de la història. Fins a l'aparició de la fotografia, la pintura fou un dels mitjans més utilitzats per expressar emocions, sentiments, pensaments, idees. Ha estat el punt de referència narratiu de la història de la humanitat, amb dos moments d'aportacions importants: el Renaixement i les avantguardes del segle XX. A partir del Renaixement, la pintura va passa de ser un ofici artesanal a simbolitzar la lluita de l'èsser humà per alliberar-se de la dependència dels déus i de la natura. Amb la pintura, l'artista del Renaixement reivindicà per primer cop el seu propi punt de vista, malgrat les limitacions del moment. Van aportar reflexions i teories sobre l'art de pintar, nous instruments i noves tècniques, com l'sfumato, la perspectiva o la pintura a l'oli. Amb les Avantguardes i les seves aportacions, la pintura aconsegueix ampliar els marges de creativitat, d'innovació i creativitat. Fuig del relat descriptiu i de tota referència externa a l'obra mateixa. Les formes i els colors adquireixen plena autonomia fins als nostres dies. Les noves tecnologies i la pintura conviuen actualment en un diàleg continuament enriquidor. La pintura ha anat afegint tecnologies, materials, tècniques noves, i ha ampliat considerablement les seves possibilitats i el seu camp expressiu, més enllà de la tradició.

 3. Pràctica “LES IMATGES DE LA MÚSICA” 1- Porta tres cançons de música y fes una composició per cadascuna intentant retratar allò que et suggereix. Les composicions han de variar de més abstractes a més figuratives i realistes. Imagineu que us fan la proposta els programadors de “Improvisa” de posar imatge per mitjà de pintura als sons o cançons que has portat, tal i com vas veure al taller de Sons i píxels, que donava imatges als sons i al contrari. D'aquestes tres composicions preparades en DINA-4 escollirem el que més ens agradi farem una versió la setmana que bé en Pintura. www.improvisa.es

 4. Pràctica “LES IMATGES DE LA MÚSICA” 1- Una de les cançons ha de representar la cançó de una manera realista. 2- La segona ha de representar la música d'una manera abstracta. Escolliu una cançó instrumental, que no hi hagi veu. 3- La tercera ha d'estar en un terme mig d'abstracció i figuració.

 5. http://www.improvisa.es/

 6. RELACIÓ MÚSICA I PINTURA A partir de principis del segle XX, amb les avantguardes, han estat lligades gràcies a artistes com Vasily Kandinsky, Paul Klee. Pero actualment també es dona aquest lligam com l'artista Jo Milne i Enri de Lafabrique. La música és invisible a la vista per això és difícil representarla, necesita d'un procés d'abstracció i molta imaginació. El procès d'abstracció de la realitat a la pintura es va iniciar amb pintors com Monet (impressionista) per una banda, i Cézanne, Van Gogh, Gauguin i Seurat (post-impressionistes) en la generació posterior, fins arribar a un moment molt important a les Avantguardes de principis de segle XX (Picasso, Matisse...)‏ Els pentagrames són una representació visual de la música. Amb les formes visuals també es poden crear ritmes, repeticions, a l'espai pictòric, com fa la música als pentagrames. Posteriorment amb els mitjans audiovisuals, sons i imatges estàn completament unificades. Existeixen espectacles audiovisuals en viu com els dels videojockey's (vj's) que col·laboren amb músics o artistes sonors i projecten imatges a les composicions sonores.

 7. FIGURACIÓ I ABSTRACCIÓ Per fer l'exercici cal entendre què és la figuració i què és l'abstracció. Aquests dos conceptes fan referència a dues maneres molt diferents de representar la realitat mitjançan qualsevol manifestació artística. La figura representa la realitat d'una manera fidel, realista, figurativa. Es pot identificar clarament el “objecte” (referent) que es vol dibuixar, pintar o esculpir. En canvi l'abstracció pura és una manera de representar en la que no s'identifica cap referent reconeixible, són purament composicions de formes, colors, línies fetes amb pintura, escultura i altres mitjans. Artistes com Sara Morris, Kandinsky, Klee Però entre la figuració (realisme) i l'abstracció hi han punts intermitjos. Existeixen graus d'abstraccions. Hi han obres hiperrealistes, hi han obres realistes, realistes amb un cert grau d'abstracció, i obres completament abstractes. La abstracció és una sintetització de les formes, una simplificació. Aquesta simplificació a vegades és tant que l'objecte real que es volia representar ja gairebé no s'assembla.

 8. FASES DEL PROCÉS PICTÒRIC Tot procés pictòric consta d'una sèrie de fases: - Elecció del tema o motiu - Elecció del procediment, material, eines i suport. - Planificació inicial: l'encaix. - Planificació general: taques, empastes, veladures, etc. A la composició de les formes s'ha de tenir en compte: - El tamany de les formes (grans, petites, mitjanes)‏ - El color de les formes (diferents tons)‏ - La situació de les formes a l'espai pictòric (el paper)‏ - Les línies

 9. Sara Morris. És un exemple d'un grau d'abstracció molt alt, arriba al punt que ja no s'identifica res. Són pures composicions de formes (quadrats), colors...

 10. Klee, P. En aquesta obra de Paul Klee, hi ha un grau d'abstracció alt pero no deixa de ser figurativa i realista ja que encara que hi ha una simplificació alta de les formes, es pot identificar que hi ha una vía de tren, edificis, etc. L'exemple més clar està a les cases que hi han a la part esquerra del quadre, són sencillament triangles.

 11. Leonardo da Vinci. Fixeu-vos en aquesta peça d'un dels genis del Renaixement en el grau de realisme. És completament realista la forma de representar i retratar al “referent” (la dona).

 12. Jo Milne

 13. Vasily Kandinsky (1866-1944)‏

 14. Kandinsky Kandinsky

 15. Kandinsky, Vassily

 16. Kandinsky, V

 17. Kandinsky, V

 18. Kandinsky, V

 19. Kandinsky, V

 20. Paul klee (1879-1940)‏

 21. Klee, P

 22. Klee, P

 23. Klee, P

 24. Klee, P

 25. Klee, P

 26. Klee, P

 27. Klee, P

More Related