Download
pyetsor n excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pyetsor në Excel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pyetsor në Excel

Pyetsor në Excel

253 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pyetsor në Excel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bleirm Morina Pyetsor në Excel Hyr në test Shih pyetsorin

 2. Pyetjet e testit • Si emertohetnjeqelize ne Excel (adresa e qelizës)? • Ç’kuptojme me adrese relative? • Ç’kuptojme me adreseapsolute? • Si përcaktohetqënjëadresëqelizetëjetëapsolute? • Kure duhetteperdoretadresaapsolute? • Ç’farëkuptojme me formatimteqelizes? • Si formatohetpermbajtja e qelizes? • Si formatohennumratnë Excel • Si percaktohennumeriishifravembaspresjeve (shtohenosehiqen)? • Ç’farëkuptojme me numer “Currency”? • Ç’farëkuptojme me numer “Date”? • Ç’farëkuptojme me numer “Percentage”? • Si formatohetdrejtimiishkrimit Brenda qelizës? • Si formatohenvijat e njëtabele? • Si riemertohetnjefaqepune? • Si  nderohenvendet  (renditja) e faqevetepunes? • Si selektohendisaqelizanë rang me maus? • Si selektohendisaqeliza, rreshtaosekolonateshkeputura (jonë Rang)? • Si perzgjidhendisaosetegjithefaqet e punes? • Si shtohetnjefaqepune? • Si shtohetnjekolone? • Si shtohetnjerresht? • Si fshihet (hiqet) njekolone? • Si fshihet (hiqet) njerresht? • Si hiqetnjefaqepune? Vazhdo pyetjet e tjera

 3. Vazhdim Pyetjet e testit • Si baskohen disa qeliza si nje e vetme? • Si percaktohet gjeresia e disa kolonave? • Si percaktohet lartesia e disa reshtave? • Si veprohet per te renditur te dhenat sipas nje rendi te caktuar. • Si mund të vendosim një grafik? • Si ndërohen të dhënat që marin pjesë në ndërtimin e grafikut? • Si ndryshohet tipi i grafikut? • Si behet llogaritja e shumes? • Si behet llogaritja e TVSH-se? Fillo pyetjet nga fillimi

 4. Bleirm Morina 1 Si emertohet nje qelize ne Excel (adresa e qelizës)? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

 5. Bleirm Morina 2 Ç’kuptojme me adrese relative? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 6. Bleirm Morina 3 Ç’kuptojme me adrese apsolute? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 7. Bleirm Morina 4 Si përcaktohet që një adresë qelize të jetë apsolute? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 8. Bleirm Morina 5 Kure duhet  te perdoret adresa apsolute? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 9. Bleirm Morina 6 Ç’farë kuptojme me formatim te qelizes? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 10. Bleirm Morina 7 Si formatohet permbajtja e qelizes? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 11. Bleirm Morina 8 Si formatohen numrat në Excel Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 12. Bleirm Morina 9 Si percaktohen numeri i shifrave mbas presjeve (shtohen ose hiqen)? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 13. Bleirm Morina 10 Ç’farë kuptojme me numer “Currency”? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 14. Bleirm Morina 11 Ç’farë kuptojme me numer “Date”? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 15. Bleirm Morina 12 Ç’farë kuptojme me numer “Percentage”? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 16. Bleirm Morina 13 Si formatohet drejtimi i shkrimit Brenda qelizës? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 17. Bleirm Morina 14 Si formatohen vijat e një tabele? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 18. Bleirm Morina 15 Si riemertohet nje faqe pune? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 19. Bleirm Morina 16 Si  nderohen  vendet  (renditja) e faqeve te punes? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 20. Bleirm Morina 17 Si selektohen disa qeliza në rang me maus? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 21. Bleirm Morina 18 Si selektohen disa qeliza, rreshta ose kolona te shkeputura (jo në Rang)? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 22. Bleirm Morina 19 Si perzgjidhen disa ose te gjithe faqet e punes? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 23. Bleirm Morina 20 Si shtohet nje faqe pune? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 24. Bleirm Morina 21 Si shtohet nje kolone? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 25. Bleirm Morina 22 Si shtohet nje rresht? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 26. Bleirm Morina 23 Si fshihet (hiqet) nje kolone? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 27. Bleirm Morina 24 Si fshihet (hiqet) nje rresht? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 28. Bleirm Morina 25 Si hiqet nje faqe pune? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 29. Bleirm Morina 26 Si baskohen disa qeliza si nje e vetme? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 30. Bleirm Morina 27 Si percaktohet gjeresia e disa kolonave? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 31. Bleirm Morina 28 Si percaktohet lartesia e disa reshtave? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 32. Bleirm Morina 29 Si veprohet per te renditur te dhenat sipas nje rendi te caktuar. Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 33. Bleirm Morina 30 Si mund të vendosim një grafik? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 34. Bleirm Morina 31 Si ndërohen të dhënat që marin pjesë në ndërtimin e grafikut? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 35. Bleirm Morina 32 Si ndryshohet tipi i grafikut? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 36. Bleirm Morina 33 • Si llogaritetshuma? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 37. Bleirm Morina 34 • Si llogaritet TVSH-ja? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 38. Bleirm Morina 35 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 39. Bleirm Morina 36 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 40. Bleirm Morina 37 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 41. Bleirm Morina 38 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 42. 39 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 43. 40 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 44. 41 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 45. 42 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 46. 43 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 47. 44 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 48. 45 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 49. 46 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

 50. 47 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër