1 / 100

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETİK YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETİK YÖNETİMİ. Dr. Yılmaz AYDIN Mülkiye Başmüfettişi. Nelerden Bahsedeceğiz. Genel Olarak Etik Kamu Yönetiminde Etik Etik Sistemin Gerekliliği Kamu Etik Kurulu, yapısı, görevi Kamu Etik İlkeleri. Kolay olanı yapmak. Etik konuşmak kolay, etik davranmak ise zordur.

wauna
Télécharger la présentation

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETİK YÖNETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ETİK YÖNETİMİ Dr. Yılmaz AYDIN Mülkiye Başmüfettişi

 2. Nelerden Bahsedeceğiz • Genel Olarak Etik • Kamu Yönetiminde Etik • Etik Sistemin Gerekliliği • Kamu Etik Kurulu, yapısı, görevi • Kamu Etik İlkeleri

 3. Kolay olanı yapmak • Etik konuşmak kolay, etik davranmak ise zordur. • Etik felsefesi yerine etik uygulaması, • Sürekli etik eğitimi, iki günlük – konferans, • Eğitim materyali,

 4. Başlarken… • Tarihçi Arnold Toynbee, tüm tarihi şu formülle özetler: • Meydan okumalar (challenges): Karşılaşılan sorunlar • Verilen cevaplar (responses): Üretilen çözümler. • Etik dışı davranışların artması bir meydan okumadır. Bizim buna karşı vereceğimiz doğru cevaplar, meydan okumaları ve onların etkisini azaltacaktır.

 5. Sürdürülebilirlik • Kaynakların ve toplumsal - vicdani değerlerin gelecek nesillere eksiltmeden, tam tersine çoğaltılarak ve geliştirilerek aktarılması olarak ifade edebiliriz. • Etik değerlerin toplumsal değerler içinde önemli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir.

 6. Etik tanımı • Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. • Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

 7. ETİK-AHLAK • ETİK (ethos), GENEL ANLAMIYLA İYİ-KÖTÜ, DOĞRU-YANLIŞ İLE İLGİLİ DEĞERLER, İLKELER VE KURALLAR DEMEKTİR. • ETİK, AHLAKIN TEMELLERİNİ İNCELEYEN FELSEFENİN BİR DALIDIR. • ETİK, AHLAK İLKELERİNİN TÜMÜDÜR. • ETİK, MESLEK AHLAKI, İLKELERİ VE KURALLARIDIR. • ETİK DEĞERLER VE İLKELER, DAHA EVRENSEL BİR NİTELİK GÖSTERİR. • ETİK İNSANOĞLUNUN ÜRETTİĞİ ORTAK MİRASTIR

 8. ETİK-HUKUK • HUKUK, yasalar çerçevesinde, ne yapılabileceğini; • ETİK ise, ne yapılması gerektiğini belirtir. • Hukuk, etik denizinde yüzer, BÜYÜK ÖLÇÜDE ETİĞE DAYANIR. • Hukukun amacı, geniş anlamda adaleti gerçekleştirmektir. • Etiğin amacı,iyiye ve doğruya ulaşmaktır. • Hukuk kuralları, dışa dönüktür, yazılıdır, resmidir-devlet tarafından oluşturulur, yaptırımı vardır.

 9. Kamu Yönetiminde Etik • Kamu yönetiminde etik dediğimiz şey, kararların nasıl alınması ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede kamu görevlilerine yol gösteren tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe denir. • Bu değer ve ilkeleri benimseyen, karar ve işlemlerinde uygulayan yönetime, ETİK YÖNETİM denir.

 10. Etik İlke ve Standartlar Etik ilkeler, iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler. Devlete olan güveni artırırlar ve kamu örgütlerindeki yönetsel davranış standartlarını yüceltirler. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterirler.

 11. Etik İlke ve Standartlar • Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler. • Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir. • Kamu hizmetlerinin maliyetlerini düşürür ve hizmet kalitesini yükseltir.

 12. Gri alan - İkilemler • Gri alan hayatın her alanında vardır. • İki iyiden birinin tercih edilmesi, ehveni şer, tren yolunda makasçı, • Yakın aile dostunuz olan çift. • Final sınavında 45 alan öğrenci, • İtfaiye – araçları korteji

 13. YOZLAŞMA VE ETİK • Günümüzde, toplumun her alanında bir yozlaşma ve etik problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. • Yozlaşma, yasalara ve hizmet standartlarına uymamanın yanında, etik ilkelere uymamayı da içeren bir kavramdır. • Yönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek şekilde, özel çıkar, tercih, prestij veya belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü kullanarak ortaya koydukları her türlü davranış ve yöntemdir.

 14. Yozlaşma küçük şeylerle başlar • Bir kereden bir şey olmaz • Elmada küçük bir ısırık • Geminin su alması • Beyaz kağıtta siyah noktalar

 15. Yönetsel Yozlaşma Biçimleri • Adam kayırmacılığı • Akraba, eş-dost kayırmacılığı (Nepotizm),hemşehricilik Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj) • Hizmet kayırmacılığı • Lobicilik • Aracılar yoluyla işlerin yürütülmesi • Rant kollama ve vurgunculuk • Rüşvet ve irtikap;zimmet ve ihtilas • Hediye alma • Verimsizlik, etkinsizlik, israf • Yetersiz hazırlanma, • Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yayma • Değişime gönülsüzlük/direnç

 16. YOZLAŞMANIN SONUÇLARI • Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve meşruiyet sorunu. • Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma; etkinsizlik. • Kamu görevlilerin liyakatsizliği. • Etik değerlerin itibardan düşmesi. • Sosyal dokunun zayıflaması. • Yozlaşma, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi, hukuk devletini zayıflatır

 17. Corruption Perceptions - 2006

 18. Türkiye Haritanın Neresinde • Mayıs 1993 yılında kurulan Merkezi Almanya’nın Berlin kentinde olan Uluslar Arası Saydamlık Örgütü (Transparency International), her yıl düzenli olarak yolsuzluk algılama endeksi yayınlamaktadır. • Bu örgütün 2008 yılı için yayınladığı yolsuzluk algılama endeksinde Türkiye, 180 ülke içinde 58. sırada yer almıştır. 2009 da 61. sırada • Türkiye’nin notu: 2002-3.2; 2007-4.1; 2008-4.6, 2009 4.4 (Dünyanın 17. büyük ekonomisi)

 19. Yolsuzlukla ilgili bir çok denetim mekanizması bulunmaktadır! Buna rağmen yolsuzluk olgusu ortadan kalkmamaktadır!

 20. Bütün denetim mekanizmaları yolsuzluk ortaya çıktıktan sonra onu tespit etmeye yönelik. Yolsuzluğu ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir araç gerekli: ETİK

 21. ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-1 • 1970’lerin sonu ve 1980’lerde kamu yönetiminde ve siyasette etik düzenleme ve mekanizmalar oluşturulmaya başlandı. • Birleşmiş Milletler, 1996 yılında Yolsuzluğa Karşı Eylem Planı çerçevesinde, Kamu Görevlilerinin Etik Kuralları konusunda üye ülkelere tavsiye kararı yayınladı.

 22. ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-2 • Avrupa Konseyi, 1999 yılında “Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu”nu (Group of States Against Corruption-GRECO) oluşturdu. GRECO’nun temel amacı, üye devletlerin yolsuzlukla ilgili mücadele sistemlerini izlemek ve gerektiğinde bu yolda kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. • Türkiye, 1 Ocak 2004 tarihinden beri GRECO’nun üyesidir. • Avrupa Konseyi, etik davranış ilkelerinin ne ölçüde yerine getirilip getirilmediğini gözleme ve değerlendirme görevini de GRECO’ya verdi.

 23. ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-3 • Avrupa Konseyi, 2000 yılında, kamu görevlilerine yönelik etik kurallar konulmasının ve bu konuda halkın duyarlılığının geliştirilmesinin yolsuzluklarla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirterek, “Kamu Görevlileri İçin Model Etik Davranış Kodu” yayınladı ve üye ülkelere tavsiye etti.

 24. İYİ BİR ETİK ALTYAPININ8 UNSURU • Etkili bir yasal altyapı • Siyasi irade • Etkin hesap verme mekanizmaları • Uygulanabilir etik davranış kuralları • Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları • Uygun çalışma koşulları • Etik Koordinasyonu Sağlayan Kuruluşlar • Etkin Bir Sivil Toplum

 25. Etik sistemin gerekliliği • Etik dışılıkla etkin mücadele edebilmek, kamuda etik kültürünü geliştirebilmek ve halkın kamuya güvenini artırmak için tüm bu unsurlar bir araya getirilerek her alanda etik düzenlemelerin yapılması, gerekli mekanizmaların kurulması ve etik bilincin geliştirilmesi kaçınılmazdır.

 26. KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM • KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM Verimlilik, etkinlik, kalite ve tutumluluk, sürekli gelişim, hizmet standartları • SORUMLULUK ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM Hesap verebilirlik, saydamlık, katılımcılık ( yönetişim), halkın memnuniyeti, öngörülebilirlik, sonuç odaklılık, misyona bağlılık

 27. ETİĞE BAĞLI KURUM KÜLTÜRÜ • Bütün ülkelerde etik düzenlemelerin amacı, etik davranış ilkelerine bağlı/saygılı bir kurum oluşturmaktır. Etik davranış ilkelerine bağlı bir kurumdan söz edebilmek için şu üç unsurun varlığı önemlidir. Bunlar; • Kurumdaki kararların etik davranış ilkelerine uygun olarak alınması: ETİK KARAR • Üst düzeyde kurumsal etik sorumluluk ve dürüstlük içinde faaliyetlerin yürütülmesi: ETİĞE DAYALI UYGULAMA • Halkın güvenini kazanmış etik uygulamaların mevcudiyetidir: HALKIN GÜVENİNİ KAZANMAK

 28. ETİK SORUNLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ-I • Birinci Olarak, ÖNCE SORUNUN KENDİ İÇİMİZDE DE OLDUĞUNU KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR. (Bizde sorun yoktur, olsa da çok azdır.Sağlık Müd.) • SORUNUN TAMEMEN KENDİ DIŞIMIZDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAK, SORUN, O DÜŞÜNCENİN BİZZAT KENDİSİDİR.(üst yöneticiler veya siyasiler)

 29. ETİK SORUNLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ-II • İkinci Olarak, MEVCUT SORUNLARIMIZI, ONLARI YARATTIĞIMIZ ZAMANKİ DÜŞÜNCE VE YÖNTEMLERLE ÇÖZEMEYİZ. • YAPTIĞIMIZI AYNEN SÜRDÜRÜRSEK, ALDIĞIMIZ SONUÇLAR HEP AYNI KALIR. • “AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDİP, DEĞİŞİK SONUÇLAR BEKLEMEK” sağlıklı bir yaklaşım değildir. • Üçüncü Olarak, HİZMET YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SİSTEMİ İYİLEŞTİRMEK ve İNSAN KAYNAKLARINI EĞİTİMLE GELİŞTİRMEK.

 30. KÖKLER, GÖVDE VE DALLAR • KAMU YÖNETİMİNDE DEĞERLER, MİSYON VE ROLLER ARASINDA ANLAMLI BİR BÜTÜNLÜĞÜ NASIL KURABİLİRİZ? • BUNLARI BİR AĞACIN BÜTÜNÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLARA (KÖKLER, GÖVDE VE DALLARA) BENZETEBİLİRİZ.

 31. DEĞERLER, MİSYON VE ROLLER ROLLER MİSYON DEĞERLER

 32. BÜTÜNLÜK • VİZYONA BAĞLILIK, ÇALIŞANLARIN ROLLERİNE ENERJİ VE TUTKU AŞILAR. • Vizyon olmazsa, değerlere ve mesleki liyakate sahip olmak, yetersiz kalır. • Ancak, değerlere sahip olmayan bir vizyon ise Hitler yaratabilir, yozlaşmaya neden olabilir. • DEĞERLERDEN VE MİSYONDAN KOPUK ROLLER, EKONOMİK GÜVENLİKTEN VEYA STATÜYÜ KORUMAKTAN BAŞKA HİÇ BİR ANLAMI OLMAYAN BİR İŞ ROLÜNE DÖNÜŞÜR.

 33. Etik Kültürün Yerleştirilmesi • 5176 sayılı Kanun madde 3 • Yönetmelik madde 25; Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi: • Araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar • Kamu görevlileri için eğitim programlarının hazırlanması

 34. Çürük Elma – Çürük Varil

 35. Etik değerlerin uygun pratiklerle bütünleştirilmesi, etik ve etik dışı davranışlar konusunda bir bilinç oluşturulması ve dolayısıyla etik kültürün geliştirilmesi ailede başlar, anaokulundan itibaren okullarda devam eder.

 36. HİZMET İÇİ EĞİTİM • MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ • VİZYON/DÜŞÜNCE EĞİTİMİ • DEĞERLER VE İLKELER EĞİTİMİ: Etik eğitimi • Bu üç unsur, çalışanları bir bütün haline getirir. Hayat, parçaların bir araya gelerek sinerji oluşturmasıyla gelişir.

 37. ETİK SÖZLEŞMESİ • Yedi maddeden oluşan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin ilk iki maddesi şöyledir: • “Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; • - Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, • - Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi…taahhüt ederim.”

 38. Etik Kültürün Yerleştirilmesi • Ankara içi yahut dışındaki; yaklaşık 50 kurum ve kuruluşta etik liderlik semineri gerçekleştirilmiştir • Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi kapsamında 2009 yılının başında, Ankara’da bulunan kurum ve kuruluşların etik komisyon başkanlarına etik liderlik semineri verilmiştir

 39. Etik Kültürün Yerleştirilmesi • Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri Akademik Araştırma Çalışmaları • Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması ve Etik • Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik • Kolluk Hizmetleri ve Etik • Tapu Hizmetleri ve Etik • Gümrük Hizmetleri ve Etik • Sağlık Hizmetleri ve Etik • Kamu İhaleleri ve Etik • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Etik • Kayıtdışı Ekonomi ve Etik • Etik, Kültür ve Toplum

 40. ETİKLE İLGİLİ HUKUKİ ve KURUMSAL ÇERÇEVE • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kur.Hak.Kanun(25.05.2004) • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği(13 Nisan 2005). • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(247-266), • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

 41. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU • Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanması (8 Haziran 2004) • Kurul Başkan ve üyelerinin atanması • (9 Eylül 2004) • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Yayımlanması • (13 Nisan 2005)

 42. Kurul’un Üye Yapısı Başkan ve üyeler Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyor. • Eski Bakanlardan 1 • Eski İl belediye başkanlarından 1 • Yargıtay, Danıştay, Sayıştay emekli üyelerinden 3 • Eski Müsteşar, Büyükelçi, Vali ve Üst Kurul Başkanlarından 3 • Eski Rektör ve Dekanlardan 2 • Meslek kuruluşlarının eski tepe yöneticilerinden 1 • Toplam 11 üye

 43. Kurul Üyeleri ve Toplantıları Görev süreleri 4 yıldır; tekrar seçilebilirler Kural olarak görevden alınamazlar Boşalan bir üyeliğe seçilen üye, kalan süreyi tamamlar Arka arkaya 3 veya bir yıl içinde toplam 10 toplantıya katılmamaları halinde istifa etmiş sayılırlar Hakkı huzur esası Toplantı ve karar yeter sayısı: salt çoğunluk Ayda 4 kere toplanılır

 44. Etik Komisyonları ve Disiplin Kurulları • Etik Komisyonları (Yönetmelik ile düzenleniyor) • En az üç kişiden teşekkül ediyor • Görev süreleri • Kurum ve kuruluşlarda etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek • Etkinler mi? • Disiplin Kurulları • Etik mevzuatı çerçevesinde inceleme ve araştırma

 45. ETİK KURULUNUN GÖREVİ/YETKİSİ • Etik davranış ilkelerini belirlemek, • Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek, • Etik Davranış ilkelerinin ihlali halinde re’sen veya başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, • Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

 46. Kapsam Bütün Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. İstisnalar: 1- Cumhurbaşkanı 2- TBMM üyeleri 3- Bakanlar Kurulu üyeleri 4- TSK mensupları 5- Yargı mensupları 6- Üniversiteler

 47. İNCELEME VE ARAŞTIRMA Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiası Re’sen yahut Başvuru üzerine En az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Bilgi-belge toplayabilir Kamu yahut özel kurum ve kuruluşlardan ilgilileri çağırıp, Kurul’da dinleyebilir Üç aylık inceleme süresi

 48. YAPTIRIM • Sürdürülebilir Etik Yönetimi için diğer bir unsur etkin bir yaptırım mekanizmasının varlığıdır. • İnceleme ve araştırma sonucu, ilgililere ve Başbakanlık makamına bildirilir • Etik ihlal durumunda; • 5176 s. Kanun m. 5/3 • AYM tarafından verilen 4 Şubat 2010 tarihli karar • Etik inceleme; ceza kovuşturmasına ve disiplin incelemesine engel teşkil etmez • Kurul kararlarına karşı yargı yolu açıktır

 49. Kamu Hizmeti bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Yetkilerin kötüye kullanılmaması Hediye alma yasağı İsraftan kaçınma Gerçek dışı beyandan kaçınma Bilgi verme ve saydamlık Yöneticilerin sorumluluğu Mal bildiriminde bulunma Eski kamu görevlilerine imtiyazsız muamele Ayırımcılık yapmama Yasalara uyma Etik Davranış İlkeleri

 50. KAMU HİZMETİ BİLİNCİ • KAMU GÖREVLİLERİ, KAMU HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE; SÜREKLİ GELİŞİMİ, KATILIMCILIĞI, SAYDAMLIĞI, TARAFSIZLIĞI. DÜRÜSTLÜĞÜ. KAMU YARARINI GÖZETMEYİ, HESAP VEREBİLİRLİĞİ, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ, HİZMETTE YERİNDENLİĞİ VE BEYANA GÜVENİ ESAS ALIRLAR

More Related