İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010 - PowerPoint PPT Presentation

ler kard yak ya am deste erc 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010

play fullscreen
1 / 47
İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010
806 Views
Download Presentation
werner
Download Presentation

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİERC-2010

 2. Amaç İleri kardiyak yaşam desteği konusunda bilgi ve becerimizi artırmak. 2

 3. Başarılı CPR da 4 Etken • KA’in hızlı tanınması. • Kurtarıcıların eğitimi ve sayısı. • Hızlı ve planlı CPR. • İlk 5 dk. içinde defibrilasyon. 3

 4. Normal ve Arrest Ritimlerin Tanınması 4

 5. Normal EKG EKG miyokardın kasılma anındakidepolarizasyon ve gevşeme anındakirepolarizasyon kaydıdır. Kalbin elektriksel aktivitesini gösterir. Uyarı sinüs düğümünden çıkar, A-V düğümü geçer, his ve purkinje liflerinden devam eder. P dalgası QRS kompleksi T dalgası vardır R T P Q S 5 Bu üç özellik varsa normal EKG dalgasıdır.

 6. Kalp atım Hızının Hesaplanması Düzenli ritimde; KAH= 300 / (2 R dalgası arasındaki büyük kare sayısı) Düzensiz Ritimde; KAH= 15 tane büyük kare içindeki QRS sayısı X 20

 7. SOL DAL supraventriküler SAN (60-100) ventriküler AVN (40- 60) HIS DEMETİ (30-40) SAĞ DAL PURKINJE (10-20)

 8. Nücleus Vagus Kardiyo İnhibitör merkez Parasempatik Merkez N. Vagus Krdiyo Akseleratör Merkez Bein Sapı Sempatik Ganglion

 9. Kalbin İleti Sistemi Sinoatrial Node Atrioventriküler Node

 10. R T P Q S 11

 11. R R T T P P Q S 12

 12. EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması Hız Ritim P dalgası P-R süresi QRS kompleksi

 13. Normal Sinüs Ritmi Her QRS öncesi P dalgası vardır. PR süreleri eşittir. P dalgaları aynı yapıya sahiptir Bu üç özellik varsa sinüs ritmidir. 14

 14. Ventriküler Taşikardi (VT) En az üç geniş QRS kompleksinin 120 -250 /dk arası hız ile art arda gelmesiyle oluşan düzenli ritimdir. Nabız oluşturamayan VT ye nabızsız VT denir, VF gibi kabul edilir. Geniş QRS kompleksi(0.12 sn üzeri) QRS ve ST segmentleri bir birine ters yönlü 120-250 /dk hız ve düzenli ritim Bu üç özellik varsa ritim VT’dir.

 15. VT ye Örnek Monitör Çıktıları

 16. Ventriküler Fibrilasyon (VF) • Ventrikül kasında oluşan tamamen düzensiz elektriksel aktivite sonucu dk. da 250-400 hızında nabız oluşturamayan miyokardiyal titreşimdir. Kısa ve düzensiz amplitüd. QRS kompleksi ve T dalgası yok. 250-400/dk ventrikül hızı. Bu üç özellik varsaritim VF dur. 17

 17. VF’a Örnek Monitör Çıktıları Kaba VF İnce VF

 18. Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) • Kalpte elektriksel aktivite var, nabız oluşturabilecek kadar mekanik aktivite yok. Ritim var Nabız yok Hız normal ya da yavaş Bu üç özellik varsa ritim NEA dir. Asistoli gibi kabul edilir, Tedavi:CPR ve adrenalin 19

 19. Asistoli Kalp kasının mekanik ve elektriksel aktivitesinin olmaması halidir. EKG de düz çizgi var. Nabız yoktur. (Elektrotlar yerinde) Bu iki özellik varsa asistolidir. 20

 20. Nabızsız Ritimlerin Tedavisi 21

 21. Kardiyak Arrest Sebepleri Hipoksi Asidoz Pnömotoraks Isı kaybı (hipotermi) Yabancı cisim Emboli/tromboz Düşük kan hacmi İlaçlar/toksinler Kalp tamponadı

 22. Kardiyak Arrest Yönetimi • Tüm kardiyak arrest vakalarında ritim; - VF/ Nabızsız VT (şoklanabilir ritimler) - Asistoli ve NEA • Tedavi hepsinde benzerdir; - CPR - Defibrilasyon - İlaçlar (Vazokonstrüktörler, Antiaritmikler vs.) 23

 23. Ritim VF yada Nabızsız VT ise Defibrilasyonun Enerji Düzeyi • 1 kez Şok uygula. - Monofazik defibrilatör ise 1.Şok ve diğerleri360 Jul. - Bifazik defibrilatör ise 1.Şok150-200 Jul. Diğerleri150-360 jul - Çocuk ve bebekte 1. şok 2 Jul/kg, Diğerleri4 jul/kg. • 5 tur CPR sonrasında ritim kontrolü yap. 24

 24. Kardiyak Arrest Tedavisinde Öncelikler • CPR ve Erken Defibrilasyon 1. öncelikli. • İleri havayolu açma ve ilaç uygulama2. öncelikli. 26

 25. Korener Arter Anatomisi 27

 26. Koroner Perfüzyon Basıncı(KPB) KPB miyokardın kanlanmasını sağlayan koroner damar içindeki diastolik kan basıncıdır. Spontan dolaşıma dönüşle direkt ilgilidir. CPR durunca; KPB hızla düşer. Yeterli KPB na 3-6 kompresyonla ulaşır. 28

 27. Kardiyak Arrest • Önce nabız kontrolü yapılmalı. • Defibrilatör hazır olana kadar CPR yapılmalı. • Defibrilatör hazır olduğu anda 1 Şok yapılmalı. • Şok sonrası 5 tur CPR yapılarak ritim kontrol edilmeli. 29

 28. Özel Durumlarda 3 Sıralı Şok • Göz önünde ani gelişen arrestlerde. • Açık kalp çerrahisi uygulanmış arrestlerde. • Kalp kateterizasyonu uygulanmış arrestlerde. • 3 sıralı şok’a cevap yoksa kompresyonlara başlanmalaıdır.

 29. Ritim kontrolü Şoklanamaz Ritim Asistoli/NEA Şoklanabilir Ritim VF/n.sız VT - Elektrotların kontrolü - Hava/iv yolu aç, - O2 ver - Kompresyona ara verme - 3-5 dk da bir adrenalin CPR 30:2 2 dk CPR 30:2 2 dk

 30. Yetişkin VF / Nabızsız VT K.Arrest Cordarone Defi Şarj Adrenalin 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR CPR CPR CPR 1. şok 2. şok 3. şok Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol

 31. Çocuk VF / Nabızsız VT K.Arrest Cordarone Defi Şarj Adrenalin 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR CPR CPR CPR 1. şok 2. şok 3. şok Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol 33

 32. Asistoli ve NEA Adrenalin Defi Şarj K.Arrest 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol 34

 33. İlaçların Verilmesi • 1.tercih İV yoldan uygulanmasıdır. • 2.tercih ise santral yol kadar etkili olan Kemik içi yoldur. • Yetişkinlerde takeal yol etkisiz görüldü için önerilmez. • Çocuklarda trakeal yol başka alternatif yoksa kullanılabilir. • İntra kardiyak ilaç uygulama önerilmez. 35

 34. İleri Kardiyak Yaşam Desteğinde İlaçlar VF/nVT/asistoli /nabızsız elektriksel aktivite; Adrenalin 3-5 dk ara ile verilir. VF/nVT; Amiodaron ( Cordarone ) Lidokain ( Aritmal ) 36

 35. Adrenalin • Myokard kontraksiyonlarını uyarır • Aortik diyastolik basıncı arttırır • Miyokardın kasılma gücünü artırır • Periferik kanın kalbe dönüşüne yardım eder • pH < 7.2 ise etkinliği azalır.

 36. Yetişkinlerde Adrenalin Kullanımı • İV ve Kİ yoldan 3-5 dk ara ile 1 mg

 37. Çocuk ve Bebekler İçinAdrenalin Hazırlanması ve Uygulanması • İV yada Kemik İçi yoldan • 1mg/ml Adrenalin ampül 10 ml ye tamamla • 0,5 mg/ml Adrenalin ampül  5 ml ye tamamla • 0.25 mg/ml Adrenalin ampül  2,5 ml ye tamamla Kİ ve İV yoldan 1 dzym/kg • İT yoldan sulandırılmamıştan • 1mg/ml den 1dzym/kg • 0,5 mg/ml den 2 dzym/kg • 0,25 mg/ml den 4 dzym/kg; 5 cc ye tamamla ver, 5 kez ventile et.

 38. Yüksek Doz Adrenalin Etkisi Morbidite ve mortaliteyi artırır. Kalbin önündeki yükü artırır. Vazokonstrüksiyonla kalbin beslenmesini bozar. Miyokardın oksijen ihtiyacını artırır. Yüksek doz adrenalin yararlı değildir. 40

 39. Atropin Uygulanacak Durumlar: • Sinüzodal -Nodal -Atriyal bradikardiler. • Zehirlenme yada vagal uyarıya bağlı NEA ve asistolide tek seferde 3 mg IV bolus • Yetişkin Bradikardilerde en az 0.5 mg iv, gerekirse total doz 3 mg olana kadar 3-5 dk da bir tekrarlanır. • Çocuklarda doz 0.02 mg/kg dır. Her uygulama total doz 0.1 mg dan az olmamalıdır.

 40. Aminodarone • Dirençli VF/VT • Hemodinamik açıdan stabil VT • Diğer inatçı taşiaritmiler • Adenozin, vagal manevralar, AV nod bloğu ile kontrol edilemeyen paroksismal SVT • VF/VT de 300 mg bolus, dirençli VF/VT de 150 mg ek doz uygulanabilir . • Takiben 24 saatte 900 mg infüzyon

 41. CPR Sonrası Stabilizasyon • Hayati fonksiyonların korunması. • Kan basıncının desteklenmesi. • Hipo ve Hiperglisemiden korunma. • Hipo ve hiper termiden korunma. ( 33-36 C ) • Rutin hiperventilasyondan korunma. 43

 42. Önerilmeyen Girişimler • Asistolik kardiyak arrestte pacemaker önerilmez. • VT de prekordiyal yumruk sağlıkçılar tarafında ilk saniyelerde uygulanabilir. • Kardiyak arrest tedavisinde sıvı açığı yoksa sıvı yüklenmesi önerilmez. 44

 43. Resüsitasyon Ne Zaman Sonlandırılacak ? 30 dk. süre ile hiçbir ritim alınamıyorsa resüsitasyon sonlandırılabilir. Boğulma Donma Travmatik arrest İntoksikasyonlar Elektrolit imbalansı Endokrin nedenler’e bağlı arrestlerde CPR süresi uzar. 45

 44. ÖZET Güçlü ve hızlı Kompresyon uygula. Yeterince gevşemeye izin ver. Kompresyonlara minimal ara ver. VF ve nabızsız VT de erken defibrilasyon uygula. 46