1 / 17

Examen Vmbo

Examen Vmbo. Coornhert Lyceum 2012-2013. Meedoen aan het examen. Kunstvakken en l.o. voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed Eindcijfers vakken voldoende - SE telt 50%, CE telt 50% - Maatschappijleer telt mee. Centraal examen.

weylin
Télécharger la présentation

Examen Vmbo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Examen Vmbo Coornhert Lyceum 2012-2013

 2. Meedoen aan het examen • Kunstvakken en l.o. voldoende of goed • Sectorwerkstuk voldoende of goed • Eindcijfers vakken voldoende - SE telt 50%, CE telt 50% - Maatschappijleerteltmee

 3. Centraalexamen • Maandag 22 april: proefexamen en daarnacijferlijstondertekenen • Vrijdag 26 april: laatstelesdag • Maandag 13 mei t/m 27 mei: Centraalexamen • Woensdag 29 mei: bbq en feest

 4. Tijdensexamen • Tot half uur na aanvang mag je de zaal betreden. Nog later? => 2e tijdvak • Na een klokuur mag je de zaal verlaten. • Tot een kwartier voor het einde mag je de zaal voortijdig verlaten.

 5. Tijdensexamen • Eten en drinken is toegestaan, maar denk aan je medeleerlingen! • In de examenzaal geen mobiele telefoons!

 6. Toegestanehulpmiddelen Zieexamenkrantblz 8 en 9! • Maakruim van tevoreneen etui waarin de dingenzitten die je bij elk examenbij je moethebben • Bij elk vak is eenNederlandswoordenboektoegestaan • Kijkgoedwat je maggebruikenbij elk vak (woordenboeken, Binas, rekenmachine)

 7. Toegestanehulpmiddelen • Let op de aanwijzingenvoorrekenmachines! Neemreservebatterijenmee!

 8. Mogelijke maatregelen bij onrechtmatigheden • Een 1 voor het examenonderdeel • Je wordt uitgesloten van de rest van het examen • Toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard • Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

 9. Afwezigheidtijdensexamen • Eventuele afwezigheid moet zo snel mogelijk worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden. • Gemaakte examens kunnen niet achteraf ongeldig worden verklaard omdat je je tijdens het examen niet lekker voelde.

 10. Cijferbepaling • Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald. • CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school). • Op 12 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.

 11. Slagen of zakken • Alles 6 = geslaagd • 1 x 5 en rest 6 = geslaagd • 2 x 5, rest 6, min. 1 x 7 = geslaagd • 1 x 4, rest 6, min. 1 x 7 = geslaagd • 5,5 gemiddeldvooralle CE vakken • Maatschappijleer telt mee als compensatie (of onvoldoende)

 12. Na het eindexamen • 12 juni: uitslag bekend • 14 juni: aanvraag herkansing • 17 t/m 19 juni: 2e tijdvak (herkansingen) • 26 juni: uitslag 2e tijdvak • 26 juni: diploma-uitreiking (14:30 uur)

 13. Meer informatie over het examen • www.coornhert.nl examenreglement pta data en tijdstippen • www.eindexamen.nl algemene informatie • www.examenblad.nl informatie per vak

 14. Programma komende dagen • Donderdag 18 april 6e en 7e uur Engels examentraining • Vrijdag 19 april 6e en 7e uur Frans examentraining • Maandag 22 april 08.30 uur Proefexamen in sporthal/dyslecten proefexamen in 136 • Na het proefexamen naar 030 voor definitieve cijferlijst, enquete en rooster examen • 11.15 uur Examenfoto

 15. Controleren cijferlijsten • Naam • Cijfers • Beoordeling KV1 • Beoordeling LO • Beoordeling SWS + onderwerp!! • Laat je voorlopige cijferlijst ondertekenen door een ouder • Vrijdag 19 april inleveren voor 13.00 uur in kamer 309

 16. Controleer je 06 nummer • Kies een vak voor je proefexamen • Neem een examenkrant mee

 17. Vragen • Mentor • Dekaank.huijer@coornhert.nl • Afdelingsleider g.been@coornhert.nl • Organisatie examen g.vanerp@coornhert.nl

More Related