1 / 8

Examen

Examen. Wat was het  waar naar toe. Huidige situatie m.b.t. Zwemleider A Theorie middels toetsing door opleider Stage opdrachten / begeleiding / map en evaluatiegesprek Eindbeoordeling / indrukcijfer Popduiken en vervoeren Praktijk examen Eindgesprek. Nieuwe situatie

zyta
Télécharger la présentation

Examen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Examen Wat was het  waar naar toe

  2. Huidige situatie m.b.t. Zwemleider A • Theorie middels toetsing door opleider • Stage opdrachten / begeleiding / map en evaluatiegesprek • Eindbeoordeling / indrukcijfer • Popduiken en vervoeren • Praktijk examen • Eindgesprek

  3. Nieuwe situatie • Voor elk onderdeel moeten diverse competentieopdrachten gemaakt worden en beoordeeld worden door de opleider.

  4. Wat zijn Competentieopdrachten? Van alles wat, afhankelijk van het onderdeel. Elke competentieopdracht bestaat uit een aantal deelopdrachten, zoals: • Lesopbouw / schema maken • Praktijk lessen • Observeren / gesprekken voeren • Organiseren van zwemactiviteiten • Etc.

  5. Nieuwe situatie (vervolg) • Stageles wordt beoordeeld door opleider • Eindgesprek door examinator • diploma ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembadmedewerkers) • EHBO diploma

  6. Zijn er ???????

  7. Ik heb er één. Vinden wij een praktijk les voorafgaand aan het eindgesprek belangrijk om een beoordeling te kunnen vastleggen?

More Related