Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej

 2. Układ prezentacji Wprowadzenie Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Założenia Innowacje Program studiów – schemat Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji Pierwsze doświadczenia rocznik 2012 Podsumowanie

 3. 1. WPROWADZANIE Od 2009 - 2014 – Projekt POKL Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej PROGRAM OPERACYJNYKAPITAŁ LUDZKIPriorytet IV – działanie 4.1 – poddziałanie 4.1.1Numer konkursu 2/POKL/4.1.1/2008

 4. 1. 1. WPROWADZANIE Zarządzanie projektem Główny Koordynator Piotr Lorens, prof. Koordynator pomocniczy Justyna Martyniuk-Pęczek Zespół: Wojtek Nowik Michał Ajdacki Marzena Stosik

 5. 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania • Przygotowanie i uruchomienie studium podyplomowego "Rewitalizacja architektoniczno - urbanistyczna obszarów miejskich„ i „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”

 6. 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania • Doposażenie biblioteki w fachowa literaturę – zakup ponad 500 pozycji książkowych

 7. 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania • Wydanie 6 skryptów na temat współczesnej urbanistyki

 8. 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania • Przygotowanie uruchomienia nowego kierunku studiów - „GODPODARKA PRZESTZRENNA”- przygotowanie indywidualnych programów studiów w postaci kompletnych opisów wykładów i ćwiczeń • - otworzenie nowego kierunku 2012/2013

 9. 1. 1. 1. 1. Przygotowanie programu od 2010&KRK - PRZEPROJEKTOWYWANIE PROGRAMU 6 miesięcy 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

 10. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Podstawy - założenia • Standardy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna • Reforma Szkolnictwa Wyższego - 01/10/2011 • KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacji

 11. TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PRAKTYKI PROJEKT DYPLOMOWY „Stary program” • Standardy Kształcenia dal kierunku Gospodarka Przestrzenna • Law: Dz.U.2007.164.1166 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI • I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO • 1) z dnia 12 lipca 2007 r. • w sprawie standardów kształcenia • dla poszczególnych kierunków • oraz poziomów kształcenia, • a także trybu tworzenia i warunków, • jakie musi spełniać uczelnia, • by prowadzić studia miedzykierunkowe • oraz makrokierunki • (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.)

 12. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PRAKTYKI PROJEKT DYPLOMOWY

 13. 1. 1. InnowacjaModyfikacjaUdoskonalenieWyróżnienie specyfiki kształcenia na kierunku GP WA PGURBANISTYKAJAKO KLUCZOWE ELEMENT PROGRAMU 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

 14. SCHEMAT – PROGRAM KSZATŁCENIA NA KIERUNKU GP

 15. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Założenia • Elementy kształcenia • w tym PRZEDMIOTY ogólnego rozwoju - w dziedzinie nauk podstawowych • MODUŁY KSZTA ŁCENIA elementy kształcenia z zakresu kierunku studiów

 16. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Założenia W tym zawarte: TREŚCI OGÓLNE – poszczególne przedmioty TREŚCI PODSTAWOWE – 6 modułów Cel - podstawowa wiedza, nabycie elementarnych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni.

 17. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Struktura

 18. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna • TREŚCI KIERUNKOWE - MODUŁY podporządkowane określonym grupom tematycznym • Grupy tematyczne podzielone składają się z dwóch modułów: • Obowiązkowego • Fakultatywnego student wybiera rodzaj prowadzonych zajęć (zajęcia tradycyjne lub zajęcia warsztatowe) lub też wybiera pomiędzy różnymi zakresami treści projektowych prowadzonymi na różnych obszarach opracowania. • .

 19. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Struktura

 20. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Moduł – Urbanistyka i Środowisko Przyrodnicze Moduł – Urbanistyka i Społeczeństwo, Kultura i Dziedzictwo Moduł – Urbanistyka i Infrastruktura Moduł – Urbanistyka i Polityka Rozwoju Moduł – Regionalistyka i Samorządność Terytorialna

 21. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna MODUŁ - Projekt Dyplomowy składający się również z elementów obowiązkowych i fakultatywnych. Jest to element kształcenia, podczas którego przygotowywany jest projekt dyplomowy.

 22. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna • Dla wszystkich modułów, które obejmują różne przedmioty - są odpowiednio przypisane do liczby punktów ECTS. I tylko zaliczenie wszystkich elementów upoważnia do naliczenia punktów ECTS. • Moduły są przygotowywane i prowadzone jako spójne elementy. Grupy nauczycieli współpracują i koordynują poszczególne przedmioty w module. • Każdy moduł posiada koordynatora odpowiedzialnego za realizację i weryfikację planowanych efektów kształcenia.

 23. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

 24. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

 25. 3. Kadra Podstawowa 1. 1.

 26. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka prof. Krystyna Gawlikowska - Hueckel Dr Magdalena Szmytkowska

 27. dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek dr inż. arch. Magdalena Rembeza I wielu innych…

 28. 1. 1. dr hab inż. arch. Daniel Załuski dr hab inż. arch. Jacek Sołtys dr Małgorzata Dymnicka dr inż. arch. Bogna Lipińska dr inż.. Arch. Katarzyna Rozmarynowska dr inż. arch. Gabriela Rembarz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń dr inż. arch. Małgorzata Postawka dr inż. arch. Dorota Kamrowska - Załuska

 29. Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji EKONOMIŚCI GEOGRAFOWIE SOCJOLOGOWIE i inni ARCHITEKCI / URBANIŚCI

 30. 4. Rocznik 2012/2013 1. 1. Ponad 480 kandydatów = ponad 10 kandydatów na miejsce = Najpopularniejszym kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej

 31. 4. Podsumowanie 1. 1. • Fundusze unijne pozwoliły na przygotowanie i otworzenie nowego kierunku 2. Nowa reforma edukacji „zdecydowanie wzburzyła system kształcenia", ale również otworzyła również nowe możliwości – stworzenia indywidualnego program dopasowującego się do potrzeb rynku. 3. Dzięki wyspecjalizowanej Kadrze oraz dobrym kandydatom jest szansa, aby stać się wyjątkową i elitarną szkołą wyższą kształcącą fachowców z dziedziny urbanistyki.