Download
verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i hedmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF)

 2. Plan for presentasjonen • Kort om oppdraget, problemstillinger, data og metode • Kort om strukturutvikling • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket • Kort om verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer • Verdiskaping og sysselsetting i skogbruket • Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert industri • Samlet verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri • Ringvirkninger (på fylkesnivå) av landbruk og landbruksbasert industri • Kort drøfting

 3. Oppdraget • Formål • Bidra til å øke kunnskapen om utviklingen, verdiskapningen og sysselsettingen i og med utgangspunkt i landbruket og øvrig virksomhet i Hedmark og Oppland. • Oversikter på kommunenivå og sammenstilt for regionene i fylke(ne). • Det skrives en rapport per fylke

 4. Problemstillinger • Beregne verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer og belyse utviklingstrekk • Gi en oversikt over strukturutviklingen i de viktigste produksjonene i jord- og skogbruket • Beregne verdiskaping av og sysselsetting tilknyttet annen næringsvirksomhet og lønnsinntekter i landbruksbedrifter på kommunenivå • Gi en oversikt over landbruksbasert industri og tjenesteyting i Hedmark og Oppland • Beregne ringvirkninger fra primærleddet og foredlingsindustri • Foreta en kort drøfting av de resultater som fremkommer i kartleggingen, med hensyn på trender og mulige strategivalg fremover

 5. Metode og data • Definisjoner og avgrensning • Jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring • Datagrunnlag og metode • Spesifisert for jordbruk, skogbruk, tilleggsnæringer og relatert virksomhet • Verdiskaping og ringvirkninger

 6. Verdiskaping

 7. Status og strukturutvikling, dekar/bruksenhet

 8. Andel sysselsatte i landbruket - Norge

 9. Andel sysselsatte i landbruket i Hedmark

 10. Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket

 11. Verdiskaping (bruttoprodukt) i jordbruket, mill. kr, per kommune, 2005 og 2010

 12. Verdiskaping (brutto) per driftsform, mill.kr

 13. Verdiskaping i melkeproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt

 14. Verdiskaping i ammeku i 2010 – geografisk fordelt

 15. Verdiskaping i sauproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt

 16. Sysselsetting i jordbruk, per kommune, antall årsverk

 17. Sysselsetting per driftsform i Hedmark, antall årsverk

 18. Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til totalt antall sysselsatte i kommunen

 19. Birøkt, pelsdyr og reindrift i Hedmark

 20. Verdiskaping i tilleggsnæringer i 2010

 21. Arbeidsinnsats (årsverk) i tilleggsnæringer og prosentvis endring

 22. Sysselsetting i skogbruket etter arbeidssted

 23. Avvirkning i 1000m3. 1999-2010. Hedmark og Landet

 24. Inntekter for skogeiere med positiv næringsinntekt i 2010

 25. Skogareal, stående masse og tilvekst, avvirkning og eiendommer

 26. Bruttoprodukt/verdiskaping i skogbruket

 27. Verdiskaping i skogbruket i 2010

 28. Skogproduktenes bidrag til bruttoproduktet i 2010

 29. Sysselsetting landbruksbasert virksomhet i 2010

 30. Samlet brutto verdiskaping for primærnæringer og tilleggsnæringer i 2010

 31. Verdiskaping landbruksbasert industri i 2010

 32. Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av kommunenes estimerte verdiskaping i 2010

 33. Verdiskaping landbruksbasert industri i 2010

 34. Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av bruttoprodukt i 2010

 35. Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger av landbruket i Hedmark

 36. Drøfting