Ansettelse i offentlig virksomhet - PowerPoint PPT Presentation

ansettelse i offentlig virksomhet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ansettelse i offentlig virksomhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ansettelse i offentlig virksomhet

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Ansettelse i offentlig virksomhet
183 Views
tacy
Download Presentation

Ansettelse i offentlig virksomhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ansettelse i offentlig virksomhet ”Siktemålet i en tilsettingssak vil være å finne frem til den best kvalifiserte søker”

 2. Forskjell offentlig-privat sektor • Offentlig Sektor - bundet av kvalifikasjonsprinsippet • Privat sektor - Den de liker best • Saksbehandling i det offentlige En ansettelse er et enkeltvedtak (bundet av forvaltningsloven)

 3. Bundet av kvalifikasjonsprinsippet • Utdanning • Erfaring • Skikkethet Det en skriver i utlysningsteksten om krav til utdannelse og erfaring, er en pliktig til å følge når en innstiller kandidater.

 4. Med andre ord • Hvis du i utlysningsteksten har skrevet at søkerne må ha en bestemt grad, så har du ikke lov til å rangere en kandidat som ikke har slik grad foran en som har det.

 5. Utlysning - følgende bør fremgå Innholdet i utlysningsteksten vil i utgangspunktet være juridisk bindende • Stillingens ansvars og arbeidsområde • Forbehold om eventuelle organisasjonsendringer • Krav til utdannelse (”må ha” – ”bør ha”) • Krav til praksis • Krav til personlige egenskaper (eks stillingen krever stor grad av initiativ og selvstendighet) • Stillingsbetegnelse og avlønning • Attester – vitnemål – referanser ? • Kontaktperson • Søknadsfrist

 6. Utlysning – momenter som vi kan tenke på • Generelle opplysninger om UiO • Beliggenhet, miljø, Forskningsparken • Opplæring og utviklingsmuligheter mv • Barnehageplass, parkeringsmuligheter o.l • Sommertid/fleksitid/Offentlige/SPK • Evt andre rekrutteringsfremmende tiltak

 7. Utdannelse/erfaring • Selv om det ikke er fastsatt bestemte krav til utdanning og praksis i utlysningsteksten må det allikevel foretas en kvalifikasjonsvurdering • Det kan ikke tale mot en søker at vedkommende ”er for godt kvalifisert ” (overkvalifisert) • Kvalifikasjonen må imidlertid være relevant for vedkommende stilling • I henhold til utdanning og praksis må det foretas en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt f.eks praksis er relevant for den aktuelle stilling

 8. Sammenlignende kvalifikasjonsvurdering • Det må foretas en sammenlignende vurdering av de aktuelle søkere • Dersom det f.eks er stilt krav til personlige egenskaper må det kunne redegjøres for hvorfor søker a peker seg spesielt ut i forhold til søker b og c • Dersom søker a’s samarbeidsevner vurderes som svært gode må det også sies noe om samarbeidsevne til søker b og c

 9. Skikkethet (personlige egenskaper) Skikkethet må bygges på konklusjoner ikke antagelser.

 10. I hvilken sammenheng får en kartlagt skikkethet • Intervju • Referansesamtaler Skriv notater/referater. Vær bevisst hva du ser etter.

 11. Referanser • I statlig virksomhet skal det alltid foreligge samtykke fra søker før referansen innhentes • Dersom ref. personen er oppgitt i søknaden er det ikke påkrevet med ytterligere samtykke • Dersom referansepersonen oppgis under intervju eller samtale bør det nedtegnes et notat om dette • Ansvaret for at referanseinnholdet medfører riktighet påhviler fullt ut den nye arbeidsgiver • Innholdet i en referansesamtale bør alltid nedtegnes • Notatet bør skilles i en faktadel og i en vurderingsdel • Søker har iht ”forskrift om partsoffentlighet” kun innsynsrett i ”faktiske opplysninger” og ikke de vurderinger som er gitt av en referanseperson.

 12. Intervju • Av hensyn til forsvarlig saksbehandling kan det være hensiktsmessig å skrive referat fra et intervju • Dersom det under intervjuet fremkommer opplysninger som ikke fremkommer i søknad eller på annen måte og som vil være betyding for sakens avgjørelse, skal disse nedtegnes • Søker vil på anmodning ha krav på kopi at et referat av hva han selv har sagt • Dette gjelder imidlertid ikke de vurderinger ansettelsesmyndigheten har foretatt . Vurderinger av søker etter intervju bør derfor skilles ut i et eget notat • Dersom ”personlig skikkethet” er spesielt vektlagt bør det skrives et notat om slike inntrykk etter intervjuet. Dette vil søker ikke ha krav på innsyn i.

 13. Utredingsprinsippet • Utredingsprinsippet i Forvaltningsloven § 17 fastslår at ansettelsesmyndigheten har det hele og fulle ansvar for at ansettelsen bygger på et riktig faktisk grunnlag.

 14. Behandling av søknader • Utlysning av en stilling medfører ingen plikt til ansettelse selv om det har meldt seg søkere som tilfredsstiller de krav som er fastsatt • Dersom en aktuell søker ikke oppfyller de krav som er fastsatt må stillingen lyses ut på nytt med endrede krav • Dersom det er sannsynlig at avgjørelsen ikke foreligger innen en måned fra søknadsfristen utløp, skal det gis et ”foreløpig svar” (dato for forventet avgjørelse)

 15. Behandling av søknader • Søkerliste (begrenset/utvidet) er en pliktig til å sette opp. • Enhver har rett til å gjøre seg kjent med hvem (begrenset søkerliste) som har søkt en offentlig stilling • Bare søkerne til en offentlig stilling kan kreve utvidet søkerliste.

 16. Begrenset/utvidet søkerliste • Navn • Alder • Stillings- / yrkesbetegnelse • Arbeids eller bostedskommune • Antall søkere/kjønn (B. søkerliste) • Fullstendig opplysninger om utdannelse i offentlig og privat virksomhet (U. søkerliste)

 17. Partsoffentlighet - Søker til en stilling har krav på innsyn i følgende dokumenter • Utvidet søkerliste • Søknader med vedlegg til den som er ansatt i og til de som er innstilt til stillingen • Faktiske opplysninger i eventuelle andre dokumenter (ref. notat ,int. notat) dersom disse opplysningene er av betydning for avgjørelsen. • Referat av eget intervju (dersom slikt referat er ført, men ikke de vurderinger som evt er nedtegnet • Innstillingen (ikke begrunnelsen). Hvem som er innstilt, rekkefølge, om det foreligger dissens.