Download
personvern i offentlig forvaltning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personvern i offentlig forvaltning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Personvern i offentlig forvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 8 9./11. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

 2. Dagens tema • Gjennomgang av oppgave 2 • Personvern internasjonalt • Rettssikkerhet og personvern

 3. Gjennomgang oppgave 2 • Lokalisere, begrunne og forklare bestemmelser internt i pol som kan sies å realisere offentlighetsprinsippet. Hovedinnholdet i offentlighetsprinsippet • Redegjøre for interne releasjoner mellom disse bestemmelsene. • Redegjøre for sammenhenger mellom bestemmelsene under 1) og lignende bestemmelser i offhl og fvl. • Om offentlighetsprinsippet • Avgrensning • Begrunnelse, formål • Relevante bestemmelser i pol • Avh. av definisjon over • For hver regel i pol • Hovedinnhold i bestemmelsene • Sammenheng mellom relaterte bestemmelser i pol • Redegjør for bestemmelser i fvl/offhl hvis det er forbindelseslinjer til slike • Ikke lovtekst

 4. Oppgave 2 forts • Avgrensning! • Begrunnelse av utvalg viktig • Ikke gjennomgå alle bestemmelser i pol, men de som er relevante

 5. Oppgave 2 forts • Offentlighetsprinsippet: Åpenhet • Kjernen: Enhver, andre enn de direkte berørte. Gjelder allmenheten, ikke partene (se fvl) • Dokumentoffentlighet, møteoffentlighet, statlig informasjonsplikt • Bakgrunn: Demokratihensyn, rettsikkerhetshensyn, kontrollhensyn, tillits- og legitimitetshensyn, kunnskapspredning • http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/19971998/Stmeld-nr-32-1997-98-/3.html?id=191624

 6. Aktuelle tema innledningsvis • Tolk oppgaven: Hva er offentlighetsprinsippet, tenk gjennom og beskriv grenseflater: • Hva (offentlig saksbehandling vs. annet) • Varig/skriftlig (dokument) vs. flyktig/muntlig (møte) • På begjæring vs. aktiv informasjon • Allmennheten vs. begrenset krets (partsoffentlighet mv.) • Opplysningsplikt, taushetsrett og –plikt • Vær tydelig mht. avgrensning, begrunn valget! • Relevante hensyn • Rettssikkerhetshensyn • Demokratihensyn • Kontrollhensyn • Tillits- og legitimitetshensyn • Kunnskapsspredning • Mothensyn (allmennoffentlighet) • Hensynsfull forvaltning, herunder personvernhensyn • Effektiv beslutningsprosess • Hensynet til andre grunnleggende samfunnsinteresse

 7. Relevante bestemmelser(relevans avhenger av oppg.tolkingen) • Allmennheten • Innsynsrett: §§ 18.1 • Opplysningsplikt: § 40, § 42 nr 1, jf. § 31, og nr 8, § 43.4 • Den registrerte • Innsynsrett: § 18.2, § 22, § 41| • Opplysningsplikt: §§ 19, 20, 21, • Unntaksregler, § 20.2, § 23 • Sml. taushetsrett e offhl kap 3. • Andre • § 6 – begrenser ikke innsynsrett • § 7 – begrenser ikke informasjonsfriheten • § 16, 17, 24, 25 – prosessregler • (§ 44 – DT/PVNs innsynsrett) Forbindelser mellom pol og offtl: §§ 6, 16 (svarfrist), 24, 41 (innsyn i billedovervåking) Forbindelser mellom pol og fvl: §§ 6 (innsyn etter fvl), 18 (innsyn egen sak), 19-22 (informasjonsplikt)

 8. Europarådets konvensjon • Europarådets konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger • Redusere personvernrelaterte hindre mot overføring av personopplysninger mellom landene for å fremme ytrings- og informasjonsfrihet og internasjonal handel • Bakgrunn: Personvernregler som hinder for informasjonsflyt

 9. EUs personverndirektiv 95/46/EF • Direktiv om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger • Bakgrunn: Harmonisering / Sikre fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av personopplysninger / Sikre fri utveksling av personopplysninger mellom medlemsstatene • Minimumsstandard • Fortalen: ”grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder” / ”for at afgøre, om en person er identificerbar, tages alle de hjælpemidler i betragtning, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den registeransvarlige eller af enhver anden person” / ”for så vidt angår manuel behandling omfatter dette direktiv dog kun registre og ikke sagsmapper, der ikke er strukturerede; navnlig skal indholdet af et register være struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til personoplysningerne”

 10. EMK • Enhver har rett til respekt for sitt privat- og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. • Offentlig myndighet skal ikke gjøre noe inngrep i utøvelsen av denne rett med mindre dette inngrep er i samsvar med loven og i et demokratisk samfunn er en nødvendig forholdsregel for den nasjonale eller offentlige sikkerhet, for landets økonomiske velstand, for å forebygge uorden eller forbrytelser, beskytte helse eller moral eller beskytte andres rett og friheter

 11. Rettssikkerhet og personvern • Sammenfallende interesser? • Åpenhet eller hemmelighold som trussel mot personvernet? http://www.nored.no/mainDesign.asp?aid=14737&gid=6770

 12. Rettssikkerhet og personvern • Rettssikkerhet gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere: • Riktig rettsanvendelse • Forsvarlig skjønnsutøvelse • Forutberegnelighet • Upartisk og uhildet • Saklig grunnlag • Betryggende beslutningsgrunnlag • Hensynsfullt og raskt • Unngå umyndiggjøring • Demokratisk kontroll • Hvilke av disse har en forbindelse med personvern?

 13. Lykke til på eksamen!