Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?

1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?

82 Views Download Presentation
Download Presentation

1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. CONTEXT Ons’had’aplicar la reforma?

 2. En un context de RETALLADES a: Despesafarmacèutica 1. SANITAT Personal (laborals, interins, etc) Inversions i manteniment 2. EDUCACIÓ Beques (transport, menjador, etc) i augment de taxesuniversitàries 3. CULTURA Ajudes i increment de l’IVA 5. PENSIONS Jubilacions Atur 6.PRESTACIONS Baixesmèdiques Dependència

 3. CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT: • Manca d’inversió en els centres: retard en els pagaments. 4.200 docents des del curs 2010-2011!!! • Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes d’atenció a la diversitat. • Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar. • Impagament d’ajudes de material escolar. • Augment de la càrrega docent al professorat. • Professorat que no se substitueixdurantsetmanes o mesos, mentremilers es troben a l’atur.

 4. Nou “acord” de professoratinterí • Han catalogat les interines i elsinterins per classe A – B – C • Rebaremacions > exclusions • Ha creatdivisió entre el professorat • De sobtel’experiènciaja no ésgrau • Val més un examen que l’experiència • Centenars de famílies es queden en l’atur • etc.

 5. CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT: • Manca d’inversió en els centres: retard en els pagaments. • Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes d’atenció a la diversitat. • Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar. • Impagament d’ajudes de material escolar. • Augment de la càrrega docent al professorat. • Professorat que no se substitueix durant setmanes o mesos, mentre milers es troben a l’atur. • Reduccions salarials i pèrdua de drets laborals. • Centres amb pèssimes condicions: barracons, perills d’enfonsaments, goteres, etc.

 6. I SE SENTEN ORGULLOSOS

 7. PLANTEGEN QUE EL MODEL EDUCATIU ÉS DOLENT (basant-se en els informes PISA o PIRLS) PERÒ, CONEIXEM ALTRES MODELS? I ja hi van 7 reformes educatives en 30 anys!!! TRONC COMÚ D’ASSIGNATURES ITINERARIS MODEL FINÉS LOGSE - LOE MODEL ALEMANY LOMQE Una educació pública per a tothom igual, no hi ha concertats i sols un 10% és privada UN MODEL EDUCATIU NO SE SAP SI ÉS BO O DOLENT SI NO S’ANALITZEN ELS RESULTATS D’UNA GENERACIÓ

 8. El sistema educatiuespanyolplantejaproblemesi avantatges Problemes Fracàsescolar Abandonament(influència externa) Deficiènciesamb les TICs Avantatges Integrador i inclusiu Compensador de les desigualtatsa nivell social Valors per la convivència i la cooperació Alta formacióacadèmicad’estudissuperiorsi delsCF

 9. però, forma professionals que han de fugir Sembla que els moleste formar persones, sembla que culturitzar siga un problema!!!

 10. LA UNIVERSITATTAMBÉ PATEIX

 11. peròsón DRETS HUMANS, són DRETS FONAMENTALS que busquen IGUALTAT POLÍTICA BASADA EN PRIVATITZACIÓ Actualmentelsgovernssupeditats a la TROICA es fa el que diu el mercat • Ensvenen que elsserveispúblics no funcionen • per això no els donen recursos MENTIDA privatitzar transport mineria etc. banca siderurgia DEGRADACIÓ SERVEISSOCIALS EDUCACIÓ SANITAT

 12. POLÍTICA DE CONCERTACIÓ I PRIVATITZACIÓ

 13. FAMÍLIES SENSE RECURSOS • CENTRES PER A TOTHOM • FAMÍLIES AMB RECURSOS • CENTRES AMB CREENÇA I IDEOLOGIA

 14. COM FOMENTEN EL CONCERTAT I AFONEN EL PÚBLIC? • SISTEMA ACTUAL: • Les famílies tenen assignades un centre • DISTRICTE ÚNIC: • Les famílies podran elegir qualsevol centre del seu districte. CENTRE CENTRE CENTRE

 15. VISCA LA PRIVATITZACIÓ!!! SERVEIS PÚBLICS GESTIÓ O TITULARITAT PRIVADA TRANSFERÈNCIA

 16. COM AFECTARÀ? • Rànquing de centres > competitivitat • + rànquing + ajudes > desigualtat • centres de primera i segonacategoria • CENTRES GUETO

 17. 2. INTRODUCCIÓ A LA LLEI

 18. CANVI DEL MODEL EDUCATIU

 19. 2.1. Canvidelsvalors de l’ensenyament

 20. 2.2. És una lleiantidemocràtica

 21. “esta ley orgánica es el fruto de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa”. Preàmbul I de la LOMQE - Procés de tramitació

 22. “a) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente ley orgánica.” “b) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.” “e) Informar (LOE: DECIDIR) sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.” “h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar (LOE: APROBAR) la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.” Article 46 - Buida de continguts alConsell Escolar

 23. Article 133Selecció del director • “un proceso en el que participen lacomunidad educativa y la Administración educativa.”

 24. Article 135 Procediment de selecció • “La selección será realizada por una comisión constituida por un lado por representantes de las administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor de treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondientes.”

 25. Qui pot ser el “director”? • “concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.” • Artícle 133

 26. CONSELL ESCOLAR ADMINISTRACIÓ CLAUSTRE DIRECCIÓ ALUMNAT

 27. 2. 3. Segrega a l’alumnat

 28. 2.4. Augmenta la possibilitat de concertar i privatitzar Dos. Se añade un nuevo artículo 2.bis con la siguiente redacción: “Artículo 2.bis. Sistema Educativo Español. “. A efectos de esta ley orgánica, se entiende por Sistema Educativo Español las Administraciones educativas, los profesionales de la educación, y en general el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios...”

 29. 2. 5. És una lleidiscriminatòria

 30. a. Discrimina a l’alumnat per gènere • “3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Apartat 55. “No constituyediscriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones..”

 31. b. Discrimina a l’alumnat en funció de les seuescapacitats

 32. c. Obri la porta a la classificació dels centres “Medidas honoríficas de reconocimiento de los centros”.

 33. Un sistema semblant anomenat “No childleftbehind”, es va implantar als EEUU.

 34. 2. 6. Els Cicles Formatius tornen a ser una via de segona

 35. 2. 7. Desregularitza les normatives laborals dels professionals docents