1 / 31

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support Programme Program podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija. Iris Abramović, APIS IT d.o.o. Uvod CIP EIP

yanka
Télécharger la présentation

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CIPCompetitiveness and Innovation ProgrammeProgram za konkurentnost i inovacije ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support Programme Program podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija Iris Abramović, APIS IT d.o.o.

 2. Uvod CIP EIP CIP IEE CIP ICT PSP Sudjelovanje Provedba Vrste projekata Financiranje RP2009. CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije_________________________________________________ 2

 3. Temelji se na Lisabonskoj deklaraciji (2000.), a ima za cilj: promicati razvoj i rast gospodarstva u okviru EU postati najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvona svjetskom tržištu sposobno zaodrživ razvoj temeljeno na znanju sposobno ponuditi brojnija i bolja radna mjesta u kojem vlada socijalna kohezija I očuvani okoliš CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije____________________________________________________________ 3

 4. CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije_____________________________________________________________ Vrijeme trajanja: 2007. do 2013. Proračun: ~ 3.6 milijardi € Tri stupa (programa): Sredstva se raspoređuju godišnje. EIP - Poduzetništvo i inovacije ~2,170 M€ ICT PSP - Primjena IKT ~730 M€ IEE - Inteligentna energija u Europi ~730 M€ 4

 5. EIP je program namijenjen malom i srednjem poduzetništvu, a cilj mu je: olakšati pristup izvorima financiranja za pokretanje poduzeća, posebice brzorastućih malih i srednjih poduzeća (gazela)te potaknuti ulaganja u inovacije stvoriti povoljno okruženje za suradnju malih i srednjih poduzeća, osobito za prekograničnu suradnju promicati sve oblike inovacija u poduzećima podupirati eko-inovacije promicati kulturu poduzetništva i inovacija promicati reforme u gospodarstvu i javnoj upravi kako bi se stvorila povoljnija klima za poduzetništvo i inovacije Europska komisija početkom godine objavljuje godišnji Radni program EIP-a, koji donosi informacije o pojedinim aktivnostima koje će posebno poticati tijekom te godine.  Koordinator aktivnoasti za EIP program je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. CIP EIP Entrepreneurship and Innovation Programme Program za poduzetništvo i inovacije_____________________________________________________________ 5

 6. IEE program ima za cilj: povećati energetsku učinkovitost te racionalno korištenje izvora energije promicati nove i obnovljive izvore energije i poticati raznolikost energetskih izvora promicati energetsku učinkovitost i korištenje novih i obnovljivih izvora energije u transportu Koordinator aktivnoasti za IEE program je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. CIP IEE Intelligent Energy EuropeInteligentna energija u Europi_____________________________________________________________ 6

 7. EU putem ovog programa sufinancira aktivnosti u sljedeća četiri područja: SAVE - unaprjeđenje energetske učinkovitosti i promocija racionalnog korištenja energije posebice u zgradama i industriji ALTENER - promocija korištenja novih i obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplinske energije STEER - promocija učinkovitijeg korištenja energije te primjena novih i obnovljivih goriva u prometu Integrirane aktivnosti - kombinacija između gore navedenih područja Europska komisija početkom godine objavljuje godišnji Radni program IEE-a, koji donosi informacije o pojedinim aktivnostima koje će posebno poticati tijekom te godine.  CIP IEE Intelligent Energy EuropeInteligentna energija u Europi_____________________________________________________________ 7

 8. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Temelji se na inicijativi i2010 koja promiče digitalno gospodarstvo s naglaskom na IKT s ciljem: • stvaranja jedinstvenog europskog informacijskog prostora • jačanja inovacija i ulaganja u IKT sa svrhom rasta poslovanja • postizanja uključivosti u informacijsko društvo na europskom prostoru s boljim javnim uslugama i kvalitetom života 8

 9. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Tko može sudjelovati? Program je otvoren za sve pravne osobe koje su registrirane u zemljama članicama EU. • Pravne osobe registrirane izvan EU mogu sudjelovati pod istim uvjetima kao i zemlje članice na temelju i u skladu s uvjetima iz sporazuma o pridruživanju. EEA(Economy European Area)Island, Liechtenstein, Norveška + Hrvatska Vode se pregovori s Izraelom i Turskom. Treće zemlje također mogu sudjelovati prema dogovoru, ali bez financijske potpore. Republika Hrvatska je u ožujku 2008. potpisala Memorandum o razumijevanju i tako osigurala sudjelovanje u ovom Programu. Koordinator aktivnosti za ICT PSP je Središnji državni ured za e-Hrvatsku. 9

 10. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Sudjelovanje • Državna tijela – ministarstva, lokalna i regionalna tijela – javne organizacije, npr. bolnice, škole, knjižnice … – pokretači u pilot projektima A, te kao ključni korisnici u pilot projektima B i TM • Privatne tvrtke, uključujući MSP – kao dobavljači/isporučitelji inovacija – uglavnom u pilot projektima B i TM • Akademska zajednica i istraživački dio – kao stručnjaci i mogući isporučitelji inovacija 10

 11. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija_____________________________________________________________________ Kako se Program provodi? Svake godine objavi se Radni program i raspiše natječaj za prikupljanje prijedloga prema zadanim temama i postavljenim ciljevima. Vrijeme za dostavu prijedloga je od 4-5 mjeseci. Za to vrijeme potrebno je: • pronaći partnere (stvoriti konzorcij) • napisati prijedlog • i ne zakasniti prijaviti projekt 11

 12. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ ICT PSP se provodi preko: • pilot projekta tipa A • pilot projekta tipa B • tematske mreže • mreže najbolje prakse Navedeni oblici (pilot projekti – A i B, tematska mreža i mreža najbolje prakse) ostvaruju se putem poziva za dostavljanje prijedloga u okviru Radnog programa Mjerenja, studije, konferencije/događanja ostvaruju se putem natječaja ili potpora 12

 13. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Radni program • objavljuje se godišnje (2007. , 2008. i 2009.) • sadrže zadane teme i ciljeve (npr. učinkovite i interoperabilne usluge u upravi, eJavna nabava, eID, eZdravstveni karton, dostupnost IKT svima, kvalitetna starost, učinkovita energija i smanjenje potrošnje energije uz održivi razvoj, promicanje RFID-a, uvođenje Internet protokola IPv6 ...) 13

 14. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa A • podrška IKT rješenjima na razini EU od sveeuropskog značaja • usredotočnost na interoperabilnost i nadogradnju rješenja u zemaljama članicama • rezultat treba biti otvoreno, zajedničko interoperabilno rješenje, a rezultati prošireni i dostupni svim zemljama članicama • ključni učesnici su zemlje članice – kao vodeći sudionici (industrija: ključna uloga u implementaciji) • jaki politički značaj 14

 15. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa A • Zakonski minimum od 6 različitih zemalja članica (državna uprava ili odgovarajući centri koji rade za njih) ili pridruženih zemalja koje sudjeluju u konzorciju • Trajanje je obično 36 mjeseci, a projektna usluga mora biti u funkciji 12 mjeseci • Udio EU je do 50% troškova za postizanje interoperabilnosti. Indikativno davanje Zajednice je raspoloživih 5 -10 M€/projekt • Prijedlozi se ocjenjuju prema objavljenim mjerilima za procjenu. Očekuje se da će samo jedan prijedlog biti izabran za svaki projekt tipa A kako je navedeno u Radnom programu. 15

 16. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa B • Cilj je napraviti prvu implementaciju inovativne usluge koja se temelji na IKT u javnom ili privatnom sektoru i primjenjuje se u realnim uvjetima • Očekuje se sudjelovanje ukupnog vrijednosnog lanca dionika • Naglasak je na promicanju uslužnih inovacija: projekt može preuzeti završeni posao iz područja istraživanja i razvoja R&D (Research & Development), može proširiti već testirani protutip usluge ili može povezati/integrirati nekoliko nepotpunih rješenja i napraviti novi inovativni pristup 16

 17. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa B • Očekuje se da u konzorciju sudjeluje svi dionici u ukupnom uslužnom vrijednosnom lancu, uključujući (tijela javne uprave, davatelji usluga, industrijski dionici i korisnici) • Zakonski minimun su 4 pravne osobe iz 4 različite zemlje članice ili pridružene zemlje • Trajanje je obično od 24-36 mjeseci, a projektna usluga mora biti u funkciji 12 mjeseci • Udio EU je do 50% prihvatljivih troškova projekta (uključujući troškove za djelatnike, putovanja i smještaj te ostale posebne troškove) • Indikativno davanje Zajednice je raspoloživih 2-2,5 M€/projekt 17

 18. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Tematska mreža • Promiče i povezuje dionike i stručnjake s područja IKT koji će podržati mjerila za uvođenjem informacijskog društva • Razvija i daje nove smjernice budućeg razvoja IKT preko radnih skupina, radionica i razmjenom dobrih praksi • Tematske mreže trebaju se usredotočiti na razvoj novih shema za implementaciju kroz radne skupine, radionice i razmjenu dobrih iskustava (npr. priprema budućih projektnih aktivnosti, replikacija inovativnih rješenja, razvoj zajedničkih prekograničnih strategija, itd.) • Očekivani učinci tematskih mreža moraju biti jasno određeni i mjerljivi, a rezultati u javnoj domeni 18

 19. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Tematska mreža • Najmanje 7 pravnih osoba iz različitih država članica EU i pridruženih članica • Trajanje TM 18-36 mjeseci • Financiranje od 300-500 tisuća €/TM • Financira se više tematskih mreža • Prijedlozi će se ocijenjivati prema javno obznanjenim mjerilima. Bit će izabran jedan ili više kvalitetnih prijedloga za svaku tematsku mrežu kako je navedeno u Radnom programu. 19

 20. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Mreža najbolje prakse • Samo za temu digitalnih knjižnica za prijelazno razdoblje do 2011. - - digitalna knjižnica preuzeta iz programa eContentplus-a • Ima za cilj promicati primjenu odgovarajućih standarda i specifikacija povezujući suglasje i razinu svijesti u okviru mreže s raspostranjenom primjenom na zadovoljavajućoj količini sadržaja • Komisija može organizirati “Susrete skupina" kako bi postigla visok stupanj suglasja i uvjete za što širu primjenu preporuka s MNP 20

 21. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Mreža najbolje prakse • Zakonski minimum od 7 različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja koje sudjeluju u konzorciju • Indikativno davanje Zajednice je raspoloživih 3-5 M€ / MNP(BNP) • Trajanje MNP do 2011. kao prijelazno razdoblje 21

 22. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Financiranje • Za pilot projekte tipa A i B - 50% sredstava za izravne troškove - 30% za neizravne troškove - jednokratna isplata • Za tematske mreže - paušal • Za mrežu najbolje prakse - 80% izravnih troškova - bez financiranja neizravnih troškova 22

 23. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Kako predati prijedlog? • Proučiti Radni program, pronaći temu i cilj koji možete kvalitetno odraditi • Pronaći partnere za formiranje konzorcija • Popuniti zadane obrasce s potrebnim podacima • Prijedlog dostaviti elektroničkim putem EPSS (Electronic Proposal Submission Service) u zadanom roku Potom slijedi ocjena dostavljenih prijedloga (prag 3/5 za pojedina područja ocjenjivanja) 23

 24. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Dosadašnji pokazatelji Dva poziva za dostavljanje prijedloga u 2007. i 2008. , u iznosu od 93 M€ • Prvi poziv RP2007., 54 M€ – 22 započeta projekta, zaprimljeno 86 prijedloga – projekti A i B, TM: eUprava, eZdravstvo, IKT za starije, eUključenost • Drugi poziv RP2008., 39 M€ – 19 prijedloga (pregovori još traju), zaprimljeno 66 prijedloga – projekti A i B, TM: eUprava, IKT za starije, eUključenost, IKT za energetsku učinkovitost … • Treći poziv RP2009., 99.5 M€ + 7 M€ for eParticipation/eSudjelovanje 24

 25. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Statistički podaci za 2007. (Prvi poziv za dostavu prijedloga – 22 projekta u tijeku) 25

 26. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Statistički podaci za 2007. (Prvi poziv za dostavu prijedloga – 22 projekta u tijeku) 26

 27. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Radni program za 2009. 1. IKT za zdravstvo, starije i uključenost 15 M€ 2. Digitalne knjižnice 25 M€ 3. IKT za upravu i upravljanje 18 M€ 4. IKT za energetsku učinkovitost i okoliš 8 M€ 5. Višejezični Web 14 M€ 6. Informacije iz javnog sektora 9.5 M€ 7. Razvoj i sigurnost Interneta (uklj. RFID) 6 M€ 8. Otvorene inovacije, iskustvo korisnika i živući laboratoriji 4 M€ Poziv za dostavu prijedloga projekta 99,5 M€ + Poziv na natječaje i potpore 7.9 M€ UKUPNO107.4 M€ 27

 28. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Radni program za 2009. Prijedlog treba dostaviti do zadanog roka - 02. lipnja 2009. do 17:00 po lokalnom vremenu u Bruxellesu koristeći se elektroničkim sustavom za podnošenje prijedloga. Nepotpuni prijedlozi projekata ne ulaze u postupak ocjenjivanja. 28

 29. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Sudjelovanje Republike Hrvatske • motivirati IKT zajednicu • prijaviti se u bazu partnera • povećati mrežu partnera • širiti informacije o ponudama mogućih partnera preko NCP • nazočiti info danima, konferencijama, skupovima • pokušati utjecati na teme i ciljeve u budućim RP 29

 30. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Sudjelovanje Republike Hrvatske CALLIOPE - Creating a Europeancoordination network for eHealthinteroperability implementation Project: Call for Interoperability (CALLIOPE) - Thematic Network Project coordinator: Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) Partners: Austria, Belgium. Croatia (Zavod za telemedicinu), Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Iceland, Luxemburg, Norway, Slovenia, Sweden, the Netherlands, United Kingdom Duration: 30 months Total cost: € 500.000,-- Programme: ICT Policy Support programme under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) http://ec.europa.eu/information_society/eHealth 30

 31. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Kontakti Nacionalna osoba za kontakt -NCP ICT PSP Iris Abramović, APIS IT d.o.o. iris.abramovic@apis-it.hr Internetske stranice: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm Baza partnera: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/partner/login/index.cfm www.ideal-ist.net - nova pomoć za partnere od 2009. SDUe-Hrvatska: http://www.e-hrvatska.hr/cip-ict/index.html 31

More Related