1 / 5

PeWe Available Tools for Text Analysis

PeWe Available Tools for Text Analysis. Riadená diskusia na podporu znovupoužit i a. Hľadáme urobené nástroje na. Spracovanie textu extrakcia kľúčových slov porovnanie textov zákl. slova Práca s grafom rátanie podobnosti vektorov tvorba grafov.... Modelovanie používateľa a komunít.

yates
Télécharger la présentation

PeWe Available Tools for Text Analysis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PeWe Available Tools for Text Analysis Riadená diskusia na podporu znovupoužitia

  2. Hľadáme urobené nástroje na.... • Spracovanie textu • extrakcia kľúčových slov • porovnanie textov • zákl. slova • Práca s grafom • rátanie podobnosti vektorov • tvorba grafov.... Modelovanie používateľa a komunít

  3. jKeyExtractor • Dostupné z: nimbus.fiit.stuba.sk/gitweb/ • Jazyk : Java • Dostupné ako: knižnica funkcií (lib) • extraktor kľúčových slov – použité služby, dostupné jednotlivo • Alchemy API (http://www.alchemyapi.com/) • Delicious • JATR (http://www.dcs.shef.ac.uk/~ziqizhang/) • OpenCalais (http://www.opencalais.com/calaisAPI) • Tag the net (http://www.tagthe.net/) • porovnať dve slova = vysledok je <0;1> • end point na wordNet (wordnet sim) • Kategorizovať = výsledok je hierarchia kategórii kde patrí požadovaná url • Zaradí url do kategórií podľa dmoz (http://www.dmoz.org/) ODP

  4. Pochváľte sa vy.... • Čo ste ochotní zdieľať a je znovupoužiteľné? • získavanie základ slova • práca s grafom, zistenie podobnosti, susedov, zhlukov • modelovanie používateľa

More Related