Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LITERACY AND NUMERACY SCREENING PowerPoint Presentation
Download Presentation
LITERACY AND NUMERACY SCREENING

LITERACY AND NUMERACY SCREENING

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LITERACY AND NUMERACY SCREENING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAMME LITERACY AND NUMERACY SCREENING (LINUS)

 2. MODUL GURU DAN MURID NUMERASI Matematik Sekolah Rendah

 3. Perihal Program • National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. • Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). • Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.

 4. Perihal Program Sambungan • Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. • Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

 5. Rasional Sambungan Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. PROTIM selepas UPSR. Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.

 6. Rasional Sambungan KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).

 7. Jawatan Kuasa Kerja Program LINUS JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): • BPK • BPG • LPM • BPSH • JNJK • BP Khas MODUL GURU DAN MODUL MURID LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

 8. Matlamat LINUS • Literasi? • Numerasi? • Celik huruf • Celik nombor

 9. Matlamat Numerasi Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.

 10. Definisi Operasi Numerasi Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

 11. Takrif M3 Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai: • Tambah • Tolak • Darab • Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.

 12. Skop Pemeringkatan Numerasi Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.

 13. Taksir Keupayaan: Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.

 14. STRATEGI PELAKSANAAN DI SEKOLAH • Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. • Terdapat 3 peringkat saringan: - Saringan 1 (di Tahun 1) - Saringan 2 (di Tahun 2) - Saringan 3 (di Tahun 3) • Semua murid Tahun 1 yang dikenal pasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. • Hanya kumpulan murid yang tidak melepasi S1 akan menduduki S2, begitu juga dengan S3 • Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan

 15. CABARAN PROGRAM LINUS • Kumpulan murid yang dikenal pasti ”under stimuleous” iaitu murid yang tiada masalah pembelajaran tetapi tidak ada stimuleous untuk belajar dan data untuk kumpulan ini diambil kira dalam Program LINUS. • Penerimaan dan sokongan oleh ibu bapa murid • Pencapaian menjelang 2012:

 16. SARINGAN • Dua jenis instrumen saringan -‘membaca’ (literasi) dan ‘menyebut dan membaca angka’ (numerasi), dijalankan secara on going pada bulan Januari-Mac. -‘menulis’,dijalankan serentak di seluruh negara pada 1- 4 Mac. • Setiapsaringanterdiridaripada 8-12 konstruk (K1-K12), muridperlukuasaisemuakonstrukuntukmasukkealiranperdana • Proses setiap saringan akan dibuat sebanyak 3 kali iaitu pada bulan Mac, Jun dan September • Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI

 17. Proses Numerasi Tahun 1 Tahun 1 Saringan 1 (Mac) Tidak Ya Arus Perdana Tidak PraNumerasi 1 Saringan 2 (Jun) Tidak Ya Tidak PraNumerasi 2 Saringan 3 (Sept) Tidak Ya Murid Berkeperluan Khas Pemeriksaan Perubatan Ya Tidak Tahun 2

 18. Tahun 2 Proses Numerasi Saringan 1 (Mac) Tahun 2 Arus Perdana PraNumerasi Saringan 2 (Jun) Numerasi Saringan 3 (Sept) Tahun 3

 19. Proses Numerasi Tahun 3 Tahun 3 Saringan 1 (Mac) Arus Perdana Numerasi Saringan 2 (Jun) Numerasi Saringan 3 (Sept)

 20. Nota:Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki Saringan 2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi). ProsesPelaksanaanNumerasi TAHUN PERINGKAT SARINGAN (S) SASARAN BULAN Mac 2010 S 1 Semua Murid S 2 Jun 2010 TAHUN 1 PRA NUMERASI Murid PraNumerasi Sept. 2010 S 3 Mac 2011 S 1 TAHUN 2 Jun 2011 *Semua Murid S 2 S 3 Sept 2011 Mac 2012 NUMERASI S 1 Murid Numerasi TAHUN 3 S 2 Jun 2012 Sept 2012 S 3

 21. Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas Tahun 1 Saringan 1/2/3 (Mac/Jun/Sept) Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan • Perlu Melalui Proses: • IPP: Instrumen Penentu Penempatan • Borang Cadangan Penenpatan Pelajar • Berkeperluan Khas. • (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD) Tidak Murid Berkeperluan Khas Pemeriksaan Perubatan LINUS Ya Tidak

 22. Kandungan Modul

 23. Kandungan Modul (Tahun 1) • Unit 6 Tolak dalam lingkungan 18 • Unit 1 Nombor bulat 0 hingga 10 • Unit 2 Nombor bulat 11 hingga 20 • Unit 7 Wang hingga RM10 • Unit 8 Pengenalan masa dan waktu • Unit 3 Tambah hingga jumlah 10 • Unit 4 Tambah hingga jumlah 18 • Unit 9 Bentuk 3-Dimensi • Unit 5 Tolak dalam lingkungan 10 • Unit 10 Bentuk 2-Dimensi

 24. Definisi Numerasi Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

 25. Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun: Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

 26. CUT OFF POINT UNTUK SARINGAN:

 27. Strategi Kandungan Modul • Organisasi Kandungan: • Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. • Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. • Skop dan kedalaman dikurangkan.

 28. Strategi Kandungan Modul Sambungan • Tumpuan: • Gaya pembelajaran murid. • Pelbagai cara perwakilan • Menepati skop soalan dan cara penyoalan.

 29. Strategi Kandungan Modul Sambungan • Gaya Pembelajaran: • Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak. • Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.

 30. Strategi Kandungan Modul • Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. • Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. • Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. • Diadakan juga lembaran kerja.

 31. Strategi Kandungan Modul • Proses • Membuat perkaitan • Membuat pena’akulan • Komunikasi • Menyelesaikan masalah • Membuat perwakilan.

 32. Strategi Pelaksanaan P&P • Seronok • Bermakna • Berguna • Mencabar

 33. Pendekatan Modul • Berstruktur, hierarki dan linear

 34. Pembelajaran Bermodul Rasional/justifikasi modul Matlamat modul Objektif pembelajaran modul Ujian peringkat masuk Aktiviti Pembelajaran Penggunaan media sokongan (Pelbagai media) Ujian kendiri/diagnostik Pascaujian

 35. JADUAL PELAKSANAAN SETIAP AKTIVITI • Latihan guru? • Penyebaran Maklumat? • Pemantauan dan bimbingan? • Kutipan Data?

 36. TERIMA KASIH