Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE IPA 2008Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije

 2. PLAN RADA • Ciljevi i prioriteti natječaja • Koraci u procesu prijave • Smjernice za prijavu • Obrasci za prijavu i najčešći propusti • Procjena prijava • Što ako.... • Pitanja i odgovori

 3. STANKE • 10,30 – 10,45 stanka • 13,00 – 14,00 stanka za ručak

 4. NATJEČAJ/I IPA 2008 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije: • Rok: 2. 11. 2009.: akcije u području antidiskriminacijskih politika. • Rok: 10. 11. 2009.: akcije u području borbe protiv korupcije. • Rok: 16. 11 2009.: akcije u području održivog razvoja.

 5. CILJ IPA 2008 Potaknuti strukturirani dijalog i službene konzultacije hrvatskih organizacija civilnog društva (OCD) i državne administracije/EU institucija u okviru procesa stvaranja, praćenja i vrednovanja javnih politika na nacionalnoj i EU razini.

 6. ANTIDISKRIMINACIJA SPECIFIČNI CILJ • Povećati učinkovitost hrvatskih OCD-a i njihovih partnerskih organizacija za provedbu neovisnog praćenja (monitoringa) i inicijativa zagovaranja usmjerenih na opsežnu antidiskriminacijsku politiku (starost, zdravstveni status, etničko porijeklo, spol, rod, seksualnu orijentaciju, društveni ili materijalni status itd.) na nacionalnoj i regionalnoj razini, osiguravajući otvoren i odgovoran proces donošenja odluka, provedbe i vrednovanja.

 7. ANTIKORUPCIJASPECIFIČNI CILJ • Povećati učinkovitost hrvatskih OCD-a i njihovih partnerskih organizacija za provedbu neovisnog praćenja (monitoringa) i inicijativa zagovaranja usmjerenih na borbu protiv korupcije, veću transparentnost, otvorenost i odgovorno poslovanje javne administracije.

 8. ODRŽIVOSTSPECIFIČNI CILJ • Povećati učinkovitost hrvatskih OCD-a u provedbi aktivnosti sustavnog praćenja i zagovaranja politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodnim resursima, transporta, učinkovite potrošnje energije, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih resursa i sigurnog okoliša.

 9. PRIORITETI IPA 2008 NATJEČAJA • Povećanje učinkovitog sudjelovanja OCD-a i javnosti u praćenju i kreiranju javnih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini. • Proaktivno uključiti OCD-e u konkretne akcije zagovaranja kako bi se osigurala provedba procedura i politika. • Razvoj i jačanje suradnje i zagovaračkih mreža RH i EU OCD-a. • Razvoj kapaciteta OCD-a za provedbu aktivnosti u području analiza javnih politika, zagovaranja i umrežavanja.

 10. SEKTORI/TEME (kratki pregled)

 11. SEKTORI/TEME (kratki pregled)

 12. AKTIVNOSTI • Javno zagovaranje/zagovaranje politika • Podizanje svijesti i obrazovne akcije • Akcije izravnog pružanja pomoći • Umrežavanje • Izgradnja kapaciteta

 13. AKTIVNOSTI KOJE SE NEĆE FINANCIRATI • Kotizacije za radionice, seminare i sl. • Školarine • Tečajevi stranih jezika • Aktivnosti usmjerene samo ili primarno na rekonstrukciju zgrada, izgradnju i sve kapitalne investicije • Konzultantske usluge vezane uz operativne troškove nositelja projekta (osobito one vezane uz porezno savjetovanje, pravne usluge i sl.) • Isključivo redovne aktivnosti i operativni troškovi koji nisu vezani uz provedbu određenog projekta • Projekti koji na bilo koji način ugrožavaju prava radnika • Projekti koji su već dobili financijsku potporu iz drugih izvora za iste aktivnosti (dvostruko financiranje).

 14. KORACI U PROCESU PRIJAVE NA NATJEČAJ • Razvoj projektne ideje sukladno planovima i programima organizacije (kao dio projektnog ciklusa) i priprema logičkog okvira • Provjera ispunjavanja svih uvjeta navedenih u Smjernicama za prijavu projekata (GfA: Guidelines for Applicants) • Donošenje odluke o organizacijskoj strukturi projekta (partnerstva i sl.) • Ispunjavanje Obrasca za prijavu (Application Form), Obrasca proračuna (Budget Form) i Obrasca logičke matrice (Log Frame) • Popunjavanje ostalih obrazaca i prikupljanje potrebne dokumentacije

 15. Smjernice za prijavu projekata • Guidelines for Applicants (GfA) • Važno dobro proučiti! • Pružaju odgovore na sva važna pitanja određenog natječaja.

 16. Pozadina, ciljevi i prioriteti (str. 4. - 6.) • Zašto je objavljen određeni natječaj? • Što je svrha potpora? • Koji su prioriteti natječaja? • Koje dokumente i izvore podatka treba još konzultirati?

 17. Glavni pojmovi

 18. Raspoloživa sredstva • ostali izvori ne smiju dolaziti iz EU fondova niti Europskog razvojnog fonda • izvori: vlastiti, od partnera, drugih donatora

 19. Tko se može prijaviti? • Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine organizacije ili formalne mreže organizacija uključujući udruge građana, profesionalne i poslovne udruge, sindikate, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije. • Registrirana u zemlji članici EU, RH, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo. • Organizacije=nositeljice projekata - moraju biti odgovorne za pripremu i provedbu projekta (ne mogu samo pružiti pravnu osobnost) i ne smiju biti u situaciji bankrota i sl. • Organizacija mora biti registrirana i operativna barem godinu dana prije roka za prijavu (provjeriti rokove u GfA).

 20. A što je sa partnerima? • U provedbu projekta mora biti uključen barem 1 partner, ali može i više. • Podijela poslova i odgovornosti među partnerima treba biti jasna. • Ukoliko je nositelj projekta profesionalna ili poslovna udruga, sindikat, zaklada, akademska i istraživačka institucija/organizacija MORA se prijaviti u partnerstvu sa udrugom građana u području relevantnom za natječaj. • Ukoliko nositelj projekta nije registriran u RH, MORA se prijaviti u partnerstvu s prihvatljivom organizacijom iz RH.

 21. Još je važno: • Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti. • Partneri imaju pravo na pokriće projektnih troškova, kao i nositelj projekta. • Uz prethodno navedene organizacije, partneri (ali ne i nositelji) još mogu biti: • Lokalne i regionalne samo-uprave i lokalne i regionalne agencije. • Trans-nacionalne organizacije (npr. Organizacije koje zastupaju/predstavljaju grupu/nekolicinu organizacija registriranih u nekoliko različitih zemalja) pod uvjetom: • da njihove članice uključuju barem jednog predstavnika zemlje kandidatkinje i EU članice, • da je više od polovine organizacija članica nevladina/neprofitna organizacija. • SAMO ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE: partneri mogu biti i vjerske zajednice!

 22. Niti partneri, niti nositelji... • Privatne tvrtke (uključujući konzultantske tvrtke, osobne poduzetnike i sl.). • Tijela državne uprave (ministarstva, vladini uredi, agencije itd.). • Političke stranke • Međunarodne organizacije utemeljene od strane države kao niti među-vladine organizacije. • MOGU sufinancirati provedbu projekta!

 23. Suradničke organizacije • Druge organizacije, uključujući medije (pod uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati će biti od javne koristi). • Ne mogu dobiti bespovratna sredstva, ali imaju pravo na pokriće troškova nastalih njihovim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (npr. putni troškovi, dnevnice i sl.). • Ne moraju ispunjavati uvjete kao prijavitelji i partneri.

 24. Podugovaratelji • Korisnik potpore (nositelj projekta) ima mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i radova u svrhu provedbe projekta. • Aktivnosti nabave provode se prema posebnom pravilniku (Annex IV standardnog obrasca sporazuma) i pravilnost njihove provedbe posebno se prati.

 25. Dodatne napomene... • Trajanje projekta:ne može kraće od 12 niti duže od 24 mjeseca. • Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u RH. Međutim, dio akcija (ne više od 20% ukupno dopuštenih izravnih troškova) može se provoditi izvan RH (npr. vi možete otići na edukaciju u inozemstvo i sl.) i sukladno popisu zemalja navedenima u Smjernicama (EU članice, zemlje pristupnice itd.). • Može se prijaviti više projekata, ali će se sredstva odobriti isključivo za jedan projekt – nema ograničenja po pitanju partnerstva.

 26. Troškovi • Bit će predstavljeni u dijelu koji se odnosi na proračun projekta.

 27. Koju dokumentaciju pripremiti? • Tiskana: 1 original + 3 kopije, odvojiti iz Obrasca za prijavu V. Check list i VI. Declaration by the Applicant i posebno uvezati • 1 CD (isto dokumenata kao i u tiskanoj verziji: ukupno 3) • Koristiti originalne obrasce i paziti na ograničenja u broju stranica i sl.

 28. Slanje prijave • Pošta ili sl. servis: 2/10/16. 11. (uključujući i taj dan, vidljivo na pečatu). Međutim, mora biti zaprimljeno do dana održavanja 1. procjene. • Osobna dostava: isti rokovi, ali do 16,00h. • Paziti na pakiranje kuverte i pravilno adresiranje.

 29. Dodatna pitanja • Upite šaljemo na: procurement@safu.hr • Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije isteka roka za prijavu. • Odgovori na pitanja: najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu. • Pitanja i odgovori bit će objavljeni na www.safu.hr

 30. Procjena prijava • Bit će predstavljena u posebnom dijelu, nakon upoznavanja s obrascem prijave i ostalim dokumentima.

 31. Proučili smo smjernice.... • ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta.... • Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo sakupljene, pripremljene podatke... tj. što nam sve treba za uspješnu prijavu. • U nastavku donosimo nekoliko podsjetnika vezanih uz upravljanje projektnim ciklusom.

 32. Projektni ciklus • Način na koji se projekti planiraju, provode, prate i procjenjuju. • EK je 1992. g. prihvatila UPC kao skup alata za izradu i upravljanje projektima. • UPC naglašava konzultacije i uključenost korisnika u donošenje odluka. • Ključni alat za UPC je logička matrica.

 33. Faze projektnog ciklusa

 34. 1. Programiranje • Analiza situacije na nacionalnoj i sektorskoj razini: • Koje su potrebe? • Koji se projekti već provode? • Koji su nacionalni i donatorski prioriteti? • Tko su nam mogući partneri?

 35. 2. Identificiranje • Procjena potreba u zajednici • Analiza dionika • Analiza problema • Analiza ciljeva • SWOT analiza

 36. 3. Formuliranje • Detaljna razrada projekta: • Definiranje ciljeva i ciljane skupine/korisnika • Razrada aktivnosti i rasporeda provedbe • Raspodjela odgovornosti među partnerima • Određivanje načina provedbe monitoringa i evaluacije • Priprema proračuna

 37. 4. Provedba • Provedba projektnih aktivnosti: • Planiranje provedbe aktivnosti • Praćenje uspješnosti provedbe aktivnosti/pružanja usluga (utjecaj na korisnike/ciljanu skupinu) • Redovni sastanci s partnerima • Praćenje potrošnje sredstava

 38. 5. Evaluacija i revizija • Evaluacija: • Procjena učinka projekta • Koristi se za planiranje i pokretanje novih projekata • Revizija: • Odnosi se na potrošnju sredstava sukladno zahtjevima donatora, nacionalnim zakonima i sl.

 39. Financiranje • U prijašnjim UPC teorijama predstavljalo je posebnu fazu. • Odnosi se na pripremu plana i provedbu aktivnosti u svrhu prikupljanja sredstava za uspješnu provedbu projekta. • Da li se slažete da je ova faza i dalje važna?

 40. Logička okvir/matrica Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) Praćenju provedbe i vrednovanju projekta

 41. Redoslijed popunjavanja logičke matrice 2 8 9 1 10 11 7 4 12 13 6 3 5

 42. Intervencijska logika Odozdo prema gore, čita se: AKO su provedene aktivnosti (Activities), moguće je proizvesti rezultate; AKO su rezultati (Results) proizvedeni, ostvarit će se svrha projekta; AKO je svrha (Purpose) postignuta, projekt će doprinijeti ostvarenju općeg cilja (Overall Objective). Tu logiku dopunjavaju pretpostavke!

 43. Pretpostavke kao dio vertikalne logike matrice Ako su provedene aktivnosti ipretpostavke ostvarene, ostvarit će se rezultati... Opći cilj + Svrha Pretpostavke + Rezultati Pretpostavke + Aktivnosti Pretpostavke Preduvjeti

 44. Stablo ciljeva i referentni brojevi OPĆI CILJ SVRHA Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4 Rezultat 5 Aktivnost 4.1. itd. Aktivnost 1.1. Aktivnost 1.2. Aktivnost 1.3. Aktivnost 2.1. Aktivnost 2.2. Aktivnost 2.3. Aktivnost 2.4. itd. itd. itd.

 45. Obrazac prijave/Grant Application Form • Pruža konkretne smjernice koje treba pratiti • Ne izbjegavati pitanja koja nam se ne sviđaju • Paziti na ograničenja u pogledu broja stranica i ne mijenjati obrazac

 46. Obrazac prijave/Grant Application Form • Narativni dio ima 2 dijela: A. Concept Note (popunjavamo ga na kraju) B. Standardni obrazac za prijavu (+sažetak)

 47. 1.4. Sažetak (max 1 str.) • Piše se na kraju (prije Concept Note) • Target group – ciljana grupa (direktan, pozitivan utjecaj) • Final benficiaries – konačni korisnici (dugoročna korist od provedbe projekta)

 48. 1.5. Ciljevi (max 1 str.) • Opći • Specifični • Budite realni • 1 opći = 3 specifična

 49. 1.6. Relevantnost akcije (max 3 str.) • Predstaviti analizu problema. • Koja je ciljana skupina/skupine? Koliko osoba obuhvaća? Što o njoj možete reći? • Tko su krajnji korisnici i koliko će ih otprilike biti? Što o njima možete reći? • Koje od navedenih problema i potreba ciljane skupine će projekt rješavati? • Zašto je projekt potreban na vašem području (u vašoj općini, gradu, županiji regiji, državi)? • Zašto je projekt potreban ciljanoj skupini i krajnjim korisnicima? • Kako će projekt riješiti njihove probleme? • Prikažite na koji je način projekt u skladu s ciljevima i prioritetima natječaja istaknutim u Smjernicama za prijavu.