1 / 23

Základy radiačnej chémie

Základy radiačnej chémie. Roman Jakubčo 3.D. Štruktúra atómu. Názor, podľa ktorého látková forma hmoty je súbor molekúl a atómov sa všeobecne prijal až koncom 18. storočia.

yoland
Télécharger la présentation

Základy radiačnej chémie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základy radiačnej chémie Roman Jakubčo 3.D

 2. Štruktúra atómu • Názor, podľa ktorého látková forma hmoty je súbor molekúl a atómov sa všeobecne prijal až koncom 18. storočia. • Objav prírodnej rádioaktivity a neskôr umelej premeny prvkov si vynútil zásadnú revíziu vtedajších názorov o stavbe atómov. • Experimenty potvrdili predpoklad, že atóm nie je jedinou časticou, ale súborom častíc. • Vytvoril sa preto nukleárny model atómu, podľa ktorého sa atóm skladá: • z rozmerovo malého, elektricky kladne nabitého jadra • z obalu, elektricky záporne nabitých častíc - elektrónov, ktoré obklopujú atómové jadro

 3. Atómovéjadro • Atómové jadro je centrálna časť atómu • Je to kvantovo-mechanická sústava jadrových častíc – nukleónov • Nukleóny sú v jadre navzájom viazané vnútrojadrovými silami • Základnými formami nukleónov sú elektricky kladne nabité protóny a elektricky neutrálne neutróny • Nuklid je označenie druhu atómov definovaných určitým zložením a štruktúrou jadra • Polomer atómového jadra má hodnotu okolo 10-15 m a jeho hodnota len veľmi nepatrne závisí od prvku

 4. Charakteristika a druhy nuklidov • Vlastnosti nuklidov určuje počet, druh a vzájomné zoskupenie nukleónov v atómovom jadre • Charakteristika nuklidu sa udáva pomocou: • protónového čísla (Z) • nukleónového čísla (A) • neutrónového čísla (N) • izotopového čísla (I)

 5. v atómovom jadre platí vzťah: A = Z + N • Symbolika nuklidov je založená na ich charakterizovaní pomocou protónového a nukleónového čísla

 6. Nuklidy sa rozdeľujú na: • stabilné • rádioaktívne • labilné • metastabilné • Stabilitu atómového jadra určuje pomer počtu jeho neutrónov k počtu protónov • Pri ľahkých prvkoch je tento pomer blízky jednotke a so stúpajúcim protónovým číslom prvku sa posúva v prospech neutrónov • Oblasť stálych atómových jadier je pomerne úzka. • Atómové jadrá s väčším relatívnym nadbytkom protónov alebo neutrónov sú nestále

 7. Jadrové žiarenie • Takmer každý dej jadrovej premeny je spojený s vysielaním častíc alebo fotónov z atómového jadra. • Má pôvod v atómovom jadre a všeobecne sa nazýva jadrovým žiarením. • Rádioaktívne ( alfa-, beta-, gama- ) žiarenie • K druhom jadrového žiarenia patrí okrem rádioaktívneho žiarenia ďalej: • deuteronové žiarenie • neutrónové žiarenie • protónové žiarenie

 8. Jadrové žiarenie sa môže klasifikovať aj z hľadiska jeho charakteru na: • korpuskulárne • elektromagnetické • Podľa hmotnosti častice sa rozdeľuje korpuskulárne žiarenie na: • ľahké- negatróny, pozitróny • stredné - protóny, neutróny, deuteróny, alfa-častice • ťažké - urýchlené ióny a štiepne jadrové trosky • Elektromagnetické žiarenie je zastúpené gama-žiarením

 9. Alfa - žiarenie • Ťažké atómové jadrá ( A > 170 ) sú nestále a emitujú častice alfa. • Alfa častica je vlastne atómové jadro hélia, má teda dva kladné náboje. • Odchyľuje v silnom elektrickom a magnetickom poli. • Dosah žiarenia a pohybuje sa od 1 cm do 10 cm.

 10. Beta - žiarenie • Je charakterizované emisiou negatrónu alebo pozitrónu z atómového jadra, prípadne zachytením elektrónu jadrom v spojitosti so stabilizáciou nuklidu • Nastáva vtedy, keď je relatívny nadbytok neutrónov, čiže nedostatok kladného náboja v jadre, alebo relatívny nadbytok protónov, teda nadbytok kladného náboja jadra • Jadro môže dosiahnuť vyšší stupeň stability vnútorným preskupením svojich nukleónov • Preskupenie sa môže približne vysvetliť vzájomnou premenou nukleónov - prechodom neutrónového stavu na protónový stav

 11. negatrónová premena: n  p + e- • pozitrónová premena: p  n + e+ Vzájomná vnútrojadrovánukleónová premena má ešte jeden variant • zachytenie elektrónu: p + e-  n

 12. Pohybuje sa takmer rýchlosťou svetla. • Má nižšiu ionizačnú energiu ako žiarenie alfa, častice sa vyznačujú doletom: • niekoľko decimetrov (podľa energie), vo vzduchu • niekoľko milimetrov v  tkanive • zastavuje ich tenká kovová vrstva. • Pre živý organizmus je nebezpečné pri vnútornej kontaminácii a pri ožiarení pokožky

 13. Gama - žiarenie • Atómové jadro sa zbavuje zvýšku energie vyslaním elektromagnetického žiarenia, ktorého energia zodpovedá práve rozdielu dvoch energetických hladín • Energetické kvantá tohto elektromagnetického žiarenia sa nazývajú gama-fotóny a žiarenia gama-žiarenie. • Gama-fotón sa vyžiari takmer súčasne s jeho alfa alebo beta-premenou • V elektrickom poli sa žiarenie gama nevychyľuje a môže prenikať v závislosti od svojej energie aj niekoľko dm hrubými kovovými platňami. • Na jeho zachytenie sú najvhodnejšie ťažké kovy (Pb) a tiež betón

 14. Radiačné veličiny a jednotky • Aktivita- vyjadruje podiel stredného počtu rádioaktívnych premien a časového intervalu. • Jednotkou je počet jadrových rozpadov za sekundu Becquerel (Bq). • Používa v rôznych variáciách v závislosti od posudzovania aktivity: • hmotnosti latky (Merná aktivita - Bq / kg) • objemu latky (Objemová aktivita - Bq / m3 ) • plochy (Plošná aktivita - Bq / m2) • Aktivita rádionuklidu A(t) klesá s časom t podľaexponencialného zákona: • a veličina ln2/ λ sa nazýva čas polpremeny T1/2 rádioaktívneho nuklidu

 15. Základnou jednotkou popísujúcou účinok žiarenia je dávka D - Gray [Gy]. • dávkový ekvivalent H - Sievert[Sv]. • Dávkový ekvivalent je súčin dávky a akostných faktorov žiarenia H = D .Q .N [Sv] • efektívny dávkový ekvivalent Hef - Sievert [Sv] Hef = H .wT [Sv] • Preprácu v prostredíionizujúcehožiareniasúdôležité údaje o intenzitežiarenia • Pretoboli zavedené veličiny dávkový príkon (Gray/sekunda - Gy.s-1) a príkon dávkového ekvivalentu (Sievert/sekunda - Sv.s-1)

 16. exa E 1018 • peta P 1015 • terra T 1012 • giga G 109 • mega M 106 • kilo k 103 • mili m 10-3 • mikro 10-6 • nano n 10-9 • piko p 10-12 • femto f 10-15 • atto a 10-18

 17. Prírodná rádioaktivita • Prírodné rádionuklidy, ktoré sa nachádzajú v našom životnom prostredí môžeme podľa pôvodu rozdeliť do troch skupín: • kozmogénnerádionuklidy (14C, 3H, 7Be, 22Na ), • primordiálne(pôvodné) rádionuklidy (238U, 235U, 232Th, 40K, 87Rb ) • sekundárne rádionuklidy, vznikajúce z primordiálnychrádionuklidov, ktoré tvoria premenové rady. • Posledné dve skupiny sú terestriálne. • Ak sa mení rádionuklid na ďalší rádionuklid, potom sa prvý z nich nazýva materským a druhý dcérskym

 18. Obr.1 – Uránový rad

 19. Všetky nuklidy so Z > 83 sú rádioaktívne • Sú to 232Th,235U, 238U a v stopových množstvách 244Pu. • Ich alfa, beta a gama aktivita tvorí najvýznamnejšiu zložku rádioaktivity prírodného pozadia. • 226Ra sa nachádza vo všetkých horninách • Členmi premenových radov sú aj izotopy radónu,219Rn, 220Rn a 222Rn • Vzhľadom na svoj čas polpremeny je najvýznamnejší 222Rn, ktorý sa dostáva aj do vyšších vrstiev atmosféry. • Jeho dlhožijúce produkty premeny 210Pb,ako aj 210Bi a 210Po sa ako dôsledok difúzie nachádzajú vo všetkých rezervoároch prírodného pozadia.

 20. V oblasti Z ‹ 83 z hľadiska rádioaktivity prírodného prostredia je najvýznamnejším rádionuklidom40K. • 40K predstavuje dôležitú zložku prírodnej rádioaktivity zemskej kôry a vôd oceánov. • K dávke človeka z prírodného pozadia prispieva taktiež ľudská činnosť. • Prírodné rádionuklidy sa nachádzajúce v zemskej kôre. Našli si cestu k človeku spaľovaním uhlia a iných fosílnych palív, hnojív obsahujúce fosfáty, stavebný materiál.

 21. Záver • Zo zistených údajov teda vyplýva, že ionizujúce žiarenie a rádioaktívne látky sú neoddeliteľnou zložkou nášho životného prostredia. • Žiareniu sme neustále vystavení s mizivou možnosťou ho obmedziť. • Priemerná dávka z prírodného pozadia sa pohybuje medzi 2-3 mSv.r-1. • Berúc do úvahy uvedené zdroje medzinárodne doporučený limit je 5 mSv.rok-1na obyvateľa. • Jeho prekročenie za normálnych podmienok je prakticky nemysliteľné.

 22. Ďakujem za pozornosť

More Related