Download
oracle forms n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oracle Forms PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oracle Forms

Oracle Forms

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oracle Forms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oracle Forms Monika Vajsová

 2. Časti Oracle Forms • Form Builder • návrh a tvorba formulárov • Form Compiler • kompilácia formulárov • Forms Runtime • spustenie skompilovaného formulára

 3. Prostredie Form Builder

 4. Formulár Typy modulov Typy triggrov Časti formulára Objekty

 5. Windows 1 Canvas 1 Canvas 2 Layout Wizard Items Items Block A Block B Columns Columns Data Block Wizard View Table Database

 6. Typy položiek • Text Item • Display Item • Calculated item (sumary, formula) • Display item • List Item • Poplist – akceptuje aj užívateľom zadané hodnoty • Tlist – ak je zoznam hodnôt väčší ako definovaná položka, automaticky sa zobrazí Scroll Bar • Combo Box – výber len z definovaných hodnôt • Radio Group • Check Box • Push Button

 7. Dátové bloky a položky

 8. Master – Detail 1

 9. Master – Detail 2

 10. Master – Detail 3

 11. Master 1 – Master 2 - Detail Master Master 2 Detail

 12. Ukazka

 13. Typy Canvasov • Content –základné • Stacked - spoločné • Tab - záložky • Verticaltoolbar • Horizontaltoolbar

 14. Content Canvas

 15. Stacked Canvas Stacked canvas Content canvas 1 Content canvas 2

 16. Tab Canvas

 17. Record group, LOV a Text Item

 18. Formulár a LOV

 19. Form Builder Triggers

 20. Úrovne vykonávania triggrov • Form level • The trigger belongs to the form and can fire due dto events across the entire form • Block level • The trigger belongs to a block and can only fire when this block is the current block • Item level • The trigger belons to an individual item and can only fire when this item is the current item

 21. Typy triggrov • Key– • Fires in place of the standard action of a function key • On- • Fires in place of standart processing (used to replace or bypass a process) • Pre- • Fires on an event that occurs just before an action (for example, before a query is executed) • Post- • Fires just after an action (for example, after a query is executed) • When- • Fires in addition to standard processing (used to augment functionality)

 22. Hierarchia vykonávania triggrov • Defaultne sa vykonáva trigger na najnižšej úrovni, pre ktorú je trigger definovaný • Vykonávanie je možné zmeniť nastavením execution hierarchy, čo je vlastnosť triggra: • Override (default) – vykoná sa len trigger na najnižšej úrovni voči kurzoru • After – po vykonaní triggra sa spustí ten istý trigger na najbližšej vyššej úrovni • Before – pred vykonaním triggra sa spustí ten isty trigger na najbližšej vyššej úrovni

 23. Premenné a syntax • :block_name.item_name :block3.meno := ’Monika’; • :GLOBAL.variable_name Select sysdate into :Global.dnes From dual; • :SYSTEM.variable_name If :System.mode =’NORMAL’ then ok_to_leave_block := TRUE; End if; • :PARAMETER.parameter_name If :PARAMETER.starting_point = 2 then BO_BLOCK(‘Block2’); End if; • Local_variable_name meno := ’Monika’;

 24. Message, Alert • Message • Message level (0-25 je možné potlačiť) • Text • Message(’Execute Query’); • Alert • Style – stop, caution,note • Text • Button 1-3 • Selected_button := SHOW_ALERT(’alert_name’);