Download
nmi bedriftspool seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked troms 26 08 08 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08

NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08

94 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NMI bedriftspoolSeniorens plass i fremtidens arbeidsmarkedTromsø 26.08.08 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk

 2. Hvem står bak SSP LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og NAV

 3. www.seniorpolitikk.no www.vinnvinn.org

 4. BEFOLKNINGSUTVIKLING

 5. 62-åringer Kilde SSB 2005

 6. 60-69 år 20 -30 år Målgruppe AFP Skoleungdom og studenter 65-69 år 60-64 år 20-24 år 45-49 år 25-29 år 50-54 år 40-44 år 39367 55385 24446 26083 55-59 år 101251 20224 58020 30-34 år 35-39 år 6960 -36176 -42256

 7. 10% reduksjon av sykefravær utgjør ca 17.500 årsverk • Heving av avgangsalder med ½ år utgjør anslagsvis 25 – 30.000 årsverk

 8. Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

 9. Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

 10. Begrepsmodning • Hvordan få til en god seniorpolitikk hvis ingen vil være senior? • Fra ”de andre” til ”oss selv”, endring i bruken av seniorbegrepet • Kulturendring, holdningsendring, krever tid og rom for refleksjon Kilde: AFI / A I Hilsen

 11. Språk og sånn…. Restarbeidsevne … Forgubbing… Gått ut på dato… Seniluka… Alzheimer light Det er ikke sikkert det alltid er vondt ment, men språk skaper assosiasjoner. Språk skaper holdninger.

 12. Nytt språk: • Verdiskapning • God virksomhetsøkonomi • Muligheter • Utvikling • Faglig og personlig vekst • Endringskompetanse • Realkompetanse • Mentor / veileder / inspirator • Være med i framtidsplanene • Forventninger / krav

 13. Konkrete tiltak: • Seniorsamtale / Milepælsamtale • Studiefond for seniorer • Ekstra fridager / feriedager • Kortere arbeidstid • Hjemmekontor • Hospitering • Redusert stilling med full lønn • Bonusordninger • Senior rådgiver / seniorkonsulent • Prosjekt / prosjektledelse • Veiledningsarbeid • Kombinasjon arbeid / pensjon • Fysisk trening i arbeidstiden • Lettere arbeidstidsordninger • Sabbatsordninger • Mentorskap • Fadder- og veiledningsordninger • Tilrettelegging • Etter- og videreutdanning • Seniorinstruktør • Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser.

 14. Seniorpolitikk – et skifte? • Fra et arbeidsevneperspektiv • Fokus på helse, tilrettelegging og målinger • Til et ressursperspektiv • Kompetanseperspektiv • Seniorer som en ressurs i/for arbeidslivet • Seniorpolitikk er utviklingsarbeid Kilde: AFI / A I Hilsen

 15. Seniorpolitikk • Et seniorperspektiv i alle tiltak, eks: personalplanlegging, kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, karriereplanlegging. Tiltak i seinkarrieren: • Kortere arbeidstid • Lettere arbeid • Bonusordninger • Redusert stilling med full lønn • Tilrettelegging

 16. Når er det særlig viktig med et seniorperspektiv • Ved omorganiseringer • Ved nedbemanning • Ved organisasjonsutvikling • Ved kompetanseutvikling • Ved innføring av ny teknologi • Den årlige medarbeidersamtalen

 17. Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. • Ledelse • Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid • Kompetanse • Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring • Fjerne myter

 18. Sluttrapport fra livsfaseprosjekt i trydgdeetaten(NAV)”Fortell meg at jeg er ønsket!”AFI-rapport 2 / 2006 Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: • 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder. • 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket. • 34 %: Utvikling av kompetanse. • 34 %: Fleksibel arbeidstid.

 19. Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere i arbeidslivet 2007

 20. Seniorenes sterke sider • Sosialkompetanse: • Menneskekunnskap • Konflikthåndteringsevne • Uttrykksevner • Lederevner • Problemkompetanse: • Problemløsningsevne • Vurderingsevne • Refleksjonsevne/selvrefleksjon • Helhetstenkning • Taus kunnskap • Strategisk tenkning • Modenhet • Ansvarlighet • Interesse • Verdier

 21. Myter om eldre arbeidstakere 1. Vanskelig for å lære noe nytt Fakta:- Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder- Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer- Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger- Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitetFakta:- Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder- Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

 22. Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta:- Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4 Eldre er lite produktive Fakta:- Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

 23. Seniorenes eget ansvar

 24. Tafjord Kraft Start ved 55 års alderen - hva skjer da? • Oppretter fellessamling, kalt seniorforum • tilpasset aldersgruppen ”senkarriere” • Gjennomføres en gang per år • gir informasjon om pensjonsordning, hva arbeidslivssenteret kan tilby, samt andre relevante tema • Målet er • å motivere den enkelte til å jobbe lengst mulig • informere om ”tiltakene” som vil bli tilbudt etter hvert • få frem at den enkelte er en viktig ressurs

 25. Tafjord Kraft Situasjonen i de enkelte selskap • Enkelte fortsetter som før • Enkelte ønsker å fortsette, men selskapet er best tjent med at den ansatte får omdefinert sine arbeidsoppgaver • Oppgavene har gradvis falt bort eller er overtatt av andre • arbeidstakeren motiveres til å kunne fortsette i en annen meningsfull jobb hvor evner og kunnskap kommer til sin rett • Noen ønsker å gå av med AFP

 26. Tafjord Kraft Mulige tiltak fra fylte 63 år • Få tilrettelagt arbeidsinnhold og arbeidsforhold • Tilby annet nyttig og meningsfylt arbeid • Unngå belastningslidelser og andre helseplager • Skaffe hensiktsmessig utstyr og materiell • Slippe vakter, overtid, mv. • Dataopplæring • Retrett-stillinger for bl.a. eldre ledere • Kurs i forberedelse til pensjonsalder m/ledsager fra 63 år • Generelt og spesielt lønnstillegg (uten pensjonsopptjening) • Nedtrapping (ulike modeller kan velges)

 27. Tafjord Kraft Generelle forhold • I spesielle situasjoner kan arbeidsgiver i tillegg ta initiativ til å tilby ytterligere økt lønn på inntil 10 % til en ansatt i denne aldersgruppen. • Dette vil eventuelt gjelde for få personer (spisskompetanse som er vanskelig i finne i markedet). • Som hovedregel skal avtalt alternativ i seniortiltakene følges avtaleperioden ut. • Det er kun helt spesielle forhold som kan medføre at avtalt tiltak skal kunne endres i avtaleperioden.

 28. Stor medieomtale

 29. Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere 2007