1 / 32

Hardware 1. přednáška

Výpočetní technika II. Hardware 1. přednáška. Základní principy. Cíle předmětu. Seznámit se s fyzikálními principy práce technických komponent počítače (především PC) Seznámit se s moderními technologiemi v oblasti HW

zihna
Télécharger la présentation

Hardware 1. přednáška

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výpočetní technika II Hardware1. přednáška Základní principy

 2. Cíle předmětu • Seznámit se s fyzikálními principy práce technických komponent počítače (především PC) • Seznámit se s moderními technologiemiv oblasti HW • Seznámit se s hlavními kvalitativními a výkonnostními parametry HW komponent • Naučit se posuzovat a vybírat HW komponenty pro konkrétní účely

 3. Struktura předmětu • Přednášky • logické obvody • procesory • paměti • sběrnice • vstupně-výstupní zařízení • úvod do počítačových sítí • Cvičení • Excel (6 cvičení) • tématika z přednášek (3 cvičení) • obhajoby semestrálních projektů (3 cvičení)

 4. Ukončení předmětu • Zkouškou. Podmínky jsou • odevzdaný a obhájený semestrální projekt, • zkoušková písemka.

 5. Informační zdroje • Veselý, A.: Výpočetní systémy II. Praha: ČZU, 2002. ISBN 80-213-0557-6. • Tichý, M.: Základy obvodové elektroniky http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/ • Brandejs, M.: Výpočetní systémy http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/AP/ • Peterka, J.: Archiv článků a přednášek. http://www.earchiv.cz • seriál Číslicová technikahttp://www.iabc.cz/pages/serial_cislicova.html • http://www.svethardware.cz • http://www.zive.cz • http://technet.idnes.cz/

 6. Počítač • Definice: Počítač je stroj na automatické zpracování dat podle předem připraveného programu. • Období vzniku: přelom 30.–40. let20. století (Konrád Zuse, Německo) • Další vývoj: USA 40. léta 20. století, významný vliv matematika Johna von Neumanna – mnohé jeho principy platné dodnes

 7. Elektromagnetické relé (spínací) • 1 – cívka, 2 –jádro z magneticky měkké oceli, 3 – pohyblivá kotva, 4 – pružné kontakty, 5 – místo připojení ovládaného zařízení

 8. Elektromagnetické relé (rozpínací)

 9. Relé

 10. Elektronka (vakuová trioda)

 11. Fyzikální principy • Elektrický proud – proud volných elektronů • Kovy jsou dobré vodiče – obsahují hodně volných elektronů • Při rostoucí teplotě vodivost kovů klesá – vzrůstá odpor • Izolanty – látky, kde jsou všechny elektrony vázány pevně k jádru

 12. Polovodiče • Polovodiče – při nízké teplotě mají vlastnost izolantů, s rostoucí teplotou odpor klesá • Důležité prvky a sloučeniny – Ge, Si, Se, oxid měďnatý • Jsou nezbytné pro přechod od elektronek k tranzistorům – tedy pro miniaturizaci

 13. Krystal Germania • Všechny atomy se snaží spojit tak, aby zaplnily valenční vrstvu • U germania – 8 elektronů – 4 vlastní a 4 cizí • Tedy všechny elektrony jsou vázané (izolant) Ge Ge Ge - - - - - - - - - - Ge Ge Ge - - - - - - - - - - Ge Ge Ge - - - -

 14. Vodivost polovodičů • Při normální teplotě se občas nějaký elektron uvolní a pohybuje se mřížkou (volný) • Po něm zbude prázdné místo (díra) • Díra má kladný náboj, elektron záporný • Po zahřátí se uvolňování elektronů zrychluje – vlastní vodivost polovodičů (malá)

 15. Přimícháním arsenu, který má ve valenční vrstvě 5 elektronů bude 1 elektron přebývat Pohybem volných elektronů vzniká elektron. vodivost Další dárci (donoři): fosfor, antimon Polovodiče typu N – + Ge As Ge - - - - – + - - - - - - - Ge Ge Ge - - - - - - - - - - - As Ge Ge - - - -

 16. Přimícháním india, které má 3 valenční elektrony, bude1 elektron chybět Pohybem volných elektronů vzniká děrová vodivost Další příjemci (akceptoři): bór, galium Polovodiče typu P – + Ge In Ge - - - - – + - + - - - - Ge Ge Ge - - - - - - - - - + Ge Ge In - - - -

 17. Přechod NP • Zapojíme-li polovodiče N a P vedle sebe, vznikne přechod NP • Po připojení kladného pólu na P a záporného na N je NP přechod v propustném stavu • Opačně je v nepropustném stavu, protéká jen zbytkový proud • Toto je princip polovodičové diody

 18. Zapojení přechodu NP Zapojení přechodu PN v propustném směru: P N - - + + + – - - + + - - - + + - + proud protéká + –

 19. Zapojení přechodu NP Zapojení přechodu PN v nepropustném směru: P N - + - – + + - + - - - + - + + - + proud neprotéká(pouze zbytkový – závěrný) – +

 20. Bipolární tranzistor • Tranzistor se skládá ze tří polovodičových vrstev • Horní vrstva – kolektor, střední – báze a dolní – emitor • Vznikají dva NP přechody – kolektorový a emitorový • Známe NPN (kladné napětí na kolektoru) a PNP (záporné) • Proč bipolární? Protože přenosu elektronů se účastní oba typy polovodičů, tedy P i N

 21. Zapojení bipolárního tranzistoru + • Propojení kolektoru a emitoru nelze – jeden NP přechod bude neprůchozí • Tranzistor působí jako zesilovač k N - - - - - + + - - b P - + + + + + + - - - N e - - -

 22. Hlavní nevýhoda bipolárního tranzistoru • Neumožňuje integrovat větší množství tranzistorů na jediném čipu, neboť generované Jouleovo teplo by miniaturní čip nebyl schopen odvést

 23. Unipolární tranzistor

 24. Unipolární tranzistor • Typ FET (field effect transistor) – tranzistor řízený polem • Je již plnohodnotnou náhradou elektronky • Umožňuje vyšší koncentraci prvků na menší ploše • Proč unipolární? Protože přenosu elektronů se účastní pouze jeden typ polovodiče, tedy buď jen P nebo jen N

 25. Tranzistory MOSFET • MOS (metal, oxid, semiconductor) – kov, oxid, polovodič • Základem je křemíková deska s vodivostí N (báze). V destičce vytvořeny dvě oblasti s vodivostí P (emitor a kolektor) • Nosičem elektrického proudu – díry • Jde o technologii používanou v moderních počítačích

 26. Tranzistor MOSFET

 27. Integrovaný obvod • Uloženo více prvků (i různých typů) na jedné polovodičové destičce • Výhody použití IO většinou vyplývajíz miniaturizace • Integrace také snižuje množství obalů (dříve většinou jeden na každou součástku) • Velikost je ovlivněna technologií

 28. Integrované obvody

 29. Hierarchie IO • SSI (Small Scale Integration) – malá integrace – několik málo prvků • MSI (Medium...) – střední integrace <500 • LSI (Large...)– rozsáhlá integrace – od 500 do 20000 prvků • VLSI (Very Large...)– nad 20000 prvků na destičce – všechny mikroprocesory • ULSI(Ultra Large...)– v současnosti, řádově milióny prvků

 30. Tištěný spoj • Polovodičové prvky potřebují způsob, jak budou přijímat a odesílat signály • Tedy musí být nějak propojeny dohromady – logicky i fyzicky • Na spojování mohou být použity dráty, ale prakticky to nelze kvůli jejich velikosti a množství • Tištěný spoj umožňuje propojení prvků vodivými měděnými cestami (i v několika vrstvách)

 31. Tištěný spoj

More Related