html5-img
1 / 42

Organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020

Organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 -. Martyna Sawicka

zlhna
Télécharger la présentation

Organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

 2. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Budżet Programu: 4,4 mld EUR 2

 3. Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 1. Rynek pracy 2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna 3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 4. System ochrony zdrowia 5. Dobre rządzenie 6. System edukacji 7. Szkolnictwo wyższe 8. Osoby młode 3

 4. Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Pomoc techniczna 4

 5. Priorytet I Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Cele szczegółowe: 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych. 5

 6. Priorytet I Osoby młode na rynku pracy • Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: • Bank Gospodarstwa Krajowego, • Powiatowe Urzędy Pracy, • Ochotnicze Hufce Pracy, • partnerzy społeczno – gospodarczy, • organizacje pozarządowe, • niepubliczne agencje zatrudnienia. • Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą: • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż bez pracy, • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 6

 7. Przykładowe typy projektów: Treningi aktywnego poszukiwania pracy dla ludzi młodych, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnoza wiedzy, opracowanie indywidualnych planów działania; Staże; Szkolenia; Przygotowanie zawodowe; Dofinansowanie studiów podyplomowych; Dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji; Pożyczka szkoleniowa; Udzielanie pożyczek na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 8. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8 • Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.8 będą: • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, • Organizacje pozarządowe. • Cel szczegółowy: • 1. Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy. • Przykładowe typy projektów: • Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej • samej wartości; • 2. Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na poziomie legislacyjnym, w tym przygotowywanie projektów zmian aktów prawnych; • 3. Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia (np. programy wspierające przy wyborze ścieżki kariery zawodowej, programy promujące równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych); • 4. Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci. 8

 9. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji • PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10 • Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.10 będą: • Minister właściwy ds. zdrowia, • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • Podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze), • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, • Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej, • Publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+. 9

 10. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji • Cel szczegółowy: • Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy. • Przykładowe typy projektów: • Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. • Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. • 3. Upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. 10

 11. PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.11 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.11 będą: • Minister właściwy do spraw pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. Cel szczegółowy: • Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie do systemowych zmian w polityce rynku pracy. • Zwiększenie jakości kształtowania polityki państwa w obszarze rynku pracy. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 11

 12. Przykładowe typy projektów: • Opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy. • Opracowywanie, testowanie i wdrażanie standardów i modeli w zakresie modernizacji struktur organizacyjnych instytucji rynku pracy oraz instytucji, którym zlecane są usługi aktywizacyjne. • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy m.in. poprzez opracowanie programów szkoleń dla PSZ, szkolenia, kursy, uzupełnienie wykształcenia. • Stworzenie systemu oceny i monitorowania efektywności usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia. • Wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej polityki rynku pracy. • Opracowanie i testowanie oraz wdrożenie narzędzi do monitorowania w zakresie rozwiązań funkcjonujących na rynku pracy. • Monitorowanie efektywności instrumentów rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych grup na rynku pracy. 12

 13. PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą: • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, • Pełnomocnik rządu ds.. Równego Traktowania, • Pełnomocnik Rządu ds.. Osób Niepełnosprawnych, • Centralny Zarząd Służby Więziennej, • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, • Organizacje pozarządowe. Cel szczegółowy: • Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy. • Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. • Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. • Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 13

 14. Przykładowe typy projektów: • Zbudowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania jakości (w tym skuteczności, efektywności, trafności) polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa. • Badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego. • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in.. Szkolenia, specjalizacje, studia, podyplomowe, samokształcenie, superwizja, doradztwo) oraz kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w ramach innych polityk sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem. • Wypracowanie i wprowadzenie narzędzi do oceny i monitorowania jakości usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. • Kompleksowe działania na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy wykształcenia i zatrudnienia społeczności romskiej zgodne z krajowymi strategicznymi ramami na rzecz integracji społecznej Romów. • Monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i spójności w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. • Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. • Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. 14

 15. PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.7 będą: • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego; • Minister właściwy ds. zdrowia; • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; • Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. Cel szczegółowy: 1. Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 2. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 15

 16. Przykładowe typy projektów: Wypracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań i standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Opracowanie standardu kształcenia kadr do opieki nad osobami niesamodzielnymi. Rozwój nowych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży. Badanie efektywności stosowania usług społecznych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projakościowe dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w każdym obszarze opieki zdrowotnej (podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w tym leczenia uzależnień, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej). Poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in. zapotrzebowania na kadry medyczne, infrastrukturę oraz identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej). Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących podmioty lecznicze. 16

 17. PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.8 będą: • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego; • Bank Gospodarstwa Krajowego; • Podmioty ekonomii społecznej. Cel szczegółowy: • Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. Przykładowe typy projektów: • Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej. • Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych. • Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 17

 18. PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą: • Minister właściwy ds. administracji publicznej, Minister właściwy ds. sprawiedliwości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. budżetu, Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą: • pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 18

 19. Cel szczegółowy: 1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. • Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw. • Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. • Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. 19

 20. Przykładowe typy projektów: 1. Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej. Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług. Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania satysfakcją klienta. Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne). Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. 20

 21. Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju • PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.2 • Potencjalnymi beneficjentami w PI 10.2 będą: • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, • Minister właściwy ds. zdrowia, • Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. • Cel szczegółowy: • Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. • 2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju. • 3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego. • 4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach. • 5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków. • - Brak działań bezpośrednio skierowanych do organizacji pozarządowych - 21

 22. Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH: 1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH, 2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ, 3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. 22

 23. PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH 1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH Cel szczegółowy: Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych. • Przykładowe typy projektów: • Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki. • Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. • Potencjalnymi beneficjentami będą: • Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz • kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczno-gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne, Indywidualne osoby. 23

 24. PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH • 2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ Cel szczegółowy: • Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. • Przykładowe typy projektów: • Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. • Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing. • Potencjalnymi beneficjentami będą: • Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne. 24

 25. PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH 3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Cel szczegółowy: Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi. • Przykładowe typy projektów: • 1. Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. • 2. Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. • 3. Wymiana informacji i doświadczeń. • 4. Równoległe tworzenie nowych rozwiązań. • 5. Wsparcie sieci współpracy. • Potencjalnymi beneficjentami będą: • Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz • kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne. 25

 26. Priorytet V Pomoc techniczna Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez: - zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. 2. Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014–2020 oraz celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: - Instytucje pośredniczące PO WER, - Instytucja Zarządzająca PO WER, - Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą PO WER, - Partnerzy społeczno-gospodarczy, - Organizacje pozarządowe. 26

 27. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Budżet Programu: 8,6 mld EUR 27

 28. Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna 28

 29. Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od (1) fazy badań, poprzez etap (2) prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być (3) transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jedno-stek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych), jednostki administracji publicznej (w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym). Forma wsparcia: dotacja / instrumenty finansowe. 29

 30. Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. • Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: • wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, • kredyt na innowacje technologiczne, • fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, • wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa sektora MSP, fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, fundusz funduszy, koordynatorzy klastrów. Forma wsparcia: instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno-zwrotne) oraz dotacje. 30

 31. Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw • Przykładowe typy projektów: • wsparcie rozwoju otwartych innowacji, • wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, • stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, • rozwój i profesjonalizacja usług IOB, • wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, • wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, • wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, • wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, • promocja turystyczna Polski. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej,w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe. 31

 32. Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie jest skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R. W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr(szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu prac B+R. 32

 33. Przykładowe typy projektów: • finansowanie badań naukowych • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki • wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych • rozwój kadr sektora B+R Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne. 33

 34. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Budżet Programu: 2,3 mld EUR 34

 35. Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet VI Pomoc Techniczna 35

 36. Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/soraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucji zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczeniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Zakłada się, że jednym z elementów interwencji będzie m.in. podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych. Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. 36

 37. Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. W ramach projektów realizowane będą również szkolenia stanowiska podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd 37

 38. Poprawa cyfrowej efektywności urzędów. Wspierane będzie funkcjonowanie administracji rządowej poprzez upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np. polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. 38

 39. Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego. Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego - wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych. Szczególna pomoc będzie ukierunkowana na obszary z zakresu dostępu danych publicznych, zasobów kultury i nauki. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego – wsparcie mające na celu dostarczenie podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Beneficjenci: jednostki naukowe, NGO, przedsiębiorcy. 39

 40. E – integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększania aktywności oraz jakości korzystania z internetu. 1) Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji –wsparcie kierowane w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych społeczności, czemu służyć będą lokalne centra aktywności, oferujące dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Beneficjenci:jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa. 2) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji –celem działania jest wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 40

 41. 3) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych, mające na celu eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Beneficjenci: beneficjent pozakonkursowy. • Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. Celem działania jest wykorzystywanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK do rozwiązywania istotnych problemów społecznych i gospodarczych. Wdrażane rozwiązania mają również na celu podniesienie świadomości społecznej, że zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą służyć do rozwiązywania ww. podmiotów oraz podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw. Beneficjenci: beneficjent systemowy.

 42. Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl 42

More Related