1 / 12

Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties

Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties. Wim Derksen, provincie Noord-Brabant Sessie Schakeldag Infomil, 27 april 2010. Opzet presentatie. Beleving. Aanpak, aansluiting met ultimatum en rest van het traject. Vervolg. Geschiedenis PGS 15.

zoe
Télécharger la présentation

Ervaringen als bevoegd gezag met de PGS 15 blusinstallaties

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ervaringen als bevoegd gezagmet de PGS 15 blusinstallaties • Wim Derksen, provincie Noord-Brabant • Sessie Schakeldag Infomil, 27 april 2010

 2. Opzet presentatie • Beleving. • Aanpak, aansluiting met ultimatum en rest van het traject. • Vervolg.

 3. Geschiedenis PGS 15 • Juni 2005: PGS 15 vervangt CPR 15. • BG: Focus op: wat wijzigt, wat niet. • BN 1: komt een nieuw accreditatie- en certificatiemethodiek. • 10 errata sinds 2005. waaronder 11 december 2008 over voorschrift 4.82.1.

 4. Aanpak (1), Situatieschets 1 • “Dieper duiken”, 2007. Onbekend aantal installaties en situaties. Inventarisatie opstarten. • Al snel bleek: Aanpak oppakken lastig.

 5. Aanpak (2), Situatieschets 2 • Poging opstarten aanpak. Contact met VI. • VI vraagt zich af: waarom pakt bg de handschoen niet op? • PNB aangeschreven VI voor één bedrijf. • Afzonderlijke disciplines doorgronden details/knelpunten niet. • Meedoen met expertmeeting. • Expertmeeting: Wil is er wel bij partijen, maar diversiteit van knelpunten. Hoop voor oplossingen.

 6. Aanpak (3) Ultimatum • Brief minister Cramer en belofte aan de Tweede Kamer. < 1 juli 2010 bg slagen maken. • Wel/niet goedkeurend inspectierapport. Voor 15 maart aan VI. • NB: GS voor 15 bedrijven, 26 opslagen.

 7. Aanpak (4) • Aansluiten bij Ultimatum Cramer. • Eerste stap: opvragen (goedkeurende) inspectierapporten. • Inspectierapport is helemaal achterin het traject van upd, goedkeuring BG, vergunning, handhaving en inspectie. • Voordelen • Niet in allerlei valkuilen. • Zelfde ingang hanteren bij alle bedrijven/installaties. • Na constatering, geen discussie over actie.

 8. Aanpak (5) Stand van zaken bij PNB • 15 bedrijven, 26 installaties. • Alle vergunningen eisen inspectierapport. (cf. PGS 15 of CPR 15-2). • Inspectierapporten: Van 11 inrichtingen afgegeven, van 4 niet of niet van allemaal. • Acties: drie bedrijven: Actie door Toezicht om inspectie te laten plaatsvinden. Eén bedrijf: BN 1 niet geschikt. • Daarnaast drie bedrijven wel inspectierapport, geen certificaat. 1: bedrijf is bezig certificaat te halen. 2: geen Live-test. 3: vooraankondiging dwangsom: < 1 mei inspectierapporten/certificaten met ja-conclusies.

 9. Aanpak (6) • Aanzet is gegeven, doorzetten proces. • Toezicht of repressieve actie. • Onderzoeken oplossingsrichtingen. Goed oplosbaar?/gelijkwaardigheid, kosten/baten. • Certificatie. • Vergunning.

 10. Intermezzo • Resultaten expertmeetings • Partijen gezamenlijk constructief in gesprek. • Concept blauwdruk UPD met concept-aanpassing PGS 15, in 2010 PGS 15 aangepast. • Afbakening reikwijdte inspecties. • Stoffen-site: www.chemiebank.nl • Deskundigheidsbevordering bevoegd gezag. • Helpfunctie Infomil. Nader toelichten/voorbeeld door Infomil.

 11. Vervolg • Aansluiting aanpak op ontwikkelingen • Nieuw voorschrift PGS 15 over UPD. • Nieuw UPD, volgens nieuwe standaard. Betere mogelijkheid nieuw upd voor bestaande situatie. • Meer duidelijkheid over stoffen. • Neuzen van de betrokken partijen meer dezelfde kant op, dus oplossingsgerichter handelen mogelijk. • ===============================================

 12. Conclusie • Meldt de voortgang aan de VI. • Meldt problemen bij je voortgang. • Ga aan de gang, en maak slagen.

More Related