Download
ka pepeke aike o n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ka Pepeke ÿAike ÿO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ka Pepeke ÿAike ÿO

Ka Pepeke ÿAike ÿO

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ka Pepeke ÿAike ÿO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ka Pepeke ÿAike ÿO Used to tell: what something is (This is my book.) what someone is (Kamehameha is the king.) who someone is (Maile is her friend.)

  2. Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe Poÿo: • Tells what someone/something is • ÿO followed by: • kaÿi memeÿa (kähulu) • iÿoa • papani Piko • the subject, who or what • can be: • kaÿi memeÿa (kähulu) • iÿoa • papani • ÿo before all iÿoa and the papani ia ÿAwe • location • starts with ÿami then followed by • kaÿi memeÿa (kähulu) • iÿoa • papani

  3. Pepeke ÿAike ÿO Practice #3 • ÿO ÿoe ka haumäna moloä ma ke kula. • ÿO ka peni ÿulaÿula këia ma ke päkaukau. • ÿO ke kumu ÿömaÿimaÿi këlä ma ÿö. • ÿO koÿu kaÿa ÿäwïwï kënä, e Kuÿulei.

  4. Pepeke ÿAike ÿO Practice #3 • ÿO kekahi pua keÿokeÿo ka puamale. • ÿO ke käne hauÿoli ÿo Kai ma ka hale pule. • ‘O Meali‘i ka wahine kaulana ma Kauaÿi. • ÿO këia ka lä maikaÿi ma Keaÿau.

  5. Pepeke ÿAike ÿO Practice #3 • ÿO kou ÿeke melemele këlä ma koÿu lumi. • ÿO kona ÿïlio lepo kënä ma kou kaÿa ÿöhua.

  6. Unuhi i ka ÿölelo Hawaiÿi • That (near to you) is my yellow pencil. • That (far) is your blue pen on the floor. • He is my pleasant teacher at my school. • Kealoha is the healthy child at home in Maui. • You are the pretty girl, Kanani. • My mother is that (not by you) intelligent woman. • The plumeria is that (by you) yellow flower. • That (near to you) lei is my fragrant lei. • That (not by you) is his fish. • This is your purple book on my desk.