1 / 7

JAPONSKÝ MODEL EKONOMIKY

JAPONSKÝ MODEL EKONOMIKY. Ryšová Magda Holienčin David Kusynová Katka. Obsah. Hlavní politicko-ekonomické a historické daty Japonska Fenomén japonské ekonomiky Japonská ekonomika dnes Negativní body "japonského modelu„ Závěr.

zuriel
Télécharger la présentation

JAPONSKÝ MODEL EKONOMIKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JAPONSKÝ MODEL EKONOMIKY Ryšová Magda Holienčin David Kusynová Katka

  2. Obsah • Hlavní politicko-ekonomické a historické daty Japonska • Fenomén japonské ekonomiky • Japonská ekonomika dnes • Negativní body "japonského modelu„ • Závěr

  3. Hlavní politicko-ekonomické a historické data Japonska • Japonsko „Země vycházejícího slunce“. • Obnovený kontakt se Západem zásadně změnil japonskou společnost– znovuobnovení moci císaře, zrušení feudálního systému. • Po roce 1945 – Japonsko jako konstituční monarchie „Císař je symbol státu a jednoty národa, odvozuje svou moc a postavení od vůle národa, v němž tkví nezávislá moc“.

  4. Hlavní politicko-ekonomické a historické data Japonska II. • Japonsko je označováno jako asijská ekonomická velmoc. • Zaměření zejména na průmysl. • Vzdělaná a disciplinovaná pracovní síla. • Zemědělská ekonomika je velmi subvencovaná a chráněná.

  5. Fenomén Japonské politiky • Jak je možné, že země s obrovskou vnější závislostí, téměř bez přírodních zdrojů, přes všechny zmatky a převraty v posledních dvou desetiletích pořád posiluje svou ekonomickou (tedy i politickou) pozici v globální aréně?

  6. Průmyslová politika poválečného Japonska • Japonsko patří k naprosté špičce ve světovém žebříčku ekonomické prosperity. • Japonsko je všeobecně obávaný konkurent s těžko přístupným vlastním trhem. • Technicky dokonalá produkce. • Japonský úspěch - dílem promyšlené makroekonomické politiky, národní mentalita.

  7. Průmyslová politika poválečného Japonska • Priority průmyslové politiky: • Modernizace ekonomiky. • Automobilový průmysl.

More Related