USHT, avdeling hjemmetjenester - PowerPoint PPT Presentation

usht avdeling hjemmetjenester n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USHT, avdeling hjemmetjenester PowerPoint Presentation
Download Presentation
USHT, avdeling hjemmetjenester

play fullscreen
1 / 25
USHT, avdeling hjemmetjenester
373 Views
Download Presentation
Audrey
Download Presentation

USHT, avdeling hjemmetjenester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. USHT, avdeling hjemmetjenester

 2. Utviklingsprosjekt i hjemmesykepleien

 3. Prosjektet: • Prosjektet går ut på å vurdere det faktiske utførte arbeidsoppdrag i hjemmesykepleien, basert på studenters vurdering. • Tildeling av hjemmesykepleie skjer i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. • Prosjektet er finansiert av utviklingsmidler fra Høgskolene.

 4. Bakgrunn • Oppnå erfaringer knyttet til studenters vurderinger av faktiske utførte tjenester i hjemmesykepleien. • Utgangspunktet for tildeling av tjenester er rettigheter i.f.t. kommunetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Fastsettelse av tid til hjemmeboende blir gjort med utgangspunkt i normtider • Ikke entydig nasjonal minstenorm eller standard • Individuell vurdering i hvert tilfelle • Aktivitetsbasert finansiering fra 2009

 5. Normtider • Utarbeidet i et samarbeid mellom FVE, HSY og byrådsavdelingen (Tove Skaare Hanssen, Kjell Wolf og Per Waardal) • Basert på sykepleie faglig praksis. • Klinisk blikk/faglig skjønn. • Ikke fastlåste tider, men utgangspunkt for individuell tilpasning. • Normtider er viktig for dimensjonering av arbeidsoppgaver, personell og statistikk. • Aktivitets basert finansiering – fra januar 2009.

 6. Normtider fortsettelse • Hjemmesykepleien/FVE legger inn detaljrad for brukers behov for helsehjelp i HSY linje etter Normtid som utgangspunkt • Individuell tilpasning med dokumentering og Iplos registrering i løpet av 14 dager for justering av tid • Bruker som er fullstendig pleietrengende med behov for oppfølging av ernæring og medikamenter vil trenge hjelp x 4-6 inklusiv natt

 7. Aktivitetsbasert finansiering • Inntekt for hjemmesykepleien: Administrasjon pr HSY bruker fra 01.01.11  1943 kr pr mnd HSY får fra 01.01.11 33,50 kr pr besøk HSY fra 01.01.11  344,50 kr pr time Administrasjon pr TRA fra 01.01.11  440 kr pr mnd • Ved besøk av to pleiere får HSY betalt for ett besøk, men tid x 2, det er ikke sikkert at begge pleiere må være tilstedet hele tiden

 8. Bakgrunn forts. • BK: Visjon trygge tilpassede tjenester, dokumentert i styringskort punkt 4. • HDH: målsetting at studenten skal mestre arbeidet selvstendig • HiB: målsetting at studenten har fokus på ledelse og organisering

 9. Formål/hovedmål • Økt fokus i praksis på selvstendige faglige vurderinger. • Mestring av sykepleie i et reelt arbeidsmiljø. • Utvidet helhetsbilde av arbeidshverdagen. • Styrket refleksjon og dialog om samarbeid • Studentene skal få innblikk i grunnlag for finansieringen av tjenesten.

 10. Omfang • 3. års studenter fra HiB og HDH til sammen 20 studenter. (BDH m fra høst 2011) • Kontaktsykepleierne til sammen 20 sykepleiere • Prosjektgruppen til sammen 7 personer I tillegg er det ca 50 personer i hver gruppe

 11. Gjennomføring og aktiviteter • Undervisning fra FVE • Registreringsskjema til studentene som går to forskjellige arbeidslister (fortrinnsvis i to ulike uker) • Evaluering av registrering og resultat med kontaktsykepleier og prosjektgruppen.

 12. Registreringsskjema • Løpenr. 5 siffer • Har du vært hos brukeren før? • Har brukeren IP? • Bruker sin IPLOS score • Beskrivelse av oppdraget • Innvilget tid (minutter) • Faktisk tid (minutter) • Avvik (minutter) • Studentens begrunnelse for eventuelle avvik

 13. Registreringsskjema fortsettelse • Mener du at vedtak er i samsvar med brukerens behov? • Mener du at innvilget tid er i samsvar med brukerens behov? • Hvordan vurderer du beskrevet vedtak og innvilget tid. (begrunn kort svaret)

 14. Plan for gjennomføring • Første dag i praksis (uke1): Kort informasjon om prosjektet og studentenes involvering • FVE har en presentasjon (uke4) om sine arbeidsoppgaver knyttet til hjemmesykepleien dette inkluderer informasjon om vedtak, normtider og ABF • Presentasjon av prosjektet (bakgrunn, hensikt, gjennomføring) for studenter og kontaktsykepleiere (uke5)

 15. Plan for gjennomføring fortsettelse • Gjennomføring av to dager med arbeidslister der studentene analyserer disse (fortrinnsvis en dag i uke 5 og en dag i uke 6) • Felles evaluering med studenter, kontaktsykepleiere, prosjektleder og fagkonsulent (uke 7)

 16. Funn

 17. Funn

 18. Funn

 19. Funn

 20. Funn

 21. Evaluering fra studentene • Tre praksiskull gjennomført pr d.d. – alle svært positive til prosjektet og deltakelsen • God måte å lære på • Bedre overblikk og forståelse for hvor stor andel av faglige vurderinger som ligger bak hvert vedtak og utmåling av tid • Større kunnskap og forståelse for finansiering og ABF

 22. Evaluering fra studentene fortsettelse • Opplevelse av mestring ble trukket frem • Ekstra tid til refleksjon • Prosjektet tilførte nye tanker om hjemmesykepleien • Bedre kunnskap om verkstøy • Bedre forståelse for dokumentasjon og planlegging

 23. Veien videre • Studentbasert prosjekt i praksis, søkt midler til fase 2 med inkludering av BDH og en ny bydel • Ansatte? • Fremme utvikling og kreativitet i tjenesten • Fremme kvalitet på tjenesten, gjennom gode faglige vurderinger • Ønsker å utvikle en praksismodell for hjemmesykepleie praksis