Download
periodeafsluiting financi le boekhouding n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Periodeafsluiting Financiële boekhouding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Periodeafsluiting Financiële boekhouding

Periodeafsluiting Financiële boekhouding

481 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Periodeafsluiting Financiële boekhouding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices

 2. Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen • Doel • De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren. • Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren. • Voordelen Het systeem helpt u bij: • het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen • het documenteren van boekingsgegevens • Belangrijke Processtappen • Dagafsluiting • Maandafsluiting • Jaarafsluiting

 3. Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen • Vereiste SAP Toepassingen • SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 • Gebruikersrollen • Financieel manager • Grootboekaccountant • Financieel manager (Nederland) • Medewerker crediteurenadministratie • Medewerker debiteurenadministratie

 4. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Dagafsluiting Financiële boekhouding • Wisselkoersen actualiseren • Hiaten in de documentnummertoekenning • Dubbel gebruikte factuurnummers • Compact documentjournaal weergeven

 5. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Maandafsluiting Financiële boekhouding (I) • Wisselkoersen actualiseren • Hiaten in de documentnummertoekenning • Dubbel gebruikte factuurnummers • Boekingsperiodes openen en sluiten • Doorlopende boekingen ingeven • Doorlopende boekingen boeken • Batchinputmap uitvoeren • Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening • GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren • Correctieboekingen boeken

 6. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Maandafsluiting Financiële boekhouding (II) • Herwaardering van vreemde valuta’s • Te betalen BTW boeken • Vooraangifte omzetbelasting • Vergelijking documenten/ transactiecijfers • Vorige boekingsperiode sluiten • Renteberekening over saldo • Documentjournaal weergeven • Resultaatrekening

 7. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Jaarafsluiting Financiële boekhouding • Aanmaken van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar • Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen • Saldotransport grootboekrekeningen • Hergroeperen crediteuren en debiteuren • Saldobevestiging debiteuren • Saldobevestiging crediteuren • Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële rapporten • Vorige boekingsperiode sluiten • Documentjournaal weergeven

 8. Procesflowdiagram Proces 1: Dagafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Rapportage Financieel manager Grootboek-accountant Wisselkoersen actualiseren Compact documentjour-naal weergeven Proces-beslissing Hiaten in de documentnummer-toekenning Dubbel gebruikte factuurnummers

 9. 2 4 5 3 6 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (I) Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Boeking Financieel manager Proces-beslissing Proces-beslissing Proces-beslissing Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnum-mertoekenning Correctieboekingen boeken Doorlopendeboekingeningeven Boekingsperiodes openen en sluiten Dubbel gebruikte factuur-nummers Doorlopendeboekingenboeken Herwaardering van vreemde valuta’s Vorige boekingsperiode sluiten Vergelijking documenten/ transactiecijfers Te betalen btw boeken Batchinput-map uitvoeren Vooraangifte omzet belasting Rentebere-kening over saldo

 10. 6 2 3 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (II) Gebeur-tenis Vereffening Rapportage Financieel manager GO/FO-verrekeningsrekening analyseren Documentjournaal weergeven Financial Statement Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening Medewerker crediteuren-administratie Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces

 11. Procesflowdiagram Proces 3: Jaarafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Rapportage Financieel manager Financieel manager Proces-beslissing Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Grootboekaccountant Saldotransport debiteur- en crediteur-rekeningen Saldotransport grootboek-rekeningen Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Vorderingen / verplichtingen herindelen Sluit vorige boekings-periode Documentjour-naal weergeven Manager debiteuren Saldobevestiging debiteuren Manager crediteuren Saldobevestiging crediteuren GL = General Ledger, grootboek

 12. Diagramverbinding Legenda <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt