Download
periodeafsluiting projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Periodeafsluiting projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Periodeafsluiting projecten

Periodeafsluiting projecten

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Periodeafsluiting projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Periodeafsluiting projecten SAP Best Practices

  2. Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen • Doel • Dit scenario behandelt de periodeafsluiting voor projecten. • Voordelen • Versneld periodeafsluitingsproces • Geautomatiseerde efficiënte verwerking • Belangrijke Processtappen • Nieuwe MM-periode openen • Berekening van goederen in bewerking • Werkelijke afrekening project naar resultaatrekening (CO-PA) • Voltooide projecten afsluiten (bedrijfseconomische view)

  3. Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen • Vereiste SAP Toepassingen • Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 • Gebruikersrollen • Medewerker crediteurenadministratie • Magazijnmedewerker • Finance Manager • Product Cost Controller • Projectmanager • Enterprise Controller

  4. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Periodeafsluiting projecten • Bestellinggerelateerde crediteurentransacties vastleggen. • Geblokkeerde facturen controleren en vrijgeven. • Zorgen dat voorraadbewegingen volledig zijn. • Nieuwe MM-periode openen. • Berekening van goederen in bewerking • Werkelijke afrekening project naar resultaatrekening (CO-PA). • Voltooide projecten afsluiten (bedrijfseconomische view) • Resultaatverslag uitvoeren

  5. Procesflowdiagram Periodeafsluiting projecten Gebeurtenis Periodeafsluiting Credi-teuren Bestellinggerelateerdecrediteurentransactiesvastleggen Geblokkeerde facturen vrijgeven Magazijn-medew. Zorgen dat voorraadbewegingen volledig zijn - goederenafgifte Financ. manager Nieuwe MM-periode openen Project-manager Voltooideprojectenafsluiten (bedrijfseco-nomische view) Product-kosten-controller Berekening van goederen in bewerking Bedrijfs-controller Werkelijke omslag naar CO-PA Resultaatverslag uitvoeren Proces beëindigen PO = Bestelling; AP = Vooruitbetaling; MM = Massaverzorging

  6. Diagramverbinding Legenda <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt