Download
financiering van duurzame projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiering van duurzame projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiering van duurzame projecten

Financiering van duurzame projecten

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Financiering van duurzame projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financiering van duurzame projecten Triodos Bank CCLB symposium Landbouw en Energie 31 maart 2008 Marius Groenenberg Triodos Bank NV

 2. Opbouw presentatie • De Triodos Bank • Duurzaam financieren • Duurzaamheidscriteria • Financiele criteria • Knelpunten en kansen • SDE regeling

 3. Triodos Bank N.V. • Opgericht in 1980 • Naam tri-hodos staat voor drievoudige weg: balans tussen: welzijn, ecologie en sociale economie • Missie: geld actief inzetten voor een duurzame samenleving • Waarden: transparant, duurzaam, goede service, ondernemend

 4. Triodos Bank in Europa

 5. Kengetallen

 6. Duurzaam financieren via Triodos Groenfonds Onder groene projecten verstaan we duurzame projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die tevens voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. Dit zijn projecten in de sectoren bos en natuur, duurzame energie, biologische landbouw en duurzaam bouwen. 

 7. Kenmerken groenfinanciering voor duurzame energie • Rente voordeel voor kredietnemer • Groenverklaring van Senter Novem nodig • Innovatief en duurzaam • Looptijd lening max. duur SDE/MEP

 8. Triodos Duurzaamheidscriteria Allereerst: wanneer is energie duurzaam? • To meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Brundlandt)

 9. Triodos Duurzaamheidscriteria Wanneer is biomassa duurzaam volgens Triodos?

 10. Triodos Biomass Lending Criteria • Energie efficiency moet minimaal 70% zijn. • Binnen twee jaar moet restwarmte worden benut. • Geen biomassa uit ontwikkelingslanden of grote afstanden. • Geen genetisch gemodificeerde biomassa. • Zoveel mogelijk duurzaam geteelde biomassa door minimaal gebruik van pesticiden, kunstmest en andere middelen. • Zeer beperkte input van mest uit intensieve veehouderij. • Zoveel mogelijk gebruik van reststromen.

 11. Triodos Financiele Criteria Belangrijke voorwaarden voor verkrijgen van een financiering: • Eerst beoordeling duurzaamheid (lending criteria) dan financiele analyse. • Input (tonnages) dient voor min. 75% langjarig vast te liggen. • Bewezen techniek • Energie efficiency hoger dan 70% door benutting warmte. • Zoveel mogelijk langjarige contracten en prijsafspraken. • Solvabiliteit 10% - 20%

 12. Triodos Financiele Criteria • Ratio financiering: • Loan life coverage ratio (LLCR): • PV cash flows (incl. interest) / Outstanding debt beginning of the year • Debt service coverage ratio (DSCR): • Cash-flow (incl interest) / Debt service (Interest + Repayments) Voorwaarde: onder alle omstandigheden altijd positieve ratio

 13. Knelpunten • Stijging van biomassa prijzen • Beschikbaarheid duurzame regionale biomassa • Discussie rondom geteelde biomassa: fuel vs food • Verplichting mestinput • Complexiteit techniek • Hoogte basisbedrag SDE regeling

 14. Kansen • Kleinschalige projecten tot 2 MW hoger basisbedrag (?) • Toepassing van groen gas • Potentieel reststromen in NL • Gebruik van innovatieve technieken = meer rendement = duurzamer: • Veredeling digestaat • Combinatie met ethanolproductie • Combinatie met algen

 15. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) • Opvolger MEP • Beperkte budgetten • 3 energieproductiewijzen • Hernieuwbare elektriciteit • Hernieuwbaar gas (niet in 2008) • Elektriciteit opgewekt middels warmtekrachtkoppeling • Details zijn geregeld in ministeriële regelingen

 16. SDE (2) • Looptijd is gekoppeld aan technische levensduur van de installatie (MEP: vast voor 10 jaar) • Voor installaties die gebruik maken van biomassa geldt een jaarlijkse rapportageverplichting t.a.v. de duurzaamheid van de grondstoffen • Openstelling: vanaf 1 april 2008 • Toekenning op volgorde van binnenkomst • Vergoedingen op basis van meerkosten t.o.v. gangbare productie • Marktprijsstijging heeft geen effect op rendement!

 17. SDE (3) • Biomassa • Alleen subsidie voor stroom aan net geleverd • Alleen co-vergisting van mest is subsidiabel, dus geen volledige maïsvergisting • Maximaal 8000 vollasturen • Zonnepanelen voor elektriciteit • Kleinschalig tot 3,5 kWp, max. 850 vollasturen • (ook) voor particulieren • Vanaf 2009 ook eigen gebruik van stroom subsidiabel

 18. SDE vergoedingen

 19. Dank voor uw aandachtmarius.groenenberg@triodos.nl