Download
dienst time out projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dienst Time Out Projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dienst Time Out Projecten

Dienst Time Out Projecten

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dienst Time Out Projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dienst Time Out Projecten Elegast vzw

 2. Situering: • Buitenbeentje in hulpverlening • Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs • Subsidiëring door Ministerie van Onderwijs • Ingebed in de bredere werking van Elegast

 3. Intern onderwijs in OOOC Potgieter Centrale OOOC - dagopvang Drop outs Time Out Evolutie doorheen de jaren:

 4. Visie en missie • Schooluitval terugdringen • Probleemsituaties binnen schoolse context aanpakken • Inzicht in eigen gedrag • Meegeven van nodige succes-ervaring • Doorbreken van negatief spiraal • Hulp op maat

 5. Doelgroep • Jongeren van 12 tot 18 jaar • Jongeren die willen • Vanuit een vorm van regulier secundair onderwijs • Jongere kan terug naar school na Time Out • Problematische schoolcarrière Reïntegratie regulier onderwijs

 6. AANMELDING via aanmeldingsformulier • Via CLB • In contact met school, ouders en leerling • Vrijwillig project !!! • zicht op de situatie van de jongere • formuleren van reeds geleverde inspanningen • formuleren van concrete doelstellingen • officiële gegevens van de school / CLB

 7. Intakegesprek • Jongere / ouders / school / CLB / TO • Afstemmen van de doelstellingen • Kan TO een antwoord bieden? • Geeft de jongeren TO een kans? • Eventuele startdatum afspreken

 8. Mogelijke doelstellingen • Inzicht bijbrengen in eigen gedrag • Werken rond spijbelproblematiek en schoolmotivatie • Schooluitval voorkomen • Oriëntatie naar en / of reïntegratie in regulier onderwijs • Netwerkversterkend en reïntegrerend werken • Aanbieden van een geïntegreerde aanpak van problematisch gedrag • Reductie van de gedragsproblematiek en neutralisering van de probleemsituatie • Activeren van leef- en schoolse context met het oog op probleemoplossing • Buffer naar instroom zwaardere vormen van hulpverlening • …

 9. Individuele begeleidingen op school • Individuele begeleiding rond afgebakend thema • Jongeren worden begeleid tijdens de schooluren • Wekelijks twee gesprekken (in totaal 4) • Opstart en afronding gelijk aan externe TO • Begeleiding en sturing conflictsituaties / HERGO op school

 10. Een zinvol groepstraject met individuele accenten, gebaseerd op een aantal concrete doelstellingen 2 tot 4 weken Individueel traject Praktische vorming Praktijk en Project Theoretische vorming

 11. Herinstapgesprek • Iedereen rond de tafel • Aan de hand van een evaluatieformulier • Wat heb je geleerd? • Wat zal er in de toekomst anders zijn? • Voorstelling nazorg

 12. Mogelijke taken begeleider Time Out Begeleiden groepsactiviteiten: • Geven van groepsdynamische vorming • Doceren van theoretische vorming • Praktijk: werkhuis – atelierwerking (metaal, hout, electriciteit), knutsel en crea – activiteit, sport • Projectwerking: organiseren en begeleiden van educatieve uitstappen • …

 13. Administratieve taken: • bijhouden van opvolgingsfiches • verslagen jongeren • vergaderingen en teamverslagen • lesvoorbereidingen • beheer van dossier van eigen jongeren • planning herinstapgesprekken en evaluatiegesprekken

 14. Organiseren en begeleiden van vormingen op scholen / externe partners (afhankelijk van groep tot groep… kan van alles zijn) • Begeleiden en opvolgen stagiairs • Mee denken en uitwerken van nieuwe methodieken, strategiën, inspelend op de veranderende doelgroep en mogelijke verschuivingen en ontwikkelingen in het werkveld. Mee verantwoordelijkheid opnemen in de inhoud van de werking; de werking mee dragen.

 15. 2 Bijkomende projecten • Navorming leerkrachten: • Bruikbare praktische vorming • Positieve kijk • Respect voor de kracht van de leerkracht • Beperkte groepen • Nazorg

 16. Navormingleerkrachten • De leerkracht als coach • De leerkracht als persoon • Positieve communicatie • Agressie in de klas • Positief in relatie gaan met tieners

 17. Individueletrajectbegeleiding • Individueel, gestructureerd en intensief traject • Vanuit de kracht van de jongere • Van maximum 16 weken (waarvan maximum 4 weken uit de school) • Met recht op 4 weken extra ingebouwde nazorg • Met betrekking van context en belangrijke derden • Met als doel: positief evolueren op verschillende domeinen • Met extra focus op reïntegratie binnen de schoolse context