INFORMACIJSKI SISTEMI - PowerPoint PPT Presentation

informacijski sistemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACIJSKI SISTEMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMACIJSKI SISTEMI

play fullscreen
1 / 279
INFORMACIJSKI SISTEMI
453 Views
Download Presentation
abra-clements
Download Presentation

INFORMACIJSKI SISTEMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFORMACIJSKI SISTEMI 2. letnik, visokošolski študij smer INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANIFakulteta za računalništvo in informatiko SLOVENIJA Gradiva verzija 2.1

 2. Splošne informacije(1) • Predavatelj: • Dr. Marko Bajec, univ. dipl. ing. http://infolab.fri.uni-lj.si/marko/ marko.bajec@fri.uni-lj.si • Asistenti • Mag. Alenka Rožanec, univ. dipl. ing. alenka.rozanec@fri.uni-lj.si http://aris.fri.uni-lj.si/~alenka/ - 2 -

 3. Splošne informacije(2) • Osnovni namen predmeta je razložiti: • Kaj je informatika? • Kaj je informacijska družba? • Kaj je sistem? • Kaj je poslovni sistem? • Kakšni procesi se izvajajo v poslovnem sistemu? • Kakšne so komponente poslovnega sistema? • Kaj je informacijski sistem? • Kakšne so značilnosti informacijskega sistema? • Kakšna je vloga informacijskega sistema v poslovnem sistemu? • ... - 3 -

 4. Splošne informacije(3) • Priporočena literatura • Steven Alter, Information Systems – A Management Perspective, third edition, Addison-Wesley, 1999. • Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems – New Approach to Organisation and Technology, fifth edition, Prentice Hall, Inc., 1999. - 4 -

 5. Vsebina predmeta(1) • 1. Informatika in informacijska družba • Kaj je informatika? Kaj zajema? Kakšna je njena vloga? • Kaj je informacijska družba? • 2. Splošno o sistemih • 3. Poslovni sistem • Pogled na poslovno organizacijo kot sistem • Poslovni procesi v poslovnem sistemu • Vrednostna veriga (Value Chain) • Poslovni procesi in funkcionalna področja • Mesto informacijskega sistema v poslovnem okolju - 5 -

 6. Vsebina predmeta(2) • Poslovni sistem - nadaljevanje • Komponente poslovnega sistema (WCA Framework) • Vidiki poslovnega sistema • Analiza poslovnega sistema iz poslovne perspektive • Procesi v poslovnem sistemu • Delovni procesi • Temeljni (elementarni) procesi • Poslovni procesi - 6 -

 7. Vsebina predmeta(3) • 4. Informacijski sistem • Kaj je informacijski sistem? • Osnovni koncepti komunikacije in odločanja • Vrste informacijskih sistemov in njihova vlogav poslovnem sistemu - 7 -

 8. Vsebina predmeta(4) • 5. Informacijske tehnologije • Podatkovna skladišča • Portali • Zagotavljanje varnosti • Elektronsko poslovanje - 8 -

 9. Kje smo? • 1. Informatika in informacijska družba • 2. Splošno o sistemih • 3. Poslovni sistem • 4. Informacijski sistem • 5. Informacijske tehnologije - 9 -

 10. 1. Informatika in informacijska družba • Vsebina poglavja: • 1.1 Informatika • 1.2 Podatek in informacija • 1.3 Informacija v informacijski teoriji • 1.4 Vpliv informatike na gospodarski in družbeni razvoj • 1.5 Informacijska družba - 10 -

 11. 1.1 Informatika • Informatika je znanstvena disciplina, ki raziskuje zgradbo, funkcije, zasnovo, organiziranje in delovanje IS. • Študija IS je multidisciplinarno področje; IS lahko opredelimo kot socio-tehnične sisteme. • S študijo IS se ukvarjajo tudi druge vede,npr.: • Upravljanje (Management Science) • Operacijske raziskave (Operations Research) • Sociologija (Sociology) • Politologija (Political Science) • Psihologija (Psyhology) - 11 -

 12. Informatika (2) • Računalništvo (Computer Science) • Računalništvo se ukvarja predvsem s principi programiranja in reševanja problemov z računalnikom, s teorijo izračunljivosti, podatkovnimi strukturami ter načini učinkovitega shranjevanja in dostopa do podatkov. • Informatika (Information Science) • Računalnik je le predmet za dosego cilja INFORMATIKA = INFORMACIJA + AVTOMATIKA - 12 -

 13. 1.2 Podatek in informacija(1) • Podatek in informacija sta besedi, ki označujeta različna pojma. • Podatek je predstavitev informacije na formaliziran način, ki je primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo (s strani človeka ali stroja). Predstavimo ga lahko s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan, ali se ji lahko pripiše nek pomen. • Informacija je znanje, ki se nanaša na objekte, kot so dejstva, dogodki, stvari, procesi ali ideje, vključno s koncepti, ki imajo v okviru nekega konteksta določen pomen (ISO). - 13 -

 14. Podatek in informacija(2) • Borje Langefors – informacijska enačba • Informacija je novo spoznanje, ki ga človek doda svojemu poznavanju sveta. Odnos med informacijo, podatki, časom in interpretatorjevim znanjem predstavlja informacijska enačba: I = i(D, S, t) I – informacija, ki jo posredujejo podatki i – informacijska funkcija D – podatki S – prejemnikovo znanje t – čas, ki je na voljo prejemniku za interpretacijo podatkov - 14 -

 15. Podatek in informacija(3) • Zaključki: • Podatki niso informacija • Podatki ne vsebujejo informacije • Podatki posredujejo informacijo prejemniku, katerega znanje je konsistentno z izbrano predstavitvijo podatkov in modelom sveta, na katerega se nanašajo. • Če je količina podatkov tako velika, da se jih v času, ki je na voljo za ukrepanje na njihovi osnovi, ne da interpretirati, se lahko zgodi, da s podatki ni posredovana nobena informacija. - 15 -

 16. 1.3 Informacija v informacijski teoriji • V informacijski teoriji je informacija opredeljena kot: • znanje, ki zmanjša negotovost, povezano s pojavom določenega dogodka iz končne množice možnih dogodkov. • Informacija, ki jo pridobimo s tem, ko zvemo, da se je pripetil določen dogodek, se izračuna po formuli: I = - log2 p(x) [bit] Podatek je v zgornji definiciji sporočilo, da se je zgodil dogodek xi, znanje pa je prepoznavanje verjetnosti nastopa posameznih dogodkov p(xi), i = 1..n. - 16 -

 17. 1.4 Vpliv informatike na gosp. in družb. razvoj(1) • Lastnosti današnje družbe: • Izpostavljeni smo neprestanim znanstvenim in tehnično-tehnološkim odkritjem. • Človeško znanje se v dveh do treh letih podvoji. • Potrebna je dinamičnost – sposobnost prilagajanja ter spremljanja in izkoriščanja potencialov, ki so na voljo. • Informacije kot potencial presegajo vse ostale naravne potenciale (surovine, energija). • Gospodarstvo vseh razvitih držav temelji na učinkovitem zbiranju, hranjenju, obdelavi in posredovanju podatkov. • Razvoj informatike je nujen. • Informacijske in telekomunikacijske tehnologije (ITkT) so ključnega pomena. - 17 -

 18. Agrarna družba Industrijska družba Informacijska družba kmetijstvo industrija storitve Večina se ukvarja S kmetijstvom 40% ljudi zaposlenih v industriji Večinoma storitve vezane na zbiranje, hranjenje, obdelavo in distribucijo podatkov. Informacijske storitve, izobraževanje,... Vpliv informatike na gosp. in družb. razvoj(2) Značilne faze družbenega in gospodarskega razvoja: - 18 -

 19. 1.5 Informacijska družba • Informacijska družba je sinonim za novo nastajajočo družbo, ki ne temelji zgolj na izkoriščanju surovin in energije, temveč kot najpomembnejši vir jemlje informacije in znanje. • MID – Ministrstvo za informacijsko družbo • E-uprava - 19 -

 20. E-uprava • E-uprava • V središču pozornosti, vendar še vedno razmeroma neopredeljen pojem • Koncept e-uprave zahteva proučitev iz več vidikov • Iz organizacijskega vidika • Iz pravnega vidika • Iz vidika informacijske arhitekture • SEP-2004, Akcijski načrt - 20 -

 21. E-storitve in e-postopki • E-uprava z e-storitvami omogoča državljanom in organizacijam oddaljen dostop do podatkov in storitev v zvezi z upravnimi postopki: • Razni podatki o upravnih postopkih, • Pridobivanje obrazcev in vlog za sprožitev upravnih postopkov ali • Izvedba vseh faz upravnega postopka prek interneta. • Upravnih postopkov je veliko in jih ni moč vseh podpreti z e-storitvami najvišje stopnje. Z akcijskim načrtom e-uprave je določen nabor e-storitev, ki jih je potrebno realizirati v prvi fazi. • Za spremljanje razvoja e-storitev akcijski načrt definira naslednjo lestvico: • 0 – ni informacij, 1 – informacija, 2 – Enosmerna interakcija, 3 – Dvosmerna interakcija, 4 – Transakcija • E-postopek je upravni postopek, za katerega so na voljo e-storitve vsaj prve stopnje razvoja. - 21 -

 22. Klasifikacija elektronskih storitev Vir: Zelena knjiga o informacijah javnega sektorja v informacijski družbi, Evropska komisija, 1988 - 22 -

 23. Integrirane storitve Integrirane storitve Transakcijske storitve koristi Komunikacijske storitve Informacijske storitve Vir: Mateja Kunstelj, Zasnova prenove procesov pri razvoju e-uprave, magistrska naloga, 2002 zahtevnost - 23 -

 24. ORGANIZACIJA DRŽ. USLUŽBENEC DRŽAVLJAN Dostopni mediji ŽIVLJENSKE SITUACIJE Informacijske storitve Komunikacijske storitve Transakcijske storitve Upravni portali Upravni portal Enotna vstopna točka do integriranih elektronskih storitev - 24 -

 25. Kje smo? • 1. Informatika in informacijska družba • 2. Splošno o sistemih • 3. Poslovni sistem • 4. Informacijski sistem • 5. Informacijske tehnologije - 25 -

 26. 2. Splošno o sistemih • Vsebina poglavja: • 2.1 Kaj je sistem? • 2.2 Statični in dinamični sistemi • 2.3 Enostavni in zapleteni sistemi • 2.4 Shema sistema • 2.5 Pomembne lastnosti sistema - 26 -

 27. 2.1 Kaj je sistem? • Sistem je celota, ki se sestoji iz več komponent ali podsistemov in množice povezav med njimi. • S sistemi je mogoče ponazoriti vse človekovo notranje in zunanje okolje. • Sisteme lahko razdelimo v tri temeljne skupine (Kukuleča, 1972): • NARAVNI SISTEMI: so iz naravnih sestavin, delujejo po naravnih zakonitostih, za naravne smotre; uravnavajo se sami • TEHNIČNI SISTEMI: iz naravnih snovi jih snuje človekov razum, uporabljajo naravne zakonitosti in delujejo za cilje organizacije; krmiljenje je avtomatizirano, samodejno • ORGANIZACIJSKI SISTEMI: jih snuje človekov razum iz naravnih in tehničnih sistemov, delujejo po načelih in predpisih za smotre in cilje organizacije; krmiljenje je zavestno – izhaja iz človekove volje. • S sistemi se ukvarja teorija sistemov - 27 -

 28. 2.2 Statični in dinamični sistemi • Statičen sistem je tisti sistem, katerega stanje se ne spreminja pod vplivom okolja. • Dinamičen sistem je odvisen od okolja in se s prostorom in časom spreminja – obnašanje sistema - 28 -

 29. 2.3 Enostavni in zapleteni sistemi OKOLJE ENOSTAVEN SISTEM vhod izhod Zapletene sisteme krmilimo. • Ciljno krmiljenje sistema • obsega: • Zbiranje informacij o delovanju sistema • -analiziranje teh informacij in odločanje • - Posredovanje navodil, kiustrezno spreminjajo delovanje sistema OKOLJE vhod izhod ZAPLETEN SISTEM krmilna navodila krmilni podsistem Informacije o delovanju - 29 -

 30. 1 2 4 3 2.4 Shema sistema (1) SISTEM OKOLJE vhod izhod • Vsaka komponenta je za sistem pomembna – obstoj in funkcija komponente vplivata na obstoj in funkcijo celotnega sistema. • Nobena komponenta ni izolirana. • Sistem s svojo funkcijo vpliva na funkcijo komponente. - 30 -

 31. VHOD PROCES IZHOD Shema sistema (2) • OKOLJE sistema • Okolje sistema je množica komponent, ki so v interakciji s sistemom, vendar niso del sistema. • VHOD in IZHOD sistema • Sistem deluje z določenim namenom oz. za dosego določenega cilja. K cilju strmi z izvajanjem procesa, s pomočjo katerega pretvarja vhod v izhod. povratna zanka - 31 -

 32. 2.5 Pomembne lastnosti sistema • Entropija • Entropija sistema je mera nereda v sistemu. Je funkcija verjetnosti stanja sistema. • Dinamično ravnovesje • Sposobnost sistema, da se kljub različnim vplivom in motnjam, vselej znajde v nekem stanju relativne stabilnosti, imenujemo dinamično ravnovesje. • Prilagodljivost • Sposobnost sistema, da spreminja sebe ali povzroča spreminjanje okolja, v primeru, ko je lastno obnašanje sistema ali okolja njemu škodljivo. • Povratna zveza • Povratna zveza je mehanizem, ki omogoča oz. ohranja dinamično ravnovesje v sistemu. Je temeljni mehanizem kontrole delovanja dinamičnega sistema - 32 -

 33. Ponovitev (1/4) 1. S čim se ukvarja informatika? • Z zgradbo, funkcijami, zasnovo, organiziranjem in delovanjem informacijskih sistemov. • Z zgradbo, funkcijami, zasnovo, organiziranjem in delovanjem informacij. • Z informacijsko in telekomunikacijsko opremo. - 33 -

 34. Ponovitev (2/4) 2. Katera trditev je napačna? • Podatek je predstavitev informacije na formaliziran način, ki je primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo (s strani človeka ali stroja). • Podatek je poljubna predstavitev s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan, ali se ji lahko pripiše nek pomen. • Podatek je znanje, ki se nanaša na objekte, kot so dejstva, dogodki, stvari, procesi ali ideje, vključno s koncepti, ki imajo v okviru nekega konteksta določen pomen. - 34 -

 35. Ponovitev (3/4) 3. Kakšna je razlika med enostavnim in zapletenim sistemom? • Enostaven sistem ima malo komponent, zapleten pa veliko. • Za razliko od enostavnega sistema je zapleten sistem krmiljen s pomočjo krmilnega podsistema, ki analizira podatke na izhodu in posreduje navodila za delovanje na vhod. • Enostaven sistem je od okolja neodvisen, zapleten pa se spreminja in sam prilagaja spremembam, ki nastanejo v okolju. - 35 -

 36. Ponovitev (4/4) 4. Če je študijski IS sistem, kaj je njegovo okolje? a) Finančni, kadrovski in drugi sistemi, ki delujejo na fakulteti. b) Vse komponente, ki so v interakciji s sistemom, vendar niso njegov del. c) Vse komponente, ki niso del sistema. - 36 -

 37. Kje smo? • 1. Informatika in informacijska družba • 2. Splošno o sistemih • 3. Poslovni sistem • 4. Informacijski sistem • 5. Informacijske tehnologije - 37 -

 38. 3. Poslovni sistem • Vsebina poglavja • 3.1 Pogled na organizacijo kot sistem • 3.2 Komponente poslovnega sistema • 3.3 Vidiki poslovnega sistema • 3.4 Analiza poslovnega sistema iz poslovne perspektive • 3.5 Procesi v poslovnem sistemu - 38 -

 39. Pogled na organizacijo kot sistem3.1.1. Opredelitev poslovnega sistema • Poslovni sistem (business system, work system) opredelimo kot sistem, v katerem sodelujejo ljudje kot izvajalci poslovnih procesov in pri tem uporabljajo informacije, tehnologijo in druga sredstva za produkcijo dobrin (izdelkov in storitev) za notranje ali zunanje stranke. • Temeljni proces poslovnega sistema je reprodukcijski proces, temeljni cilj pa ekonomski. - 39 -

 40. Pogled na organizacijo kot sistemOpredelitev poslovnega sistema • Poslovni sistem je razčlenjen na izvajalni, organizacijskiin informacijskipodsistem, od katerih vsak zase spet nastopa kot delni sistem. - 40 -

 41. Pogled na organizacijo kot sistem3.1.2. Proizvodno podjetje kot poslovni sistem Proizvodno podjetje kot poslovni sistem s štirimi podsistemi • Namen sistema • Meje sistema • Okolje sistema • Vhod in izhod sistema - 41 -

 42. Pogled na organizacijo kot sistem3.1.3. Poslovni procesi v poslovnem sistemu – opredelitev • Poslovni proces je • povezana skupina korakov oziroma aktivnosti, ki se izvajajo v poslovnem sistemu in posredno ali neposredno vplivajo na dodano vrednost pri uresničevanju skupnega cilja poslovnega sistema. • Izvajanje poslovnega procesa vključuje ljudi, informacijske vire in vsa druga sredstva, potrebna za izvedbo posameznih aktivnosti. • aktivnosti so časovno in prostorsko povezane, imajo začetek in konec ter vhodne in izhodne elemente. • izhodi procesa lahko pomenijo dodano vrednost za notranjo ali zunanjo stranko. - 42 -

 43. Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – opredelitev • Poslovni procesi so lahko bolj ali manj obsežni. • Delitev na podprocese • podproces je tudi proces • primer: prodaja  sprejem naročila, izdaja naloga v proizvodnjo, priprava dobavnic in nalogov za izdajo • na določeni ravni ne govorimo več o podprocesih, temveč o aktivnostih. • Aktivnost je majhna naloga, korak ali operacija znotraj procesa – najmanjša enota obravnave. - 43 -

 44. Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – vrednostna veriga • Vsaka organizacija ima t.i. delovni sistem, ki ustvarja vrednost s tem, da pretvarja oziroma transformira vhode, kot so delo in surovi material v izhode, kot so izdelki in storitve. • Z načrtovanjem, izvajanjem in nadziranjem transformacijskega procesa se ukvarjamo v okviru upravljanja delovanja (operation management). - 44 -

 45. Vhodi • Ljudje • Tehnologija • Kapital • Oprema • Material • Informacije Transformacijski proces Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – vrednostna veriga Izhodi • Izdelki • Storitve - 45 -

 46. Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – vrednostna veriga • Velik pomen v okviru upravljanja delovanja ima zagotavljanje čim večje produktivnosti. • Produktivnost je določena z ulomkom med skupno količino izhodnih izdelkov oziroma storitev ter skupno količino vhodnih elementov, potrebnih za pridobljene izhode. • Večanje produktivnosti je ključ do konkurenčne prednosti. - 46 -

 47. Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – vrednostna veriga • Vrednost je v tem kontekstu določena kot lastnost, atribut ali značilnost izdelka oziroma storitve, za katero je stranka pripravljena plačati. • Organizacije morajo ustvarjati vrednost, da pridobijo stranke. Ta se ustvarja skozi cel transformacijski proces. • Vrednostna veriga je skupek vseh delovnih aktivnosti, ki dodajajo vrednost v posameznem koraku transformacijskega procesa. - 47 -

 48. Organizacijski in kulturni odnosi Koordinacija in sodelovanje Zaposleni Investicije v tehnologijo Vodstvo Poslovni procesi Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – vrednostna veriga Zahteve za učinkovito obvladovanje vrednostne verige Strateški elementi upravljanja vrednostne verige - 48 -

 49. Pogled na organizacijo kot sistemPoslovni procesi v poslovnem sistemu – ključni in podporni procesi • Poslovni procesi: • Ključni poslovni procesi • Podporni poslovni procesi STRANKA aktivnost STRANKA dog aktivnost aktivnost dog dog aktivnost dog - 49 -

 50. VAJA • Kateri od naštetih procesov so podporni in kateri ključni? (gre za procese TK podjetja) • Izgradnja TK omrežja • Vzdrževanje TK omrežja • Nadzor in upravljanje TK omrežja • Sprejem in obravnava naročniških zahtevkov • Konfiguracija in aktiviranje storitev • Vodenje pogodb • Zajem tarifnih podatkov • Tarifiranje in obračunavanje • Izdelava in distribucija računov • Obravnava plačil • Obravnava in reševanje napak • Upravljanje kakovosti storitev • Načrtovanje in razvoj obstoječih storitev • Načrtovanje in razvoj novih storitev • Trženje storitev Podpori Podporni Podporni Ključni Podporni Ključni Podporni Podporni Ključni Ključni Ključni Podporni Podporni Podporni Ključni - 50 -