MERS- CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - PowerPoint PPT Presentation

abram
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERS- CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus PowerPoint Presentation
Download Presentation
MERS- CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
MERS- CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
436 Views
Download Presentation

MERS- CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MERS-CoV Middle East RespiratorySyndromeCoronavirus Doç Dr Nefİseöztoprak Antalya eğİtİm ve araştirmahastanesİ Enfeksİyonhastaliklari ve klİnİkmİkrobİyolojİklİnİğİ

 2. MERS-CoV Öyküsü…. • İlk Olgu: Haziran 2012 Suudi Arabistan Pnömoni ve akut böbrek yetmezliği- Ex Balgamda MERS-CoV izole edildi • II. Olgu: Haziran 2012 Katar (Suudi Arabistan’a seyahat öyküsü var) Akut respiratuvar sendrom ve akut böbrek yetmezliği

 3. MERS-CoV Öyküsü…. • Ekim-Kasım 2012 Riyad-Suudi Arabistan aynı aileden 4 kişi • Nisan 2012’de Jordan’da pnömoni tanısıyla takip edilen 11 hasta (8’i sağlık çalışanı) geriye dönük incelendiğinde MERS-CoV (+) Bu hastalardan 2’si ex: biri pnömoni+perikardit; diğeri pnömoni+ DIC

 4. MERS-CoV Öyküsü…. • Ocak 2013 Suudi Arabistan ve Pakistan’ı ziyaret eden bir İngilizde ağır respiratuvar hastalık mg. MERS-CoV ve H1N1 pozitif Mart 2013’te ex • Şubat 2013’te bu hastanın oğlu (altta yatan hastalığı da var) MERS-CoV enfeksiyonu nedeniyle ex • Başka bir aile bireyi MERS-CoV (+) ancak hafif hastalık mg • İNSANDAN İNSANA BULAŞ ???

 5. MERS-CoV Öyküsü…. • Mart 2013 Abu Dhabi, BAE 73 yaşında multiplemyelom hastası MERS-CoVpnömonisi ARDS ve septik şok ile Münih Almanya’da ex • Nisan 2013 Al-Hasa Suudi Arabistan 23 konfirme ve 11 olası vaka Tüm vakalar insandan insana bulaş şeklinde • Mayıs 2013 Al-Hasa Suudi Arabistan 5 vaka (iki vaka aynı odayı paylaşmış)

 6. MERS-CoV Öyküsü…. • Mayıs 2013 Fransa 2 vaka Suudi Arabistan seyahatinden dönen bir kişi ve onunla aynı odayı paylaşan diğer kişi- her ikisin de immünyetmezlik var Bu hastalara bakım veren ve kişisel koruma önlemlerini almamalarına rağmen 100 sağlık çalışanında sekonder geçiş yok • Mayıs 2013 Tunus’ta 3 vaka (aynı aileden) İndex vaka ex, iki oğlu yaşıyor (birinin riskli bölgeye seyahati var) • Mayıs 2013 İtalya 3 vaka İndex vakanın Jordan seyahati var, diğer ikisinin yakın teması var

 7. Epidemiyolojik Sonuç • İnsandan insana damlacık ve temas ile bulaş mümkün • Henüz bir pandemi söz konusu değil • Virüsün patojenitesi yüksek

 8. CORONAVİRÜSLER • İnsanlarda etken olan Coronavirüsler (Soğuk algınlığı) • HCoV-229E • HCoV-OC43 • HCoV-NL63 • HKU1-CoV • SARS-CoV (2003) • MERS-CoV(Haziran-Eylül) 2012) (Solunum yetmezliği)

 9. MERS-CoV • Virüsün kaynağı • Bulaş yolu • Kuluçka dönemi • Bulaştırıcılık süresi

 10. MERS-CoV (03.06.2013 itibariyle)

 11. 9 Temmuz 2013 WHO Update • Nisan 2012’den itibaren • MERS-CoV konfirme edilmiş vaka sayısı: 80 Ex olan vaka sayısı: 45 (%56) Erkek cinsiyet:75 (%65) Ortalama yaş: 51 (14 ay-94 yaş)

 12. 9 Temmuz 2013 WHO UpdateEtkilenen Ülkeler • Orta Doğu • Jordan • Katar • Suudi Arabistan • Birleşik Arap Emirlikleri • Avrupa • Fransa • Almanya • İngiltere • İtalya • Kuzey Afrika • Tunus Türkiye’de konfirme edilmiş vaka yok !!!

 13. Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar • Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012) • Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013) • 03.06.2013 tarihi itibariyle 112 olası vaka

 14. Vaka Tanımları • MERS-CoV olası vaka tanımı: • Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve son 10 gün* içerisinde vaka görülen ülkelere seyahat öyküsü bulunan vakalar *27 Haziran WHO Update: 14 güne çıkarıldı !! • MERS-CoV kesin vaka tanımı: • Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle yeni coronavirüs saptanan olgular

 15. 9 Temmuz 2013 WHO Update Probable Case • A person with a febrile acute respiratory illness with clinical, radiological, or histopathological evidence of pulmonary parenchymal disease (e.g. pneumonia or Acute Respiratory Distress Syndrome)ANDTesting for MERS-CoV is unavailable or negative on a single inadequate specimen1ANDThe patient has a direct epidemiologic-link with a confirmed MERS-CoV case2. • A person with a febrile acute respiratory illness with clinical, radiological, or histopathological evidence of pulmonary parenchymal disease (e.g. pneumonia or Acute Respiratory Distress Syndrome)ANDAn inconclusive MERS-CoV laboratory test (that is, a positive screening test without confirmation)3ANDA resident of or traveler to Middle Eastern countries where MERS-CoV virus is believed to be circulating in the 14 days before onset of illness. • A person with an acute febrile respiratory illness of any severity ANDAn inconclusive MERS-CoV laboratory test (that is, a positive screening test without confirmation)3ANDThe patient has a direct epidemiologic-link with a confirmed MERS-CoV case2.

 16. Olası Vaka Tespit Edildiğinde • Klinisyen olası vaka ile karşılaştığında MERS-CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formunu 3 nüsha halinde düzenleyip imzalar ve HSM’ne uygun olarak alınan numune ile birlikte iletilir • HSM, formlardan birini HSM’de tutar, birini numune ile birlikte uygun koşullarda Referans Laboratuvarına iletir diğerini de THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’na fax ya da e-mail ile iletir. • İl Temas Noktası: HSM tarafından doldurulacaktır • THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı: • bulasicihdb@thsk.gov.tr • Fax: 0 312 432 29 94

 17. Örnek Alımı ve Taşınması • Alt solunum yolu örnekleri = Trakealaspirat, bronkoalveolar lavaj, plevral sıvı • Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 derece arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70 derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile gönderilmelidir. • Üst solunum yolu örnekleri = Boğaz - burun sürüntüsü, nazofaringealsürüntü • Alt solunum yolu örnekleri alınamadığı durumlarda alınabilir • Viral taşıyıcı ortamlarda (virocult veya benzeri) gönderilmelidir. • Viral taşıma vasatı Halk Sağlığı Müdürlüklerinden temin edilecektir • Başka bir viral taşıyıcı ortam kullanılması söz konusu ise laboratuvar ile temasa geçilmelidir. • Örneklerin uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır

 18. Örnek Alımı ve Taşınması • Örnekler ile birlikte mutlaka vaka bilgi formu da doldurulmalıdır. • Taşıma Halk Sağlığı Müdürlüklerinden alınan viral taşıyıcı ortamlarda, soğuk zincir ve biyogüvenlik koşulları sağlanarak yapılır. • Örneklerin tercihen vakanın semptomları başladıktan sonraki 3 gün içerisinde alınması çok önemlidir. • Eksiksiz olarak doldurulan form koruyucu zarf içerisine yerleştirilerek numunelerin içine konulduğu taşıyıcı kabın dış yüzüne yapıştırılarak gönderilmeli ve ayrıca kabın üzerine örnekten hangi çalışmanın yapılacağı kısaca (Coronavirüs) belirtilmelidir.

 19. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • İmmünsistemi baskılanmış kişilerde atipiksemptomlar görülebilir • Hastalık hafif semptomlarla da seyredebilir

 20. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Olası vakalardan alt solunum yolu örnekleri alınmalıdır. • Genel toplumda sürekli bulaş olduğuna dair bir kanıt yok • Hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalı (standart, temas ve solunum izolasyonu)

 21. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler • Altta yatan tıbbi durumlara bağlı artan duyarlılık, bulaştarol oynayabilir • Henüz belirlenmemiş olan enfeksiyon kaynağı Orta Doğu’da geniş bir alanda halen aktif • Virüsün patojenitesiyüksek • Henüz MERS-CoV’a özel tedavi yok

 22. İlginiz için Teşekkürler