1 / 7

20 години опит първо поколение товарачи 1986 г.

TL 120 - 130 - 150 Гъсенични товарачи. 20 години опит първо поколение товарачи 1986 г. Typ. Стандартна хидравлика l/min. High-Flow хидравлика l/min. TL 120. 57. 97. TL 130. 68. 100.

adamma
Télécharger la présentation

20 години опит първо поколение товарачи 1986 г.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TL 120 - 130 - 150 Гъсенични товарачи 20 години опит първо поколение товарачи 1986 г.

  2. Typ Стандартна хидравлика l/min High-Flow хидравлика l/min TL 120 57 97 TL 130 68 100 TL 150 88 150 1. Съоръженост TL 120 - 130 - 150 Механичната система за бърза смяна е съвместима с всички намиращи се на пазара компактни товарачи. Предимство: Ако компактните товарачи се заменят с гъсенични товарачи, могат да се използват наличните инструменти. Стандартната допълнителна хидравлика е монтирана на повди- гащото устройство до предната част на кабината. Има опция за High – Flow хидравлична инсталация. Гъсеничните товарачи разполагат с паралелно нап- равляване в повдигащия сегмент. Предимство: При повдигане например на палети с камъни или нещо подобно не е наложително по време на повдигането ръчно коригиране на успо-- редното положение на палетната вилица .

  3. 2. Вериги и компоненти на ходовия механизъм TL 120 - 130 - 150 Масивната конструкция на ходовия меха- низъм е подходяща за високите натовар- вания на една гъсенична машина, движе- ща се по екстремни терени и е резултат от дългогодишен опит. Обхващащи отвън стома- нени ролки правят възмо- жно оптимално движение на товарача върху равна площ и на местността. Отвореният надолу ходов механизъм предотвратява струпването на мате- риал под веригите, който се натрупва чрез движението на машината. Предимство: С това се избягва дви- жението на веригата в кал. Вградените стоманени плочки дават възможност ролките да се движат сто- мана върху стомана. Предимство: дори и при тежък терен, където могат да попаднат камъни в хо- довия механизъм в тази област не настъпват пов- реди на ролките и веригите. Задвижването на товарачите Takeuchi е изцяло хидравлично. Предимство: Няма износване на задвиж- ващи вериги или зъбни ремъци. По-малка амортизация и намаляване на разходите по поддръжкага. Стоманени сърцевини Стоманени плочки Разполагането на задвижването дава две реши- телни предимства: Поставянето му високо – по- малко замърсяване и по-бавно износване. Поставянето му на извивката на веригата – по- вече зъби захапват едновременно в сегментите на веригата – по-добро обхващане на веригата около колелото – с това по-дълъг живот на веригата и колелото! Профил на стандартна верига. Оптимални за среден и тежък терен. Оптимално щадящ профил на веригите. Подходящ за тревни и равни твърди повърхности като бетон и др.

  4. ХИДРАВЛИКА TL 120 - 130 - 150 Помпа 1 Хидростат За двдижение Помпа 2 Хидростат За движение Помпа 3 Зъбна помпа Допълн. хидравлика Помпа 4 Зъбна помпа Предуправление Помпа 5 Зъбна помпа Опция за High- Flow Параметри на двигателя TL 120 TL 130 TL 150 тип Yanmar 4TNV84 4TNV88 4TNV106 Мощност Kw / к.с. 38 / 52 50 / 68 72 / 98 Обем cm³ 1995 2190 4412 Обороти U / min 2800 2450 2200 3. Двигател и хидравлика TL 120 - 130 - 150 Система за защита на двигателя Предимство: Системата за защита на двигателя се задейства при спа- дане на налягането на двигателното масло или наднормено покачване температурата на охлаждащата теч- ност. След прозвучаване на зумер двигателят спира след 5 секунди. Дебелина 8 mm! Разположението на радиаторите за водата и маслото на хидравликата дава оптимален достъп за поддръжка и почистване. Масивната задница им гарантира оптимална защита от повреда от удар. Автоматична система за обезвъздушаване на горивото Предимство: Не се налага ръчно обезвъдушаване. Горивната сис- тема се обезвъдушава при включено запалване след около 20 сек.

  5. 3. Двигател и хидравлика TL 120 - 130 - 150 Наклоняема кабина Предимство: Бърз и оптимален достъп до всички агрегати на мотора и хидравликата за поддръжка и сервиз. Кратки престои – ниски разходи за под- дръжка. Мотор Блок за управление Помпи

  6. 3. Обслужване TL 120 -130 - 150 напред Сваляне на рамото Положение - плуване Гребло затворено Гребло отворено наляво надясно Повдигане на рамото назад 10. Седалка 11. педал за допълн. хидр-ка 13. шалтер за положение плаване 14. клаксон 15. десен обслужващ лост 16. слот за запалване 17. High – Flow хидр-ка (опция) 18. регулиране на оборотите 19. шалтер за светлините 20. шалтер за задни светлини 21. колан за безопасност Ляв джойстик всички движения Десен джойстик всички работни движения Ляв обслужващ лост Втора предавка Допълнителна хидравлика Доп. х-ка продълж. работа 2-превкл. за доп. х-ка Шалтер за отоплението чистачка Задна чистачка (опция) Лък за безопасност

  7. Снимки при работа Гъсенични товарачи TL 150 с Mulcher TL 150 6-параметри и лазерно управление

More Related