Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

play fullscreen
1 / 18
Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012
238 Views
Download Presentation
addison-oneil
Download Presentation

Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompetansekartlegging av PPT- et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

 2. Problemstillingene Tidsdimensjonen • Problemstilling 1 • Hva er PPTs kompetanseståsted? • Har kompetanse • Landsbasis • Regionalt • PPT-karakteristika • Problemstilling 2 • Hvilken kompetanse er det behov for i PPT for å oppfylle PPTs oppgaver og mandat? • Har ikke kompetanse = kompetansebehov • Landsbasis • Regionalt • PPT-karakteristika Lover, forskrifter og forventninger

 3. Geografisk dimensjonen Regionale kompetansebehov Problemstilling 3 Hvilke regionale og lokale forhold innvirker på kompetansebehov i PP-tjenestene?

 4. Aktørdimensjon vs. styringsdimensjon Problemstilling 4 I hvilken grad tas det utgangspunkt i sentrale forventninger til PPT i vurdering av kompetansebehovet? Aktørdimensjon • Problemstilling5 • Hvordan ivaretar og sikrer skoleeier og PP-leder at PPT har kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver? • Styringsdimensjon • Lokalpolitiske beslutninger • Kommunens PPT-eierskap • Organisering av PP-tjenesten • Lederressurs • Kompetanseutviklingsplaner • Kvalitetssikringsrutiner • Tverretatlig samarbeid i kommunene PPT Skoleeier Ledere i PPT Andre Fagansatte i PPT Foresatte/brukere Spesialist- helsetj. Skolene/bh. Komm. hjelpetjenester Meningsdannelse om PPT og PPTs oppgaver Lover, forskrifter og forventninger

 5. Metode • 3 spørreundersøkelser (delstudie 1) • Skoleeier v/skolefaglig ansvarlig • Ledere i PP-tjenesten • Fagansatte i PP-tjenestene • Fokusgruppeintervjuer (delstudie 2) • 4 fokusgruppeintervjuer med ledere i PPT • 4 fokusgruppeintervjuer med skolefaglig ansvarlige

 6. Utdanningsnivå

 7. Utdanningsbakgrunn i PPT

 8. Kompetanse om psykisk helse Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 9. Kunnskap om matematikkferdigheter Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 10. Kompetanse om lese- og skriveferdigheter Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 11. Kompetanse om språkvansker/språksvikt Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 12. Kompetanse om utviklingshemming/multifunksjonshemming Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 13. Kompetanse om sansemotorikk Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 14. Kompetanse om læringsmiljø og læringsledelse Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 15. Kompetanse om adferds- og samspillsvansker Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 16. Kompetanse om utviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD, autisme mm) Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 17. Kompetanse om flerkulturalitet Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

 18. Kompetanse om tospråklighet Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse