Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av etableringslån (startlån i 2003-kilde husbanken.no) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av etableringslån (startlån i 2003-kilde husbanken.no)

Bruk av etableringslån (startlån i 2003-kilde husbanken.no)

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Bruk av etableringslån (startlån i 2003-kilde husbanken.no)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bruk av etableringslån* i Oslo og AkershusRolf Barlindhaug Norges byggforskningsinstitutt*nå en del av Startlåneordningen

 2. ”Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.””Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.”

 3. Bruk av etableringslån(startlån i 2003-kilde www.husbanken.no)

 4. Hva skulle undersøkes? • Prioritering av søkere og innvilgelses-grunnlag • Hvordan det har gått med søkerne i ettertid? • Har låntakerne hatt betalingsproblemer? • I hvilket omfang har låntakere flyttet og/eller innfridd lån? • Hvordan har det gått med de som fikk avslag? • Hvorfor er det noen som ikke bruker tilsagnet?

 5. Metode • Et utvalg av søknader fra år 2000 • Gjennomgang av saksmapper • Kjøpesum og finansieringsplan • Inntekt og andre søknadsgrunner • Andre kjennetegn ved husholdet • Intervju av ansatte i utvalgsområdene • Framskaffet oversikter og statistikk fra utvalgskommunene

 6. Flytte- og etableringsmønsteret • Unge flytter til Oslo fra hele landet for å arbeide og studere en periode • Ved pardannelse og barnefødsler øker flyttestrømmen fra Oslo • Sterk sammenheng mellom livsfase og storbyliv • Andelen unge og eldre enslige er størst i Oslo • Andelen eldre barnefamilier er størst i Akershus

 7. Søkere i år 2000

 8. Sammensetning av søkere etter livsfase og målgruppe

 9. Søkere etter område og søkergrunnlag

 10. En tredjedel av søkerne har kjennetegn som er av betydning for søknadsbehandlingen. Av disse • flyktninger (36 %) • funksjonshemming, psykiske lidelse, somatiske lidelser (12-13 % hver) • få med rusproblemer • En tredjedel av alle søkerne har etnisk minoritetsbakgrunn • Halvparten av søkerne i Oslo øst hadde denne bakgrunnen • 60 % hadde opplysninger om nåværende boforhold som hadde betydning for søknaden • 38 % ville miste boligen eller var uten bolig • 19 % ville flytte ut fra foreldre/etablere seg som par • 15 % bodde i kommunal utleiebolig • 12 % hadde høy husleie • Tre av fire søkere var i fullt arbeid

 11. Søknadsstatus • Søknaden gjaldt en bestemt bolig: • Oslo vest: Bare 4 % av søknadene • Romerike: 2 av 3 søknader • Innvilget – men ikke kjøpt • Oslo vest: 20 %, Oslo øst 2 % • Follo-Vestområdet: 12 %, Romerike 0 %

 12. Kriterier og retningslinjer • Utgangspunktet er føringer fra Husbanken; søkerens økonomi, søkerens nåværende boforhold og andre spesielle forhold • Hovedkriteriet er søkerens økonomi og evne til å betjene lån, men med utstrakt bruk av skjønn i tillegg • Akershus kommunene brukte SIFO-modellen for å beregne hvor stort lån som kunne betjenes • Oslo tar utgangspunkt i Namsmannens standardsatser etter gjeldsordningsloven • Øvre grenser for lån, eks. 400 000 og 600 000 kroner • Søknadsskjemaene er ikke standardiserte, men variere mellom kommuner • Opplysningene som ble gitt i søknadsskjemaene var stort sett de samme

 13. Innvilgelse - avslag • Flest avslag blant de med lav inntekt, 68 % i den laveste inntektsgruppen, 30 % i den høyeste • I alle områder har de som har fått tilsagn høyere inntekt enn de som har fått avslag • Avslag blant etnisk norske: 35 %, andre 62 % • Skjønn spiller også en stor rolle • Multivariat analyse viser i tillegg: • Sjansen for å få lån større for etnisk norske i Akershus, mindre forskjeller i Oslo • Unge i etableringsfasen, funksjonshemmede og flyktninger får oftere enn andre – dette er målgrupper som prioriteres i retningslinjene • Har hushold psykiske eller somatiske lidelser, rusproblemer eller kombinasjoner, minsker sannsynligheten for å få lån • Å stå i fare for å miste leiekontakt teller positivt

 14. Bruk av tilsagn • 83 prosent av de som fikk tilsagn i Oslo kjøpte bolig (Lindorff: 77 %) • Forklaring: De andre fant ikke en bolig innenfor gitt låneramme • Kjøpesum ca. 1 million i alle områder • Lavest for søkere fra Oslo øst • Søkere fra Oslo vest har i stor grad kjøpt andre steder i Oslo • Lavere kjøpesum enn andre etablerere

 15. Finansiering • Mottakere av etableringslån kjøper rimeligere boliger enn andre etablerere • Oslo bruker ofte etableringslån som eneste finansiering, lån på 6-700 000 kroner • I Akershus er det oftere private banker med, 2-300 000 i etableringslån • 23 prosent fikk også boligtilskudd - de har lavere inntekt enn andre • Tilskudd: Romerike: 144 000, Follo/Vest 206 000, Oslo 179 000 • Egne midler: 11 % av kjøpesum - 1/3 uten egne midler • Romerike: 42 % uten egne midler • Oslo vest: 25 % uten egne midler

 16. Gjeld i forhold til inntekt • Mottakerne har gjeld på 3.2 ganger inntekt • 18 prosent har gjeld på 4+ ganger inntekt • Høyt i forhold til andre som etablerer seg • Enslig, 300 000 i inntekt, 7% rente ”bør” låne 3,1

 17. Betalingsproblemer • Inntekten er ofte for høy for å motta bostøtte • Mange tilfredsstiller ikke husholdskravet pga lønnet arbeid og fordi de er enslige eller par u/barn • Få har betalingsproblemer i dag • 5 av 69 i Akershus • 5,4 % i Oslo har en restanse på 60 dager eller mer

 18. Innfrielser • Årsaker: Videre boligkarriere, flytting ut av kommunen, betalingsvansker eller nedbetaling av gamle lån • Flere innfrielser i Oslo enn i Akershus (Gulbrandsen og Sandlie – Lindorff) • 18 % av 2000 lånene er innfridd pr. 1. halvår 2003 (Boligvirkemiddeletaten) • Statistikk: Flest innfrielser etter 3-5 år

 19. Konklusjoner og spørsmål • Betalingsevne er grunnleggende viktig • Forskjeller i bruk mellom bydeler i Oslo kan tyde på at skjønn er utbredt • Behovsprøving nedover – de mest vanskeligstilte avvises • Er det for mange unge som får – med prispress som følge? • Burde vite mer om de som får avslag • Hva skjer med leietakere og vanskeligstilte som ikke har betalingsevne?