Download
green living n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Green Living PowerPoint Presentation
Download Presentation
Green Living

Green Living

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Green Living

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Green Living

  2. Syfte Förstudien undersöker förutsättningar för att utveckla marknads- och mötesplatser med syfte att främja företagsutveckling inom klimatsmarta och hälsofrämjande produkter och tjänster.

  3. Bakgrund till projektet • Kalmar län arbetar för att bli fossilbränslefritt 2030. • Det finns goda möjligheter att bli en föregångare i landet och inom EU när det gäller klimatfrågor och i arbetet med minskad användning av fossila bränslen. • Regionförbundet, Länsstyrelsen, länets kommuner och Landstinget har fattat strategiska beslut och agerar aktivt i denna fråga. • Landstinget i Kalmar län eftersträvar ett hälsoperspektiv på allt man gör vilket avspeglas i visionen: ”Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv”. • Detta bidrar till hållbar utveckling och företagens konkurrenskraft och därmed till tillväxt i företagens ekonomi. • Både större och mindre företag ser hur en ny marknad växer fram och vill öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och tillhandahålla klimatsmarta och hälsofrämjande produkter på denna marknad.

  4. Aktörer NUTEK har beviljat Kalmar Science Park en förstudie vars syfte är att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt huvudprojekt. Medfinansiärer i förstudien är förutom NUTEK också Regionförbundet i Kalmar län Kalmar Kommun Länsstyrelsen i Kalmar län

  5. Förstudiens tre delar innefattar att inom Kalmar län: 1. Inventera och identifiera tillgänglig teknik. 2. Inventera företags behov av nya marknads- och mötesplatser för klimatsmarta och hälsofrämjande produkter och tjänster. 3. Inventera kommunernas med flera offentliga aktörers och företagens intresse av att delta i ett kommande huvudprojekt. Förstudien kommer att genoföras under våren 2009 och resultera i en inriktning och ett beslutsunderlag för ett kommande huvudprojekt.

  6. Målgrupper för studien är: • Länets kommuner och kommunala bolag inom energi-, boende-, trafik-, och turismområdet • Privata företag i respektive kommun • Landstinget i Kalmar län • Länsstyrelsen i Kalmar län • Högskolan i Kalmar inklusive e-Hälsoinstitutet • Potentiella intressenter i andra län

  7. Företagsnätverk -Matchmaking -Produktidentifiering -Produktutveckling Marknads- och mötesplatser -Fysiska och digitala (plats, koncept, teknik) -Modeller och metoder -Protoyper med tillämpning Kunskapscenter / Kunskapsplattform -Workshop -Tester och utvärdering Green Living. Projektägare - Kalmar Science Park Arenan och mötesplatsen för utveckling av nyskapandekunskapsintensiva och/eller högskolenära företag med tillväxtambition. Produkter och tjänster inom produktområdena Hälsoaspekt Boende Turism o fritid Livsmedel Transport Klimataspekt Företagandeaspekt

  8. Vision • Ett stärkt näringsliv • Nya arbetstillfällen • Nya marknads- och mötesplatser för klimatsmarta och hälsofrämjande produkter och tjänster På sikt… • en ökad efterfrågan på hälsofrämjande produkter och tjänster • en ökad efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster • en mer medveten och hälsosammare befolkning Och där med… • närmar vi oss målet och visionen att bli ett H-län: ”Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv” • närmar vi oss målet om ett Fossilbränslefritt län 2030.

  9. Vi vill: • Inventera och identifiera tillgänglig teknik. • Inventera företags behov av nya marknads- och mötesplatser för klimatsmarta och hälsofrämjande produkter och tjänster. Om det visar sig att behovet finns, vill vi: • Inventera kommunernas med flera offentliga aktörers och företagens intresse av att delta i ett kommande huvudprojekt.

  10. Kontakt