1 / 8

STRUKTURA OBYVATEL NA ZEMI podle pohlaví a věku (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45)

STRUKTURA OBYVATEL NA ZEMI podle pohlaví a věku (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45). Graficky vyjadřuje tzv. věková pyramida Znázorňuje počet či podíl mužů a žen v daném věku žijících v daném okamžiku na daném místě. V tomto případě (ČR 2007) je na vodorovné

aine
Télécharger la présentation

STRUKTURA OBYVATEL NA ZEMI podle pohlaví a věku (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STRUKTURA OBYVATEL NA ZEMI podle pohlaví a věku (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45) • Graficky vyjadřuje tzv. věková pyramida Znázorňuje počet či podíl mužů a žen v daném věku žijících v daném okamžiku na daném místě. V tomto případě (ČR 2007) je na vodorovné ose počet jedinců na 1000 obyvatel. To je vlastně podíl jednotlivých ročníků v ‰ na celkovém počtu obyvatel ČR. V ADS (44 - ČR k 31.12.2009) je uváděn přímo počet v tisících. Na svislé ose jsou věkové skupiny. Často se znázorňují pětileté věkové kategorie. Vpravo jsou znázorněny ženy a vlevo muži. Obr.1 – Věková pyramida ČR 2007

  2. Typy věkových pyramid (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45) • PROGRESÍVNÍ TYP • široká základna pyramidy – vysoké zastoupení dětské složky (vysoká plodnost), nízký podíl nejstarších osob, nízká střední délka života • STACIONÁRNÍ TYP - rovnoměrnější zastoupení dětské a produktivní složky, vyšší zastoupení nejstarších osob (USA, AUS, FRA, GBR, ARG) • REGRESÍVNÍ TYP • zúžená základna pyramidy – nízké zastoupení dětské složky (nízká plodnost), zvýšený podíl nejstarších osob, vysoká střední délka života • proces demografického stárnutí obyvatelstva (JPN, DEU, ITA, GRC, ESP, HRV, CZE) Obr.2 – Typy věkových pyramid Hledisko demografické revoluce: dětská složka (0-14 let) reprodukční složka (15-49 let) postreprodukční složka (50 a více let) Hledisko ekonomické aktivity: předproduktivní věk (0-14), v ADS (0–19) produktivní věk (15-64), v ADS (20–64) poproduktivní věk (65+)

  3. VĚKOVÁ PYRAMIDA ČR(ADS 44) 1 1 2 3 4 4 2 3 4 5 4 6 Obr.1 a obr.3 – srovnání věkových pyramid ČR v letech 1980 a 2007 (v roce 1980 použita data ČSR) Porovnejte s věkovou pyramidou ČR z roku 2009 v ADS 44. Vysvětlivky zářezů na věkové pyramidě ČR : 1 – 1.světová válka 2 – 2.světová válka (konec 1945) 3 – legalizace umělých potratů 4 – politická propopulační opatření (počátek 60. let a především 70. léta 20. století) 5 – důsledek přechodu na jiný reprodukční režim (např. odklad rodičovství do vyššího věku) 6 – vyšší porodnost žen populačně silných ročníků ze 70. let 20.století

  4. DALŠÍ VĚKOVÉ PYRAMIDY(ADS 44) • Vpravo je věková pyramida podle rodinného stavu. • Porovnejte s věkovou pyramidou ČR 2009 - v ADS (str.44) • Příkladem specifického typu věkové pyramidy je například věková struktura podle národností (např. v USA). Obr.4 - věková pyramida České republiky v roce 2000 podle rodinného stavu, relativní data

  5. OBYVATELSTVO PODLE POHLAVÍ • Index pohlaví je číslo, které získáme jako podíl muži/ženy. • Celosvětový poměr je 1,01 – více je mužů, ale ve většině států je více žen. Vysvětlete. • Celkově: • ARE (2,19), QAT (2,00), KWT (1,54), BHR (1,24), SAU (1,18), …,PAK (1,09), IND (1,08), CHN (1,06) • GBR (0,98),…, USA (0,97),…, CZE (0,95),…, ARM (0,89), LTU (0,89), BLR (0,87), RUS (0,86), UKR (0,86), LVA (0,86), DJI (0,86), EST (0,84) Obr.5 – Poměr pohlaví obyvatel podle států (2012) : růžová – převládají ženy zelená – přibližně stejný počet modrá – převládají muži šedá - nezjištěno

  6. OBYVATELSTVO PODLE POHLAVÍ • Index pohlaví je číslo, které získáme jako podíl muži/ženy. • Celosvětový poměr je 1,01 • Ve věku do 15 let je poměr 1,06 • CHN (1,17), AZE (1,16),…,CZE 1,06 • Méně než 1 jen dva státy SLE (0,96), MNE (0,96) • Ve věku nad 65 let je poměr 0,87 • RUS (0,44), BLR (0,47),EST (0,49), LVA (0,49), UKR (0,50) • CZE 0,66 • ARE (1,82), KWT (1,66), QAT (1,38) Obr.5 – Poměr pohlaví obyvatel podle států (2012) : růžová – převládají ženy zelená – přibližně stejný počet modrá – převládají muži šedá - nezjištěno

  7. ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit. 2013-30-07]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png>. Licence: Public domain, Autor: Zrsch3 (data:www.czso.cz) Obr.2- [cit. 2013-30-07]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Typy_vekovych_pyramid.png>. Licence: Public domain, Autor: Zrsch3 Obr.3- [cit. 2013-30-07]. <hhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_1980rel.png>. Licence: Public domain, Autor: Zrsch3 (data:www.popin.natur.cuni.cz) Obr.4- [cit. 2013-30-07]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_marital_2000rel.png>. Licence: Public domain, Autor: Zrsch3 (data:www.popin.natur.cuni.cz) Obr.5- [cit. 2013-30-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sex_ratio_total_population.PNG>. Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Roke (původní zdroj : CIA World Factbook ) Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253-0586-7 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9 Počet obyvatel na Zemi. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p .s. č.6, ročník 2008/2009. ISSN 1801-4119 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

  8. ZDROJE INFORMACÍ 2: Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-29-07]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/ Struktura obyvatel. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Struktura_obyvatelstva> Věková pyramida. < http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bkov%C3%A1_pyramida> Vývoj počtu obyvatel. < http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth > Obyvatelstvo Česka. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska > Český statistický úřad. < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide > Obyvatelstvo podle podílu pohlaví. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sex_ratio> Porodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Porodnost > Úmrtnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amrtnost > Plodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodnost > GeoHive. < http://www.geohive.com/ > -statistiky o obyvatelstvu – údaje ze statistických úřadů a statistik OSN OSN. < http://www.un.org/popin/ > -statistiky o obyvatelstvu OSN - 2010. < http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm > -statistiky o obyvatelstvu Population Reference Bureau. < http://www.prb.org/ > -statistiky o obyvatelstvu Demografie.< http://demografie.info/> - demografický informační portál CIA World Factbook < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html > - ročenka CIA Worldatlas. < http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm> - geografické přehledy http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 - kódy států http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries

More Related