Download
teorier om tid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorier om tid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorier om tid

Teorier om tid

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Teorier om tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorier om tid

 2. Teorier om tid: idag Översikt: Metafysiska teorier om tid Ett argument för tidens omöjlighet (McTaggarts paradox) Eternalism (B-teorin) Presentism (A-teorin)

 3. Vad är tid? Vad är en metafysisk teori om tid? En översikt av positioner We have time, find time, allow time…take time, give time, fix time, and borrow time. We need it, spend it, save it, waste it, lose it, gain it, buy it, value it, make it up, and play for it…Time passes, whiles away, flies, runs, drags, hangs (heavily), or stands still; we can mark time and keep time…We can make time. Time can heal. And…we can kill it. (Crystal 2002:120)

 4. A-tid vs. B-tid A-tid B-tid A-egenskaper “föränderliga egenskaper”: vara framtida, vara nutida, vara dåtida. Exempel: Månlandningen är en dåtida händelse Idén som A-egenskaper fångar: …tid är något genom vilket händelser i bokstavlig mening passerar – de går från att vara nutida till att vara dåtida. B-relationer “oföränderliga relationer:” före, efter, simultan med. Exempel: Första världskriget inträffade före andra världskriget Idén som B-relationer fångar: …tid är något längs vilket händelser ligger (evigt och oföränderligt) utplacerade i en viss ordning.

 5. McTaggart om tidens overklighet Om A-tid inte existerar, så existerar inte tid (tid förutsätter förändring – bara a-tid kan förklara förändring) A-tid är motsägelsefullt och existerar inte (varje händelse har egenskaperna att vara framtida, nutida, OCH dåtida) Tid existerar inte Om 1. och 2. är sanna, tycks slutsatsen om tidens overklighet följa…

 6. A-serier är motsägelsefulla Om varje händelse i A-tid måste ha egenskapen att vara nutida, framtida OCH dåtida, så måste varje händelse i A-tid ha motsägelsefulla egenskaper Men… Vi menar väl att händelser i A-tid har egenskapen att vara nutida, ha varit framtida och komma att bli dåtida. Detta är väl inte motsägelsefullt? McTaggart: jo, om en händelse har egenskapen att ha varit framtida så tycks detta innebära att händelsen är framtida i det förflutna men då tycks samma händelse ha två egenskaper som strider emot varandra.

 7. I McTaggarts egna ord… What we have done is this – to meet the difficulty that my writing of this article has the characteristics of past, present, and future, we say that it is present, has been future, and will be past. But ’has been’ is only distinguished from ’is’ by being existence in the past and not in the present, and ’will be’ is only distinguished from both by being existence in the future. Thus our statement comes to this – that the event in question is present in the present, future in the past, past in the future. (McTaggart, 1908: 468-9 )

 8. Sätt att hantera McTaggarts paradox: Acceptera tidens overklighet (ovanligt) Förespråka att a-tid trots allt inte är motsägelsefull – A-teorin, presentism. Hävda att b-tid är tillräcklig för tidens verklighet: (i) därför att b-tid är kompatibelt med en sorts förändring och/ eller: (ii) därför att tidens verklighet inte är oupplösligt förbunden med förändring. - B-teorin, eternalism .

 9. B-teorin: Eternalism • McTaggartsB-serie är fundamental • Alla händelser existerar (förra veckans metafysikföreläsning, denna veckas metafysikföreläsningen och nästa veckas metafysikföreläsning) • Alla händelser står i b-relationer till varandra (“tidigare än”, “senare än”) • Nätverket av b-relationer är tillräckligt för att garantera tidens verklighet Fyra frågor: Vad gör sant tempusböjda påståenden givet att all tid är B-tid? Hur förklaras förändring? Hur förklaras vår erfarenhet av att tiden “går”? Hur förklaras våra intuitioner om en “tidslig asymmetri”?

 10. 1. B-teorin och tempussanningar Vad gör sant påståenden av typen “Månlandningen är en dåtida händelse”? Tempussanningar görs sanna av tempuslösa B-relationer (finns inget behov av ”a-teoretiska” sanningsgörare): <x inträffar nu> = <x inträffar nu> påstås samtidigt (på samma datum som) x inträffar. <x inträffade då> = <x inträffade då> påstås efter (på ett datum efter) x inträffar. <x kommer att inträffa sen> = <x kommer att inträffa sen> påstås före (på ett datum före) x inträffar.

 11. 2. B-teorin om tid och förändring “A poker may be hot at one end; cold at the other. But that is not to say that the poker changes in any interesting kind of way. Rather, there is simply a variation in the temperature of the poker along its length. This case is analogous to the temporal case” (Tallant, s. 146) VARM KALL Förändring över tid är som variation över rum/ rumsliga ytor?

 12. 3. B-teorin om tidens “gång” Låt oss acceptera att B-teoretikern kan förklara förändring. Hur förklaras vår erfarenhet att tiden “går”? Möjliga svar: Erfarenheten är illusorisk Erfarenheten är inte illusorisk, men kan förklaras inom ramen för b-teorin: “´Nowness´ for the b-theorist does not consist in some mind-independent temporal fact or property. Instead, my experience of nowness simply consists in my experience of a particular states of affairs and judging it to be present. My experience of judging particular events to be present is what it’s like to experience events as present.” Tallant, s. 149)

 13. 4. B-teorin och tidens asymmetri Låt oss också anta att b-teorin kan förklara vår erfarenhet av tidens “gång”. Hur förklaras de olika attityder vi har till händelser som ligger i det förflutna och i framtiden? Asymmetrin: Det är något särskilt med framtiden. Vi fruktar inte något som varit, men något som kan komma. Det är något särskilt med det nutida. Vi tycks bara “drabbade” av de händelser som sker NU.

 14. A-teorin: Presentism • McTaggarts A-serie är fundamental • Bara NU existerar • Händelser har a-egenskaper • Ting förändras Fyra frågor: Vad har NU:et för natur? (ögonblickligt/utsträckt?) Vad gör påståenden om det förflutna eller framtiden sanna? Vad gör påståenden om tidsspann sanna? Hur hanteras speciella relativitetsteorin?

 15. 1. Vad är NU? Något som talar för presentism: intuitiv Något som talar emot: Nuets natur är inte intuitiv Är NU utsträckt eller ögonblickligt? ?

 16. 2. Presentismen om sanningar om det förflutna/framtiden Exempel <Jag var hungrig> Om bara Nuet existerar, vad gör sant påståenden om specifika tidpunkter i det förflutna? Två alternativa svar: Egenskapssvar: Nuet är sådant att egenskapen att ha innehållit mig hungrig är instantierad i det. Erzatssvar: Nuet är sådant att en mängd maximalt konsistenta propositioner (som inkluderar propositionen <jag är hungrig>) står i erzats B-relationen ”före” en annan mängd maximalt konsistenta propositioner, nämligen den som råkar beskriva det som existerar NU.

 17. En närmare titt på egenskapssvaret: Det som gör sant <Jag var hungrig> är att världen instantierar egenskapen att ha inkluderat mig hungrig Egenskaper av typen att ha innehållit mig hungrig är problematiska av följande anledningar: de tycks peka bortom det som existerar de gör ingen skillnad för naturen hos det som existerar (NU) de är ad hoc Merely that the world has included dinosaurs does not tell us anything about how the world is now, nor does the property having included dinosaurs make any difference to how the world is now. Since, according to the presentist, only the now exists, so this is a property that makes no difference to the nature of anything that exists. Tallant, s. 115

 18. En närmare titt på ersatz-svaret Problem: Vad är en erzats B-relation? Varför är erzats B-relationerna relaterade som de är? 1 2 <Jag är hungrig> & … <Jag är inte hungrig> & … Erzats B-relation “före” For “there were dinosaurs” to be true, requires that there is a maximally consistent set of sentences (or propositions) including the (tenseless) sentence (or proposition) ‘dinosaurs exist’ – call this set 1 – and that this set of sentences (or propositions) is erzats B-related to another set of maximally consistent tenseless sentences (or propositions), including the sentence ‘there are no dinosaurs – call this set 2 - - such that the set 1 is ‘erzats earlier than’ set 2. Tallant

 19. 3. Presentismen om sanningar om tidsspann Följande påståenden är alla problematiska för presentisten att ange sanningsgörare för: <Det har funnits två engelska kungar som heter Charles> <Jag beundrar Sokrates> <Regnet orsakade översvämningen> <Meteoritnedslaget orsakade dinosauriernas utdöende> (Det gemensamma för dessa är att sanningsgörarna för påståendena tycks finnas vid olika tidpunkter, men eftersom endast NU existerar enligt presentisten blir det svårt att lösa sanningsgörare för tidsspann…)

 20. 4. Presentismen och speciella relativitetsteorin Att vara nutida: att vara nutida relativt en refensram Problem för presentisten(?): om det nu inte finns någon absolut samtidighet, vad är då detta NU som presentisten talar om? Presentistiska svar: Ignorera speciella relativitetsteorin Revidera presentismen (det enda som finns är HÄR-NU) Omtolka relativitetsteorin