1 / 38

WELKOM

WELKOM. OUDERAVOND T4. T4a : Jan Sachs(0.22) T4b : Ruth van de Nes (0.23) T4c : Helen Sasbrink (0.24) T4d : Anja Kramer (0.25) T4e : Germaine de Graaf (0.26) T4f : Roland van Schaick (0.27) Decaan : Roland van Schaick Conrector VMBO : Alinka Spijkers. Mentoren.

akira
Télécharger la présentation

WELKOM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WELKOM

 2. OUDERAVONDT4 • T4a : Jan Sachs(0.22) • T4b : Ruth van de Nes (0.23) • T4c : Helen Sasbrink (0.24) • T4d : Anja Kramer (0.25) • T4e : Germaine de Graaf (0.26) • T4f : Roland van Schaick (0.27) • Decaan : Roland van Schaick • Conrector VMBO : Alinka Spijkers Mentoren

 3. OUDERAVONDT4 • 19.30 uur : Welkom door de conrector • 19.45 uur : Voorlichting door de decaan • 20.00 uur : Uitleg door de mentoren • 20.45 uur : Einde bijeenkomst Programma

 4. OUDERAVONDT4 • SE voor aantal vakken al begonnen in T3. • SE Maatschappijleer afgesloten in T3. • Eindcijfer voor het examen = 1 x SE + 1 x CE : 2. • In PTA staan alle afspraken over SE en CE. • Woensdag 1 oktober t/m maandag 6 oktober eerste toetsdagen. SE en CE

 5. OUDERAVONDT4 • Eén 5, voor de overige vakken een 6 of hoger. • Eén 4, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. • Twee maal een 5, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. • Tenminste een 5.5 gemiddeld voor het CE. • LO, kunstvak en sectorwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed. • Uitslag rekentoets wel als bijlage bij het diploma, maar telt niet mee voor de slaag-zakregeling. Exameneisen

 6. OUDERAVONDT4 • Flexlessen zijn hele lesuren. • We werken in 5 blokken van 6 – 8 weken. • Per blok volgt de leerlingen een vak. • Rekenles of steunles voor een vak. • Indeling op basis van resultaten rekenexamen en (rapport-)cijfers. • Indeling in overleg met de mentor. • In T4 twee flexlessen per week. • Ook sectorwerkstuk in flexlessen. Flexlessen in het VMBO

 7. OUDERAVONDT4 • De leerling staat na het CE gemiddeld een 6.8. • Met het gemiddelde wordt bedoeld: het gemiddelde van het SE en CE. • De leerling maakt de aansluitmodules. • Van de gemaakte aansluitmodules mag maximaal één aansluitmodule onvoldoende zijn afgerond. • De leerling heeft een motivatiebrief geschreven. • De leerling heeft eventueel een intakegesprek met de conrector en decaan van de havo-afdeling. Overstap T4 naar H4

 8. OUDERAVONDT4 • Starten met de aansluitmodules kan op 12 januari en 9 februari 2015 na de 2e en 3e tentamenweek. • Om deel te mogen nemen aan de aansluitmodules moet de leerling na SE2 of SE3 een 6.8 gemiddeld staan. • Na het CE is er nog een laatste (3e) mogelijkheid om de aansluitmodules te maken. • Op 6 januari 2015 is er een voorlichting voor leerlingen en ouders met uitgebreide informatie. Overstap T4 naar H4

 9. OUDERAVONDT4 • Niet tevreden over examenresultaten 2013-2014. • Nog meer aandacht voor studiehouding en resultaten van de leerlingen. • Duidelijke afspraken en consequenties. • Met een deel van de gezakte leerlingen sluiten we een overeenkomst waarin we afspraken rondom studiehouding en resultaten vastleggen. • Dit doen we ook met een aantal andere leerlingen. • De mentoren nodigen de betrokken leerlingen en ouders/verzorgers uit. Overeenkomst

 10. OUDERAVONDT4 Klankbordgroep • Maandag 10 november 2014 van 19.30 – 21.00 uur. • Doel en werkwijze.

 11. ? Geslaagd! Wat dan?

 12. STAP 1:Wat kan ik kiezen? • 1. Verder leren MBO: BOL variantHAVO • 2. Leren en werken MBO: BBL variant

 13. ROC / AOC Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) • Sector, richting, niveau, leerweg Sector: • Techniek • Economie, Handel • Zorg, Welzijn • Landbouw, natuur, milieu

 14. MBO: twee leerwegen BOL Beroepsopleidende leerweg • Beroepspraktijk 20 tot 60 % • stages • practicumsimulatie op school BBL Beroepsbegeleidende leerweg • Beroepspraktijk 60 % • leren en een echte baan • contract met werkgever over leren en werken: (vroeger: leerlingenwezen)

 15. MBO 4 niveaus Niveau 1: drempelloos /zonder diploma VMBO (16 jaar en ouder) Niveau 2: Diploma VMBO-BB Niveau 3 en 4: Diploma VMBO-TL / K / GL

 16. Havo Eis: • theoretische leerweg met • voor NT: Na + SK + Wi • voor NG: Wi + SK • Voor EM: Wi • Voor CM: 2de MVT Met de voorwaarden die net zijn besproken! Informatieavond 6 januari 2015

 17. STAP 2:informatie zoeken • Persoonlijke informatie • Informatie over opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt

 18. STAP 3:Keuze bepalen Ook HAVO-kandidaten maken een keuze STAP 4:Keuze uitvoeren, dus inschrijven vanaf januari

 19. ….. hulptroepen….. • Opleidingsgidsen • Identitest (T3) • Internet • Mentor • Decaan • Leerlingbezoekdag 11 en 12 december • Open dagen • Dedecaannet/Keuzeweb binnenkort beschikbaar

 20. Inschrijven Inschrijfformulieren: • bij decaan (alleen: horizon college) • anders zelf aanvragen (bijv. via internet) • kopie maken Aanbevolen wordt in te schrijven voor 1 april! Specialistische opleiding zoals Sport & Bewegen, Vormgeven en VeVavoor 1 maart.

 21. Begeleiding bij inschrijving • Voor Horizon College en andere MBO-scholen zelf inschrijven • Ondersteuning van mentor en decaan • Adviezen via mentor en decaan • Decaan houdt spreekuur op afspraak of tijdens de open spreekuren

 22. Inschrijving • Administratiekosten: • Betalen: leerling niet toegelaten, dan geld terug • Betalen: na toelating trekt leerling zich terug, dan in principe geen geld terug • Niet betalen: leerling komt onderaan de lijst

 23. Leerlingenbezoekdag Afspraken voor 11 & 12 december 2014: • Leerlingen gaan één dagdeel naar MBO-opleiding • Leerlingen gaan op eigen gelegenheid. • Leerlingen krijgen vragenformulier mee. • Mentor en decaan bezoeken ook een MBO-opleiding. • Vervoerskosten zijn voor de leerling.

 24. Rol van de mentor Kerntaken van de mentor • De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over alles wat zijn leerlingen aangaat. • De mentor geeft relevante informatie betreffende zijn leerlingen door aan ouders/verzorgers, docententeam, afdelingsleider. • De mentor zorgt voor een goede informatieoverdracht aan de mentor van het volgende / vorige leerjaar. • De mentor stelt zich actief op in het onderhouden van een goede samenwerking met ouders/verzorgers, docententeam, afdelingsleider.

 25. De mentor creëert samen met z'n collega's in zijn klas een veilig leer- en leefklimaat. • De mentor verzorgt de eerstelijnsbegeleiding van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. • De mentor volgt de leervorderingen van zijn leerlingen en stelt zich op de hoogte van de eerstelijns- en tweedelijnsbegeleiding op onderwijsleergebied. • De mentor signaleert in samenwerking met het docententeam de noodzakelijkheid van extra begeleiding en zorgt ervoor dat de begeleidingsmogelijkheden van onze school optimaal ten behoeve van zijn leerlingen worden ingezet.

 26. Groepsactiviteiten • De mentoren van het vierde leerjaar wikkelen in samenwerking met de directie en de teamleiding het slotgebeuren rond de diploma-uitreiking af. • De mentor probeert met zijn klas minimaal 1 keer per jaar een klassenavond/middag te houden en stimuleert andere groepsactiviteiten. • De mentor begeleidt zijn klas bij groepsactiviteiten zoals culturele activiteiten, buitenschoolse activiteiten, sportdagen, TEAMBUILDINGSDAG!.... Klassenuitje….Sinterklaas…. kerstdiner met heel T4?!

 27. Magister • Hulpmiddel! ///huiswerk//herinnering aan… • Goed bijhouden van de studie resultaten (overzicht) • Absentie controle /ziekte verzuim?! (inhaalwerk!?!) • bijzonderheden

 28. Plannen • M.b.v. … P.T.A-boekje (overzicht) • Zelfstandig of met vriend of vriendin • M.b.v. vakdocent of mentor • M.b.v. ouders • (het leesdossier… …uitsmeren!plannen)

 29. Cup 6 en Flex • Met ingang van schooljaar, 2011-2012, is het digitale planningsysteem voor de flexuren actief!Zit je in T2, T3 of T4 dan moet de leerling zijn flexuren invullen op de site van CupWeb6 • De leerling en de mentor hebben samen gekeken van de keuze van het flex-uur. In de bovenbouw krijgen leerlingen twee keer in de week een flex-uur. Dit zijn speciaal ingeroosterde uren waarin een leerling kan werken voor het vak waar hij/zij ondersteuning voor wil. • Ook kan de leerling ervoor kiezen zelfstandig verder te werken aan een vak naar keuze. De docenten zijn zo ingeroosterd dat elk vak een of meerdere keren per week gekozen kan worden. Op deze manier kan een leerling zelf bepalen wanneer hij/zij extra aandacht aan een moeilijk vak wil geven.

 30. PTA Boekje !!! • GOED doornemen door de leerling maar ook de ouders • Wat te doen in bepaalde gevallen: ziekte / te laat etc… • Gewicht • Leerstofomschrijving • SE (schoolexamen) Voorbeeld: LO: 5 blokken, bestaan uit verschillen de onderdelen, elk blok moet in zijn geheel met een voldoende te zijn afgerond.

 31. OUDERAVONDVMBO-4 Een leerling haalt voor geschiedenis SE1 een 4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5 En voor geschiedenis CE 3.9 Welk cijfer (uitgedrukt in een heel getal) krijgt de leerling op zijn eindlijst: 5 + 3.9 = 8.9 : 2 = 4.45 = 4 Blz 13 - 8.13

 32. OUDERAVONDVMBO-4 Een leerling heeft een luistertoets als schoolexamen onderdeel. Hij/zij verslaapt zich en komt te laat. Mag hij/zij nog deelnemen aan de luistertoets? Welke maatregelen kunnen er worden genomen? Blz 6 – 4.2.8

 33. OUDERAVONDVMBO-4 Een leerling wordt de dag voor het CE ziek! Hoe moet er gehandeld worden? Mag de leerling het CE inhalen? Zo ja wanneer? Blz 12 - 7

 34. OUDERAVONDVMBO-4 Het CE Engels begint om 9.00 uur. Een leerling Verslaapt zich en komt om 9.30 uur. Mag hij/zij nog starten? Een andere leerling had zich vergist in de tijd en komt om10.00 uur. Mag hij/zij nog beginnen ? Blz 12 – 7.2

 35. OUDERAVONDVMBO-4 Een leerling is het niet eens met het cijfer wat hij/zij heeft gekregen voor het schoolexamen. Wat moet hij/zij doen ? Blz 15 – 12.1

 36. OUDERAVONDVMBO-4 Hoeveel SE – herkansingen heeft een leerling? Blz 9 – 4.8.3 + 4.8.4 Hoeveel CE – herkansingen heeft een leerling? Blz 13 – 8.3.1 Als een leerling van Engels CE een 7 heeft en Voor de herkansing een 5, welk cijfer telt dan? Blz 13 – 8.3.3

 37. OUDERAVONDVMBO-4 Welke leerling is geslaagd? Leerling A: 1x5 5x6 CE gemiddeld 5.7 is wel geslaagd Leerling B: 2x5 4x6 CE gemiddeld 5.7 is niet geslaagd Leerling C: 3x5 1x7 2x6 CE gemiddeld 5.7 is niet geslaagd Leerling D: 1x5 1x3 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd Leerling E: 1x4 4x6 1x7 CE gemiddeld 5.5 is wel geslaagd Leerling F: 2x4 4x7 CE gemiddeld 5.9 is niet geslaagd Leerling G: 2x6 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd

 38. Sectorwerkstuk (SW) • Het sectorwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo. • Leerlingen onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgopleiding in hun sector en oriënteren zich op evt. toekomstige beroepen. • Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, ICT, plannen, analyseren, beschrijven en presenteren. • Moet met een voldoende worden afgesloten = voorwaarde om deel te kunnen nemen aan CE • 24-10-2014… uitleg SW en start///…Presentaties zijn op 4-12-2014

More Related